A A A A A

Additional: [Helping the Poor]


Galatiefue 2:10
Liké kun nga bé sree é ke é yô'n yele ke é bu yalefue'm bo bé ô bé nun'n bé akunndan, ye n kusu m mian n nyin sa so'n i yôle'n nun.

Matthieu 19:21
Ye Jésus waan: Se a klô ke ah wiéh i ngba su fa wéiin'n, kô yô o ninngé'm bé ate, fe i sika'n man yalefue mun, ye ah nyanh ninngé kpakpa nyanmien su lo. Nan bla'a su n su.

Luc 12:33-34
[33] Anh yô amun ninngé'm bé ate, anh fe i sika'n tye yalefue mun. Anh kpe betro b'o yôman nvuen bo liké wié'a nun'n, anh sié nyanmien su lo, lo lie'n, awiéfue ko'a lo, nvole di'a liké lo.[34] Afin lika nga amun awlen su ninngé'n wô le'n, le ye amun akunndan'n wôo.

Luc 14:12-14
[12] Ye o séé swran ng'o flelii'n kusu ke; Se ah fleh swran ke o wa di liké'n, se wia nun ô, se nnosua ô, nanh fle o dyanvue, o niaan, nin o ôsufue, nin o tranfue anyanbéunfue mun, nan bé kusu ba fleman o, ba yôman nga a yô maan bé'n, i wunsu a ma'an wo'n ti.[13] Sannge se ah dih tyen'n, fle yalefue, bé bo bé sa nin bé dya ti wuwa'n, nin tyetyewafue, nin anyansifue mun.[14] Se a yô so'n, Nyanmien wa yô o lie yé. Bé lie'n bé le'a liké nan ba yô wié a man o, Nyanmien bobo ye, ke swran kpa'm bé tyen'n, oh yôh o lie'n man o.

Luc 6:20-21
[20] O nieen i sonnzonfue mun o sé bé ke: Amun bo an ti yalefue'n, amun lie su ti yé, afin Nyanmien men'n nun ninngé kpakpa'm bé ti amun lie![21] Amun bo awé kun amun nde'n, amun lie su ti yé, afin tyen wié amun ku wa yi! Amun bo amun su sun nde'n, amun lie su ti yé, afin tyen wié amun wa sri!

2 Corinthefue 8:9
Afin an si yé dan nga é Min Jésus-Christ yôli yé'n. I b'o ti anyanbéunfue'n o katyii i wun yalefue amun ti, nan i yale so'n nun an katyi anyanbéunfue.

Jacques 2:5
N niaan kpa mun, anh sié amun su! ?Nyanmien a fa'a men nga nun yalefue mun ke bé yô anyanbéunfue i su bo bé lafi'n ti nan bé di famien nga i waan bé nga bé klôé'n, bé di'n wié?

Marc 14:7
Afin amun nin yalefue mun ye amunh kah wa titio, an kwla yô bé kpa ble kwlaa nga an klô'n, sannge n lie'n, min nin amun su tra'an wa titi.

Luc 6:38
Anh tye swran liké, ye Nyanmien kusu oh tyeh amun wié, oh manh amun kpanngban ke liké bo bé su, bé tintin su, bé kédyékédyé, o yi bu gua'n sa, afin sulie nga an su nun man swran wié mun'n, i kunngba'n nun ye Nyanmien suh nun man amuon.

Matthieu 5:42
Swran ng'o sre o liké'n fa men, ye swran ng'o klô ke o fe liké o sa nun'n, nanh katyi o sin sii.

Jacques 1:27
Nyanmien sule b'o ti kpa bo fien fi nu'en i wun é Si Nyanmien mien nyrun'n, yele aika nin angbôti mmla'm bo bé wun nyrennen'n, bé lika nianle, nin bé wun su nianle men nun sa tete yôle'm bé nun.

1 Jean 3:17
?Se swran kun ti anyanbéunfue, b'o wun i niaan wié bo i sa a mian, b'o ti'e i wun nyanman nun'n, nzu ye o klé ke o klô Nyanmien nion?

Matthieu 25:31-46
[31] Ke m bo n katyii Swran'n bo min nyrun ti nyannyan o yô srô'n, min nin min ange'n kwlaa éh bah'n, nh yih n famien'n nglô nh tranh m bia'n su.[32] Nvlénvlé'n kwlaa béh yiah min nyrun le, mh buh bé nun ke nnen tafue bu i bua nin i bôli'm bé nun gua bé ngunminngunmin'n sa.[33] Nh guah bua mun n sa fama su, ye nh guah bôli mun n sa be su.[34] Ye m bo n ti famien'n nh séh bé nga bé gua n fama su'n ke: Amun bo n Si yôli amun yé'n, anh bla'a di famien bo ke b'éh bôh men'n i bô'n, bé sié maan amun'n.[35] Afin ke awé kuun min'n, an maan min liké, nzué wé kuun min, an maan min nzué, ke n ti aôfue'n an sikéé min,[36] ke min wun ti kplen'n an maan n tannin, n too tukpatye, an niaan n lika, bé wlaa m bisua, an niaan n wôsu.[37] Ye nanwlefue'm bé wa usa n ke: ?Nannan, tyen ônin ye é wuun wo bo awé kun wo bo é moon o likéo, annze é wuun wo bo nzué wé kun wo bo é moon o nzuéo?[38] ?Tyen ônin ye é wuun wo bo a ti aôfue bo é sikéli woo, annze o wun ti kplen bo é moon o tannion?[39] ?Ye tyen ônin ékun ye é wuun ke a too tukpatye annze ba wlo o bisua bo é niannin o ôsuo?[40] Ye m bo n ti famien'n nh séh bé ke: Nanwle, liké kwlaa nga an yô maan n nian nga bé yale'n tra wié'm bé lie'n, bé nun kun'n, min ye an yô maan mion.[41] I sin nh séh bé nga bé gua m be su'n ke: Amun bo n Si bôô amun sannzan'n, anh dyaô min wun le o anannganman sin bo bé tro maan mmusu'm bé si Satan nin i ange mun'n nun.[42] Afin ke awé kuun min'n, amuan ma'an min liké, nzué wé kuun min, amuan ma'an min nzué.[43] Ke n ti aôfue'n, amuan siké'a min, ke min wun ti kplen'n, amuan ma'an n tannin, n too tukpatye, amuan nia'an n lika, bé wlaa m bisua, amuan nia'an n wôsu.[44] Ye bé kusu béh usah n ke: ?Nannan, tyen ônin ye é wuun wo bo awé kuun wo, nzué wé kuun wo, a ti aôfue, o wun ti kplen, a too tukpatye, bé wloo o bisua bo ya nionmon o likaa?[45] Ye nh séh bé ke: Nanwle, liké kwlaa nga amuan yô'a ma'an n niaan nga bé yale'n tra wié'm bé lie'n, bé nun kun'n, min ye amuan yô'a ma'an mion.[46] Swran so'm bé lie'n, béh koh lika bo lo nyrennen'n wiéman'n nun, sannge nanwlefue'm béh nyanh anannganman nguan.

Sa nga bé yôli'n 20:35
N yô i so n fa klé amun nan amun kusu an di dyunman so, nan an wuka bé bo bé le'a wunmien'n. Anh bu é Min Jésus bobo i nde b'o kannin'n i akunndan, o séé ke: Se a tye swran liké'n, o ti kpa tra ke bé tye o liké'n.

Luc 3:11
O sé bé ke: Man swran ng'o le trale nnyon'n, o man swran ng'o le'a wié'n, i kun, ye swran ng'o le liké diwa'n, o yô i so kusu.

ÉphÈsefue 4:28
Swran ng'o wua'n, mon o yatyi, o di dyunman nan o nyen i nuan nun alie nan o nyan wié ti swran wié'm bé wun nyanman nun.

1 Jean 3:17-18
[17] ?Se swran kun ti anyanbéunfue, b'o wun i niaan wié bo i sa a mian, b'o ti'e i wun nyanman nun'n, nzu ye o klé ke o klô Nyanmien nion?[18] M mma mun, nanh man amun swran klôle'n yô amun nuan bui su, nin nuan nun fe su, sannge man bé wuin sakpa liké nga amun yôh'n nun.

Matthieu 25:40
Ye m bo n ti famien'n nh séh bé ke: Nanwle, liké kwlaa nga an yô maan n nian nga bé yale'n tra wié'm bé lie'n, bé nun kun'n, min ye an yô maan mion.

Galatiefue 6:2
Se an wun amun niaan kun bo i tro'n su tii'n, anh wuke. Se an yôé so'n, wuun amuan wié Christ mmla'n su fa.

Hébreu 13:16
Nanh an yatyi sa kpa nin swran yé yôle'n, afin i so liké'n ye bé yôo o dyo Nyanmien kluon.

Romefue 12:13
Anh ti amun niaan Christfue'm bé wun nyanman nun. Anh yô aklunyéfue.

Luc 3:10-11
[10] I so'n ti, swran'm bé usee i ke: ?Wuun nzu ye é yôo?[11] O sé bé ke: Man swran ng'o le trale nnyon'n, o man swran ng'o le'a wié'n, i kun, ye swran ng'o le liké diwa'n, o yô i so kusu.

Lingala Bible 1974
© Alliance Biblique Universelle 1974