A A A A A

Additional: [Death Penalty]


Romefue 6:23
Afin sa te'n i akatua'n yele wié, sannge liké nga Nyanmien fa tye yé'n yele anannganman nguan'n bo é nyen é Min Christ-Jésus bo é nin i ya katyi swran wunmuan'n ti'n.

Sa nga bé yôli'n 25:11
Se n fonnin n yôô sa wié bo se bé yôo bé kun bé'n, bo i ti ye bé waan béh kunh min'n, n su sé'a ke nanh man bé kun min. Sannge se sa nga ti ye bé sanmaan min'n o ti'a nanwle'n, swran fi kwla fa'a min ma'an bé. Nh fah min nde lie'n ko César dyasu.

Sa nglô yile ২১:৮
Sannge srefue, nin bé nga bé lafi'a n su'n, nin bé nga bé yô tété sa'n, nin swran kunfue, nin bian nin bla kunndefue, nin baéfue, nin amuen sofue, nin bé kwlaa nga bé bua atô'n, bé lika lie'n yele sin dan'n bo soufre (*26*) ô nun, b'o dyué'n nun. I ye o ti wié'n i nnyon su nion.

Romefue 13:1-7
[1] Man swran'n kwlaa bé nyin ye ngbenngben mun, afin swran fi kwla di'a kpenngben bo nanh Nyanmien ye o sié io. Ye bé nga bé ô le nde bobo'n, Nyanmien ye o siéé béo.[2] O man swran ng'o dyaô bé wun'n, wuun wa yô nyin kéklé Nyanmien su. Bé nga bé yô nyin kéklé so'n, bé kpe bé bobo bé wun sae ba.[3] Se swran yô sa kpa'n, i klun ti'e ngbenngben'm bé nyrun, sannge swran ng'o yô sa te'n, i klun titii. ?A klô'a ke o klun titi o ngbenngben'm bé nyrun? Se a klô'e i so'n, yô sa ng'o ti kpa'n, ye béh yih o aye,[4] afin Nyanmien man bé nian o su ye man a yô kpaa. Sannge se a yô sa te'n, mon o klun titi o. Afin Nyanmien a sié'a bé le ngben, o siéé bé le ke bé tu i klunngbo, ye bé tu swran ng'o yô sa te'n i fo.[5] O man se amun nyin yi ngbenngben mun'n, o ti kpa. Nanh ke Nyanmien i klunngbo bo bé tu'n ngunmin tio, sannge kusu o klun lo bo a si ke se a yô soo o ti kpa'n tio.[6] I so'n ti ye man an su l'impôt nion, afin bé nga bé su l'impôt'n man bé'n, Nyanmien ye o sié bé ke bé di dyunman so nion.[7] Bé kale kwlaa ng'o ô amun su'n, anh tua man bé. Swran nga bé su l'impôt men'n, anh su men. Swran nga amun ninngé'm bé su sika'n ti i lie'n, anh yi men. Swran ng'o ti bo an srôé'n, anh srôé, ye ng'o ti bo an bui swran'n, anh bui swran.

Jean 8:3-11
[3] Mmla kléfue nin Pharisifue'm (*f4*) bé nin bla kun bo bé wuun ke o su kunnde bian i wun bô'n bali,[4] bé dyreen swran'm bé afien le, bé sé Jésus ke: Ndya, bla nga é kô tree nin bian, o su kunnde bian i wun bô.[5] Moïse klee mmla'n nun ke bla ng'o yô sa ke nga sa'n, é fin i yebue é kuin. ?Ye o kusu, o wannze?[6] Bé keen i so ke béh fah se nian nan béh nyanh sa wié dyran su senmen. Sannge Jésus keen i wun asé o fe i sa klekle asie wun.[7] Ke bé te use i sa'n, o meen i wun su, o sé bé ke: Amun nun swran ng'o nian yô'a sa te kaan sa lé'n, mon o dun mmua fin i yebue.[8] Ye o keen i wun asé o so asie i kleklele'n su ékuon.[9] Ke bé tii nde so'n, bé kpenngben mun nga dyaô blele ko, nga dyaô blele ko lélé o fa tôô bé kanngan mun, o kaa Jésus nin bla'n b'o dyin afien le'n.[10] Ye Jésus meen i wun su o use i ke: ?Mmô, bé ô nin? ?Swran fi a sé'a ke oh kunh o?[11] Ye i waan: Een, Ndya. Ye Jésus sé i ke: N kusu, n sé'a ke bé kun o. Ko, sannge nanh yô so kun].

Matthieu 5:17
Nanh an bu i ke m baa moïse mmla'n nin Nyanmien nuan idyofue'm bé nde'n bé su nunnunle, bé nun yiyile ye m balio.

Matthieu 5:38-39
[38] An tii i ke bé séé ke: «Se swran bô o nyinma'n, bô i lie'n sié i ôsu, se swran tu o dyé'n, tu i lie'n sié i ôsu.»[39] Sannge n lie'n, nh kanh klé amun ke, se swran yô o te'n, nanh yô i wié, se swran kpatyi o fuka fama'n su'n, katyi be'n kusu men.

Romefue 12:19
N swran kpa mun, nanh amun sé ke amun bobo amunh tuh amun klunngbo'n, sannge anh yatyi man Nyanmien, afin bé klee ke: «É Min'n sé ke: Min ye n tu klunngbo nion, min ye nh tuah bé kaleo.»

Romefue 13:9
Afin ke bé sé ke: «Nanh kunnde bla o yi bô annze bian o wun bô, nanh kun swran, nanh wua, nanh mon o nyin blô o wiéngu i liké su'n,» se mmla wié ô le, se o ti se ti se ô, i kwlaa so'n bé bô i kpole sé ke: «Klô o wiéngu ke a fa klô o bobo o wun'n sa.»

Matthieu 7:5
Dunman klôfue, yi dyanvle'n b'o ô o nyin su'n ka, nan a wun asé a yi o niaan'n i nyin su wla'n.

Romefue 5:8
Sannge Nyanmien klé é ke o klô é, afin ke é te ti sa te yôfue'n, é ti o man Christ wuli.

Luc 23:33
Ke bé dyuu lika nga bé flee Ti Kônglôman'n nun le'n, bé bôbôlii nin sa te yôfue nnyon'n bé le, kun ô i fama su, kun ô i be su.

Matthieu 7:1
Nanh an bu swran fo man Nyanmien bu amun fo. Fo kunngba nga an fa bu swran'n, ye Nyanmien wa fa bu amuon,

Lingala Bible 1974
© Alliance Biblique Universelle 1974