A A A A A

Additional: [Miscarriage]


Matthieu 5:4
Bé nga bé wla a bô'n, bé lie su ti yé, afin Nyanmien wa fonvo bé!

Romefue 8:28
É si ke sa kwlaa nga b'o yô'n, é bo é klô Nyanmien b'o flee é yele ke o bu é akunndan siéé laa'n, é kpa yôle ti ye o man sa so'm bé yôo.

Philippesfue 4:6-7
[6] Nanh amun kôkô sa fii su, sannge sa'n kwlaa nun, nin liké kwlaa ng'o mian amun'n, anh kan klé Nyanmien, anh sree, anh dyran su kpa, ye anh le i asé.[7] Ye Nyanmien man amun wun dyoh amun fouun bo an su wu'en i bô mlonmlon. Aundyue so'n man amun wla su bôman, ye amun akunndan su sannganman, swran wunmuan bo amun nin Christ-Jésus ti'n ti.

2 Corinthefue 1:3-5
[3] É Min Jésus-Christ i Si Nyanmien i kwla ô! O ti é Si, o si aunnvue, o ti Nyanmien, o dyran é sin sa'n kwlaa nun.[4] Sa kwlaa b'o to é su'n, i ye o fonvo yéo, o man fonvole kunngba ng'o fa fonvo yé'n, é kusu é fa fonvo wié mun sa kwlaa b'o to bé su'n nun![5] Afin ke Christ ti é wun nyrennen ke i bobo wuun nyrennen dan sa'n, i kunngba nion, Christ ti Nyanmien fonvo é dan.

Lingala Bible 1974
© Alliance Biblique Universelle 1974