A A A A A

Additional: [Science]


1 Timothée 6:20
Timothée, fa sa nga bé kan kléé wo'n su kpa. Nanh sié o su nde ngbenngben b'o nin Nyanmien nde'n ti'a kun'n, nin akplôwa nga bé bo bé bu bé wun ke bé si sa'n bé si'n bé su.

Luc 11:52
Amun mmla sifue mun, an yakô! yele ke se ngwlele'n wô sua kun nun'n, wuun béh séh ke i la clef'n wô amun sa nun, an klô'a ke an wlu lo, ye bé nga bé waan béh wluh lo'n, an ma'an bé atin.

Romefue 2:20
an si ngwlele nin sa kwlaa b'o ti nanwle'n amun mmla'n ti. I so'n ti, an bu amun wun sinnglinfue'm bé fo tufue, nin bé bo bé ti ke ba kanngan mun sa'n bé ngwlele kléfue.

Sa nglô yile 11:15-18
[15] Ke ange i nsô su'n bôô i awe lie'n, swran wié'm bé kpaan kéklé kpa nyanmien su lo, bé sé ke: É Min Nyanmien'n nin i Christ'n (*f1*) ye bé sié men'n sien nion. Oh kah bé sa nun tititi![16] Kpenngben ablaon-nin-nnan bo bé ti bé bia'n su Nyanmien nyrun le'n, bé utu bé nyin asé bé manman Nyanmien, bé sé ke:[17] É Min Nyanmien Kpli bo a ô le, bo a ô le lalaa, kwla ô! Afin a yi o kwlale dan'n i nglô, ye a su di o famien'n.[18] Ya kun menmenfue mun, ye o kusu o ya fale'n nin bé nga bé wuli'n bé dyole dile'n wa dyu. Tyen nga ah yôh o swran bo bé idyo o nuan'n nin bé nga bé ti o lie, bo bé srô wo'n bé mô'n, wa dyu, se bé ti swran bo bé le nyrun ô, se bé le'a nyrun ô. Tyen nga ah nunnunh bé nga bé satyi asie'n wa dyu.

Colossesfue 1:15-16
[15] O fa Nyanmien bo bé wunmen'n i wafa kwlaa ng'o ti'n, o ti i Wa Kpen bo i kpa'n tra liké'n kwlaa ng'o yili bé'n.[16] Afin i ye Nyanmien man o yii ninngé'n kwlaa bo bé ô nyanmien su lo nin asie'n su wa muon, liké nga bé wun bé'n nin nga bé wu'an bé'n, bé nga bé ô bia su ô, bé nga bé sié swran mun ô, mmusu mun ô, kpenngben mun ô. Nyanmien man o yii ninngé'n kwlaa, i bobo ti ye o man o yii béo.

Sa nglô yile 1:5
***

Sa nglô yile 5:6
Ye n wuun Bua Gbanflen kun o dyin bia'n, nin liké nnan bo bé ti ke nnen sa'n, nin kpenngben'm bé afien le, o ti ke ba kuin sa. I wue'n ti nsô, i nyinma nsô, bé ye bé ti Nyanmien Wawe nsô b'o sunmaan bé men wunmuan'n nun nion.

Sa nglô yile 13:14
O fa ayre nga bé man o yi bé nnen klikli lie'n i nyrun le'n, laka asie'n sufue mun. O sé bé ke bé yô nnen bo bé bô i kaka b'o dyasôli'n, i wunsu.

Sa nglô yile 17:18
Ye bla nga a wunniin'n, o ti klo dan b'o sié asie'n su famien mun'n.

Jude 1:9
Sannge i nun nga ange kpenngben Michel nin mmusu'm bé si Satan béh kplih Moïse fuen'n, bo béh sih akplôwa'n, wa kwla ke'en nde te, sannge o séé i ke: «Min Min'n kô wun o!»

Colossesfue 1:15
O fa Nyanmien bo bé wunmen'n i wafa kwlaa ng'o ti'n, o ti i Wa Kpen bo i kpa'n tra liké'n kwlaa ng'o yili bé'n.

1 Thessaloniquefue 4:16
Ke bé ti ke swran kun kpan, bo bé ti ange kpenngben'n i nen'n, bo bé ti Nyanmien i awe'n i tele'n tye'n, kpekuun é Min'n bobo fin nyanmien su lo su dyra Christfue nga bé wuli'n, béh tyenh dun mmua é nyrun,

Sa nglô yile 3:14
Nian nde nga n klô ke a kle kô man Laodicée asonun'n i ange'n ye: M bo bé fle min Mon-o-yô-so'n, bo n kan nde nanwle, bo bé kwla fa bé wla gua n su'n, bo min ye Nyanmien man n yii liké'n kwlaa'n, n sé ke yiô:

Jean 1:18
Swran fi nian wu'an Nyanmien lé. San i Wa kunngba'n b'o nin i ti kun b'o ti i awlen su ba'n, i ye man é sii io.

Lingala Bible 1974
© Alliance Biblique Universelle 1974