A A A A A

Additional: [Talent]


ÉphÈsefue 2:10
Afin é ti i sa nuan liké, ke é nin Christ-Jésus é yôô swran wunmuan'n, Nyanmien bô é ufle nan é yô nyôlie kpakpa ng'o dun mmua sié é ke é yô'n.

Jacques 1:17
Liké kpa kwlaa nga bé fa man swran'n, nin liké kpa kwlaa nga bé nyen'n, bé fin é Si b'o ô nglô lo, b'o yii anglô'n, nin nzraama, nin wia'n bo bé kpadya'n. I lie'n o katyi'a mlonmlon, o kpe'e i wun ke lôle b'o kpe i wun'n sa.

1 Corinthefue 12:5-6
[5] dyunman'n ti fanunfanun, sannge é Min'n ti kunngba,[6] i dile'n ti fanunfanun, sannge Nyanmien kunngba'n ye man bé yô i kwlaa so nion.

1 Pierre 4:10-11
[10] Ke bo an nian ninngé wafawafa nga Nyanmien fa man swran ke bé yô'n bé su'n, man swran kun fe i lie nga Nyanmien menniin'n uke i wiéngu.[11] Swran ng'o kan Nyanmien nde'n mon o kan nde nga Nyanmien klélii'n, ye nga kusu b'o di i dyunman'n, mon o fa wunmien ng'o menniin'n, di dyunman so'n, nan sa'n kwlaa nun Jésus-Christ b'o ti kpli bo bé yi i aye tititi'n ti, bé yi Nyanmien aye. Mon o yô so!

Matthieu 5:14-16
[14] Amun ye an ti ke kannin sa men'n nuon. Klo b'o ô ôka su'n, o fiaman.[15] Kusu bé soman kannin siémen se bô, sannge bé fa sié liké su nglô, nan o kpadya bé kwlaa nga bé ô sua lo'n bé nyrun.[16] I kunngba nion, anh yô ke kannin sa swran'm bé nyrun, man bé wun amun nyôlie kpa'n nan bé manman amun Si b'o ô nyanmien su lo'n.

Matthieu 6:1-4
[1] Anh nian amun wun ke nanh an yô amun sa kpa bo Nyanmien sule'n ti ye an yô'n, swran'm bé ti. Se an yô so'n, an su nya'an liké fi amun Si b'o ô nyanmien su lo'n i sa nun.[2] I so'n ti se ah tyeh yalefue liké'n, nanh bô i ndôlô ke dunman klôfue'm bé yôé Nyanmien sua'm bé nun nin atin'm bé su, ke swran'm bé wun bé nan bé yi bé aye'n bé lie'n sa. Nanwle, mô nga bé kô yô bé'n, ye bé yôô bé leo.[3] Sannge o lie'n, se ah fah liké man yalefue'n, nanh mon o sa be'n si ng'o sa fama'n yô'n[4] nan liké nga a fa man yalefue'n wa yô nvialie nun, nan o Si b'o wun nvialie nun sa'n wa yô o mô.

Romefue 12:3-8
[3] Yé dan nga Nyanmien yôli'n min'n ti, nh séh amun kwlakwla ke, nanh an bu amun wun swran dan tra wafa nga an ti'n su, sannge anh nian wafa nga Nyanmien man an lafi i su'n, se an lafi su kpa ô, ye man amun si wafa nga amun ti'n.[4] Swran ti wunmuan kun, sannge i wun ninngé'm bé sonnin, ye bé liké nga bé yô'n ti ngunminngunmin.[5] I kunngba'n, kannze é sonnin'n, é nin Christ ya katyi swran wunmuan, ye é kwlaa so'n ya yô kun.[6] Yé fanunfanun nga Nyanmien yô yé'n ti, i ninngé b'o fa man é bo é yô'n, bé ti ngunminngunmin. Se Nyanmien man é nun kun si i nuan idyo'n, mon o yôé ke o fa lafi su dyu'n sa.[7] Se o man swran kun ékun si swran'm bé lika nian'n, mon o nian bé lika. Swran nga kusu b'o man o si liké klé'n, mon o klé,[8] ye swran nga b'o man o si swran'm bé afotue man'n, mon o man. Swran ng'o man swran liké'n, mon o tu i klun yô, ye nga kusu b'o dyran swran'm bé nyrun'n, mon o nian su kpa yô, ye nga bo i waa n oh yôh swran yé'n, mon o yô i klun-ufué su.

1 Corinthefue 12:1-11
[1] Aniaan mun, n klô ke an wun Nyanmien Wawe'n i ninngé b'o fa man swran mun ke bé yô'n i wle.[2] An si ke i nun'n bo an te so amuen'n an su amuen'n bo bé idyoman'n bé su.[3] I so'n ti, nh kanh klé amun ke, se swran kun idyo Nyanmien Wawe'n fanngan nun'n, o kwla fa'a Nyanmien wua'a Jésus! kusu se swran kun idyo'a Nyanmien Wawe'n i fanngan nun'n, o kwla sé'a ke Jésus ti i Min.[4] Nyanmien i ninngé b'o fa man swran mun ke bé yô'n bé ti fanunfanun, sannge i Wawe'n ti kunngba,[5] dyunman'n ti fanunfanun, sannge é Min'n ti kunngba,[6] i dile'n ti fanunfanun, sannge Nyanmien kunngba'n ye man bé yô i kwlaa so nion.[7] Nyanmien Wawe'n i liké b'o fa man swran mun ke bé fa uka bé wu'n, swran kun nin kun lie'n ti'a kun.[8] Afin Nyanmien Wawe'n man swran'n wié ngwlele o fa kan nde, ye i Wawe kunngba'n man swran'n wié kusu wun sa wle o kan klé swran wié mun.[9] Wawe kunngba'n man swran'n wié kusu awlen o fa lafi Nyanmien su, ye i Wawe kunngba'n ye man swran'n wié kusu yô tukpatyefue'm bé dyuédyuéo.[10] O man wié'm bé yô sa kéklééklé, wié idyo Nyanmien nuan wié si liké nga bé ti Nyanmien lie'n nin nga bé ti'e i lie'n bé ngbatyie, wié kan anien wafawafa, wié katyi anien b'o timan'n.[11] Wawe kunngba'n ye o fa liké so'n man bé kwlaa ke i klun klô'n sa ye man bé yôo.

Lingala Bible 1974
© Alliance Biblique Universelle 1974