English
A A A A A

Additional: [Abomination]

Sa nglô yile 21:27
Liké fien fi nin swran ng'o fe i wun man tété sa yôle, b'o bua atô'n, bé su dyu'a lo. San bé nga bé klee bé dunman Bua Gbanflen'n i nguan fluwa'n nun, bé tye ye béh dyuh loo.

Marc 13:14
Amunh wunh «tété liké» ke o ô lika ng'o fata'a ke o tran nun'n i nun. —— Man swran ng'o kanngan nde so'n o bu i akunndan. —— Ke an wun i so'n, man bé nga bé ô Judée lo'n bé wanndi wo ôka'm bé su.

Matthieu 24:15
I so'n ti, ble nga an wun «tété liké» bo Nyanmien nuan idyofue Daniel keen i nde'n, ke o ô Nyanmien lika'n nun'n, man bé nga bé ô Judée'n bé wanndi o ôka'n su lo. —Man swran ng'o kanngan nde so'n o bu i akunndan! —

Romefue 1:26-27
[26] I so'n ti, Nyanmien yii i sa bé su, o man bé kônvi so nyannzuen sa'm bé yôle, lélé o man bé mmla'm bé yatyi bian nna nga Nyanmien siéé i su'n, bé yô sa ng'o ti'e i su mlonmlon'n.[27] Yasua'm bé kusu bé yatyi bla nna nga Nyanmien siéé i su'n, bé wun yrayra bé bé wiéngu yasua'm bé kunndele'n nun, bé yô nyannzuen sa mun, o man bé nyan bé sa tete so'm bo bé yô'n i nuan akatua.

Lingala Bible 1974
© Alliance Biblique Universelle 1974