A A A A A

Additional: [Broken Heart]


1 Corinthefue 13:7
Sa'n kwlaa son i nun, sa'n kwlaa nun o lafi Nyanmien su, i wla ô i su, o tre i awlen sa'n kwlaa nun, o si'a afe.

1 Pierre 5:7
Anh kôkô sa kwlaa ng'o ô amun su'n kléé, afin i ye o nian amun likaa.

2 Corinthefue 5:7
É wunmen, sannge i su bo é lafi'n ti, é ko é nyrun.

2 Corinthefue 12:9
Sannge o sé n ke, yé ng'o yô min'n oh dyuh min, afin ke n le'a wunmien'n, i nun ye o yi i wun nglô ke o ti kplio. O man n klun dyo n fuen bo n ti'n su nan Christ yi i dan'n nglô n ti.

Hébreu 13:5
Liké nga amunh yôh'n, nanh an yôé sika klôle'n ti. Man amun nyin yi liké nga an lee'n, afin Nyanmien bobo sé ke, «o su yatyi'a o, o su kpotyi'a o mlonmlon.»

Jean 3:16
Afin Nyanmien klôô men'n lélé o fe i Wa kunngba tye'n mannin nan swran kwlaa ng'o lafi i su'n, wa mlinman, sannge o nyan anannganman nguan.

Jean 12:40
«Nyanmien katyii bé anyansifue, O man bé kétéli Nan bé nyinma a wunmen, Ba wu'en i wle, ye ba sa'a bé sin min wun, Nan man yô'a bé dyuédyué.»

Jean 14:1
Nanh amun wla bô. Anh lafi Nyanmien su, ye anh lafi n su wié.

Jean 14:27
M man amun wun dyoh amun fouun, ye amunh dih aladyé ke min sa. Aladyé nga men nunfue'm bé yra bé nuan ke swran di'n, o nin n lie'n ti'a kun. Nanh amun wla bô, nanh sre kun amun.

Jean 16:33
N ken i kwlaa so'n kléé amun nan amun wun dyo amun fouun swran wunmuan bo min nin amun ya katyi'n ti. Amun wa wun amun nyin su kpa, sannge anh tra amun awlen, men nga nun wa'n min ye n kwlaa.

Luc 24:38
Ye o usa bé ke: ?Nzu ti ye amun akunndan sanngan so bo an bu akunndan ke nga saa?

Marc 11:23
Nanwle, swran ng'o lafi Nyanmien su'n o kwla sé ôka nga ke o tu i bô wa kô to dyénvié'n nun. Se i awlen'n ti'a nnyonnyon b'o lafi nde ng'o kannin'n su ke oh yôh'n, Nyanmien wa yô i so'n men.

Matthieu 5:8
Bé nga sa te fi nu'an bé awlen'n nun'n, bé lie su ti yé, afin bé wa wun Nyanmien!

Matthieu 11:28
Amun kwlaa bo an sua tro bo amuan fe'n, anh bla n sin, nh sikéh amun, ye amunh déh wunmien.

Sa nglô yile 21:4
Oh nunnunh bé nyinmuen'n kwlaa, wié'n nu'an le kun. Bé su yô'a se kun, bé su su'an kun, bé su wu'an nyrennen kun, afin laa ninngé so'm bé nu'an le kun.

Romefue 8:28
É si ke sa kwlaa nga b'o yô'n, é bo é klô Nyanmien b'o flee é yele ke o bu é akunndan siéé laa'n, é kpa yôle ti ye o man sa so'm bé yôo.

Romefue 12:2
Nanh an yô ke swran'm bo bé ô le nde'n bé sa, sannge man Nyanmien katyi amun akunndan'n nan an katyi mlonmlon. Ke o kô yô so'n, amunh wunh Nyanmien i klun sa'n i wle, amunh sih sa ng'o ti kpa, b'o dyo i klun, b'o man amun yôh kpa'n.

1 Corinthefue 6:19-20
[19] ?An si'a ke amun wunnen'n ti Nyanmien i Wawe'n b'o fa maan amun b'o ô amun nun'n i sua, o man an di'a amun tiaun?[20] Afin o tôô amun gua kpan, i so'n ti, liké kwlaa nga amunh yôh'n anh yô man o be i nyrunnyan.

Philippesfue 4:6-7
[6] Nanh amun kôkô sa fii su, sannge sa'n kwlaa nun, nin liké kwlaa ng'o mian amun'n, anh kan klé Nyanmien, anh sree, anh dyran su kpa, ye anh le i asé.[7] Ye Nyanmien man amun wun dyoh amun fouun bo an su wu'en i bô mlonmlon. Aundyue so'n man amun wla su bôman, ye amun akunndan su sannganman, swran wunmuan bo amun nin Christ-Jésus ti'n ti.

Matthieu 11:28-30
[28] Amun kwlaa bo an sua tro bo amuan fe'n, anh bla n sin, nh sikéh amun, ye amunh déh wunmien.[29] Anh fa amun ti wla n komin su waka'n (*f8*) bô, ye anh fa min nzuen'n su, afin n ti swran weteefue ye min awlen'n ti flolo. Ye amun wla wa gua asé.[30] Afin n komin su waka'n i suale yô fe, ye n tro'n yô'a nonnin.

Lingala Bible 1974
© Alliance Biblique Universelle 1974