A A A A A

Additional: [Police Officers]


2 Timothée 1:7
Afin Nyanmien a fe'e i Wawe'n wa ma'an é ke é sa nyan, sannge o fe man é ke o wla é fanngan, é klô Nyanmien nin swran, ye é si ngwlele.

Jean 15:13
Swran klôle ng'o ti dan tre i ngba'n, yele swran bo i dyanvue'n ti, o fe i wun man'n.

Luc ๑:๗๙
«Nan oh kpadyah bé bo bé ô aôsin'n nun nin wié i fonvo nun'n, bé su,» Ye oh kléh é atin nga é sin suo éh dih aladyé'n.

Luc 10:19
Nian, n séli amun ke, nh dyranh amun sin, amunh tiah wuô nin nyannglan'm bé su, amunh kwla kpofue'n, liké fi su yô'a amun.

Luc 5:9
Yele ke Pierre nin bé kwlaa nga bé nin i ô le'n, bé nuan bô bé wun kpatra bo bé trelii'n ti.

Tite ๓:๑-๒
[๑] Kpen bé wla ke bé bu bé nga bé sié bé'n nin bé nga bé dyran bé dya nun'n bé swran, man bé nyin yi bé, sa kpa kwlaa nga bé sé bé ke bé yô'n, man bé yô.[๒] Nanh man bé kan swran wun nde, nanh man bé klô utré, man bé yatyi sa tye, man swran'n kwlaa bé wun ke bé ti weteefue.

1 Pierre 2:13-17
[13] É Min'n ti, man amun nyin yi kpenngben kwlaa nga bé siéé bé'n, famien ng'o ti dan ô,[14] se i swran ng'o sié bé, o sunman bé ke bé tu bé nga bé yô sa te'n bé fo'n, nan bé yô bé nga bé yô sa kpa'n bé mô ô.[15] Sa nga Nyanmien klô'n yele ke an yô sa ng'o ti kpa'n. I so'n nun sinnglinfue'm bo bé wu'an sa wle'n, bé su kwla ka'an nde fi.[16] Amuan nyan amun ti, i so'n ti, anh yô sa ng'o ti kpa'n. Nanh amun ti nyanle so'n katyi sa te, sannge man bé wun ke an ti Nyanmien i swran.[17] Anh bu swran'n kwlaa bé swran, anh klô amun niaan Christfue mun, man amun nyin yi Nyanmien, anh bu famien'n i swran.

Romefue 13:1-14
[1] Man swran'n kwlaa bé nyin ye ngbenngben mun, afin swran fi kwla di'a kpenngben bo nanh Nyanmien ye o sié io. Ye bé nga bé ô le nde bobo'n, Nyanmien ye o siéé béo.[2] O man swran ng'o dyaô bé wun'n, wuun wa yô nyin kéklé Nyanmien su. Bé nga bé yô nyin kéklé so'n, bé kpe bé bobo bé wun sae ba.[3] Se swran yô sa kpa'n, i klun ti'e ngbenngben'm bé nyrun, sannge swran ng'o yô sa te'n, i klun titii. ?A klô'a ke o klun titi o ngbenngben'm bé nyrun? Se a klô'e i so'n, yô sa ng'o ti kpa'n, ye béh yih o aye,[4] afin Nyanmien man bé nian o su ye man a yô kpaa. Sannge se a yô sa te'n, mon o klun titi o. Afin Nyanmien a sié'a bé le ngben, o siéé bé le ke bé tu i klunngbo, ye bé tu swran ng'o yô sa te'n i fo.[5] O man se amun nyin yi ngbenngben mun'n, o ti kpa. Nanh ke Nyanmien i klunngbo bo bé tu'n ngunmin tio, sannge kusu o klun lo bo a si ke se a yô soo o ti kpa'n tio.[6] I so'n ti ye man an su l'impôt nion, afin bé nga bé su l'impôt'n man bé'n, Nyanmien ye o sié bé ke bé di dyunman so nion.[7] Bé kale kwlaa ng'o ô amun su'n, anh tua man bé. Swran nga bé su l'impôt men'n, anh su men. Swran nga amun ninngé'm bé su sika'n ti i lie'n, anh yi men. Swran ng'o ti bo an srôé'n, anh srôé, ye ng'o ti bo an bui swran'n, anh bui swran.[8] Nanh man swran fi kale tran amun su, san amun wiéngu klôle ye o yô ke kale sa ye o tran amun suo. Afin swran ng'o klô i wiéngu'n, wuun wa wié mmla'n kwlaa su fa.[9] Afin ke bé sé ke: «Nanh kunnde bla o yi bô annze bian o wun bô, nanh kun swran, nanh wua, nanh mon o nyin blô o wiéngu i liké su'n,» se mmla wié ô le, se o ti se ti se ô, i kwlaa so'n bé bô i kpole sé ke: «Klô o wiéngu ke a fa klô o bobo o wun'n sa.»[10] Swran ng'o klô i wiéngu'n, o yô'e i te, o man swran ng'o klô swran'n, wuun wa wié mmla'n kwlaa su fa.[11] Amun bobo an si ble nga é ô nun ye'n, o man amun bo an ti ke swran b'o su lafi sa'n, amun tinngéle'n wa dyu, afin é ti nyanle'n wa mantan é kôkô a tre i nun nga é lafii Christ su'n.[12] Lika'n wa o wié, alie'n su wa tyen! I so'n ti, man é wla sa tete nga bé fa kongue kata bé nyin yô'n bé asé, ye man é fa ale ninngé nga bé fa kun ale wia nun'n é tanndan é wun.[13] Man é yô sa bo bé ti nanwle'n ke é ô wia klénglé kpa'n nun sa. Man é yatyi nzanbôe'n, nin nzanbôe nyôlie'n, ye bé wun wannzô yôle'n, bla nin bian kunndele'n, wlaka bôle'n, utré'n, nin swran nyin tyile'n.[14] Anh fa é Min Jésus-Christ yô ke amun nyren sa. Nanh an bu liké nga klo swran i kônvi soe'n i akunndan ke amunh yôh.

Luc 11:21
Se swran wunmienfue kun le ale ninngé b'o fa nien i awlô'n su'n, i ninngé'm bé satyiman.

Matthieu 5:9
Bé nga bé ti nda siésiéfue'n, bé lie su ti yé, afin Nyanmien wa fle bé i mma mun!

Lingala Bible 1974
© Alliance Biblique Universelle 1974