A A A A A

Additional: [Revival]


Jacques 4:8
Anh fa amun wun mantan Nyanmien, ye i kusu feh i wun mantan amuon. Sa te yôfue mun, anh wunnzin amun sa, akunndan nnyonnyonfue mun, anh yatyi akunndan tete'n.

Sa nga bé yôli'n 2:17-18
[17] «Nyanmien waan: Anh nian, sa nga tyen wié lélé ke men'n oh koh i bué nuan'n, m ma yô'n ye: Nh fah n Wawe'n man swran'n kwlaa, Amun wa yasua nin amun mma mmla'm bé idyoh n nuan, Amun mma gbanflen'm béh wunh liké aôlia nun, Ye amun si ngbenngben'm bé tyenh lalie.[18] Ye tyen so'n nun nh fah n Wawe'n man N swran mma mun, yasua ô, bla ô, Béh idyoh n nuan.

2 Timothée 4:3-4
[3] Afin tyen wié swran'm bé su fa'a nde nanwle'n su kun, béh yôh sa ng'o yô bé bobo bé fe'n, ye béh kunndeh swran kpanngban kpa ke bé klé bé liké ng'o yô bé fe'n.[4] Bé su sié'a bé su nanwle'n su kun, béh siéh bé su nde nga bé ti ke ngôwa sa'n bé su.

ÉphÈsefue 5:14
afin liké kwlaa nga bé wun bé wafa nga bé ti'n wéiin'n, o man bé wun asé. I so'n ti, bé séé ke: «Lafifue, tinngé, Dyaô fuen'm bé nun Ye Christ man ah wunh asé.»

Matthieu 6:33
Anh dun mmua fa amun wun man Nyanmien mon o sié amun, ye anh yô i klun sa'n, i sin o wa fa ninngé so'n kwlaa uka su man amun.

Sa nga bé yôli'n 2:38
Ye Pierre séé bé ke: Anh katyi amun nzuen'n man bé yô amun kwlakwlakwla amun baptême Jésus-Christ dunman nun, man Nyanmien yatyi sa nga an yôlii'n tye amun, ye o fe i Wawe'n man amun.

Sa nga bé yôli'n 3:19-21
[19] O man anh katyi amun nzuen'n, ye anh sa amun sin Nyanmien wun, man o yatyi sa nga an yôlii'n tye amun mlonmlonmlon, nan ble ng'o ba lo'n é Min Nyanmien'n o man amun wla gua asé,[20] ye oh sunmanh Christ (*f1*) b'o dun mmua séé ke oh fah man amun'n amun wun wa, yele Jésus.[21] Ke é ô ye'n lie'n, béh treh i nun lélé san oh dyuh ble nga Nyanmien yôh ninngé'n kwlaa bé ufle ékun'n. O men i nuan idyofue'm bé dun mmua keen i so laa.

Luc 15:7
O man nh séh amun ke, se sa te yôfue kun kusu katyi i nzuen'n, bé klun ng'o dyo nyanmien su lo i ti'n, i dan tra bé klun ng'o dyo swran nanwlefue ablangwlan-nin-ngwlan bo bé klô'a ke bé katyi bé nzuen'n bé ti'n.

Marc 1:15
o sé ke: Ble'n i nuan a yia, ye Nyanmien i siéle ble'n wa mantan. Anh katyi amun nzuen'n, anh lafi Nyanmien i dyasin fe'n su.

Matthieu 3:6
Ke bé di sa nga bé yôli'n i nanwle'n, o yô bé baptême nzué ba bo bé flee Jourdain'n nun.

Matthieu 11:20-24
[20] Kpekuun o su idyo klo nga i sa kéklééklé b'o yô bé'n bé su ye o yôô i dan i lika'n, yele ke klo so'm bé sufue'm ba katyi'a bé nzuen'n.[21] O sé ke: Chorazinfue mun, an yakô Bethsaïdafue mun, an yakô, afin se o ti ke sa kéklééklé bo bé yôô bé amun klo'n su'n ye bé yôô bé Tyr nin Sidon'n wuun lofue'm bé wasa bé wun nzuen, bé kla ôfuen ye bé katyii bé nzuen'n wa tye.[22] I so'n ti, nh kanh klé amun ke, dyole dile tyen'n nun Tyr nin Sidon bé nyrennen lie'n oh yôh soso tra amun lie'n.[23] ?Capernaümfue mun an kusu, amunh tuh amun wun lélé dyu blolo lo, afin se o ti ke sa kéklééklé bo bé yôô bé amun klo'n su'n ye bé yô bé Sodome'n, wuun lélé nde o te ô le.[24] I so'n ti, nh kanh klé amun ke dyole dile tyen'n nun Sodome i nyrennen lie'n oh yôh soso tra o lie'n.

1 Pierre 4:17
Tyen nga béh bôh dyole dile'n bô'n wa dyu, béh bôh i bô Nyanmien bobo i awlô'n nun. ?Se é su ye béh bôh i bô'n, bé nga ba fa'a Nyanmien dyasin fe'n su'n, bé lie'n yôh se?

1 Pierre 5:10
Ke an wun nyrennen lé nnyon kun'n, Nyanmien Aklunyéfue Kpli'n b'o flee amun ke an nyan nyrun titi, swran wunmuan bo amun nin Christ a katyi'n ti'n, i bobo man amunh yôh swran kpa mlonmlon. Oh yôh man amunh dyranh kéklé, oh wlah amun fanngan, o man amun wun su usu'a amun.

ÉphÈsefue 1:18
N sre i ékun ke o man an wun sa wle wéiin kpa nan an si liké nga é nyin ô i sin'n, flele b'o flee yé'n ti. Ye an si ke i swran'm bé anyanbéun'n oh yôh dan, afin liké nga i waan oh fah man bé'n o ti liké kpa sakpa.

Romefue 6:4
I so'n ti, ke é nin Christ wuli é baptême yôle so'n nun bo bé siéé é nin i'n, o man ke é Si Nyanmien Kpli tyenniin'n, é kusu éh tyenh éh nantih adyale ufle su.

Lingala Bible 1974
© Alliance Biblique Universelle 1974