A A A A A

Additional: [Suicide]


Jean 10:10
Bua'm bé wuale, nin bé kunle, nin bé nunnunle ti ye awiéfue'n baa, sannge n lie'n ke o kô yô nan bua'm ba nyan nguan, nan ba nyan bé ti, nan bé wun a dyo bé fouun'n ti ye m balio.

1 Jean 4:4
M mma mun, amun lie'n, an ti Nyanmien lie, o man an kwlali bé, afin Swran ng'o dyran amun sin'n ti dan tra nga b'o dyran men'n nunfue'm bé sin'n.

Marc 16:16
Swran ng'o lafi su nan bé yô i baptême'n, oh fitéh nun, sannge ng'o lafi'a su'n béh séh ke wa di fo.

Romefue 8:1-2
[1] O man sien'n bé nga bé nin Christ-Jésus ba katyi swran wunmuan'n, bé wun sa lie'n wa wié.[2] Afin Nyanmien Wawe'n klé sa ufle b'o man bé bo bé nin Christ-Jésus ba katyi swran wunmuan'n béh nyanh nguan. O man man nyan n ti sa te'n nin wié'n bé sa nun.

Romefue 8:38-39
[38] Afin n si kpa ke klôle nga Nyanmien fa klô é b'o man Jésus-Christ yi i nglô klé yé'n, liké fi man i nyin kwla tu'a é su. Se wié ô, nguan ô, ange mun ô, mmusu mun ô, baé ô, ble nga nun ninngé mun ô, tyen wié ninngé mun ô, nglô lo nin asie'n su wa ninngé mun ô, liké fi nu'an le b'o man i nyin kwla tu é suo.[39] Ke n sé ke awlabôe'n wô n su dan, ye min awlen'n kpe n klun'n, Christfue bo n ti'n ti, n di nanwle, Nyanmien Wawe'n kusu man n si n klun lo wéiin ke m bua'a atô.

Matthieu 27:3-4
[3] Ke Judas b'o fa Jésus maan swran mun'n, o wun ke béh kuinh sakpa'n, o kôkôli, nan wa fa dyete ufué ablasan'n wa kô man Nyanmien nyrun dyranfue dandan nin kpenngben mun,[4] o sé ke: Ke n fa swran bo wa yô'a sa te fi'n maan amun ke an kuin'n, man yô'e kpa mlonmlon. Ye bé sé i ke: ?É nde ô nun? O bobo o ndeo.

Lingala Bible 1974
© Alliance Biblique Universelle 1974