A A A A A

Dievs: [Svētība]

Lūkas 6:38
Dodiet, tad jums taps dots: pilns, saspaidīts, sakratīts un pār pārim ejams mērs jums taps iedots jūsu klēpī; jo ar to mēru, ar ko jūs mērojiet, jums taps atmērots.

Mateja 5:4
Svētīgi tie, kam ir bēdas, jo tie taps iepriecināti.

Filipiešiem 4:19
Bet mans Dievs piepildīs visu jūsu vajadzību pēc savas bagātības iekš godības caur Kristu Jēzu.

Psalmi 67:7
Svēti mūs, Dievs, un visi zemes gali lai viņu bīstas!

Cipari 6:24-25
[24] Tas Kungs lai tevi svētī un lai tevi pasargā;[25] Tas Kungs lai apgaismo savu vaigu pār tevi un lai tev ir žēlīgs;

Filipiešiem 4:6-7
[6] Nebēdājaties par neko; bet jūsu lūgšanas visās lietās lai pie Dieva top zināmas caur piesaukšanu un pielūgšanu ar pateikšanu.[7] Un tas Dieva miers, kas augstāks nekā visa saprašana, tas pasargās jūsu sirdis un jūsu domas iekš Kristus Jēzus.

Jēkaba 1:17
Ikviena laba dāvana un ikviens pilnīgs dāvinājums nāk zemē no augšienes, no tā gaismas Tēva, pie kā nekādas pārmīšanās nedz pārvēršanās ēnas.

Jeremija 17:7-8
[7] Svētīgs tas cilvēks, kas uz To Kungu paļaujas, un kura cerība ir Tas Kungs.[8] Jo tas būs kā koks, kas pie ūdens dēstīts, kas savas saknes izlaiž pie upes un nejūt, kad karstums nāk; viņa lapas paliek zaļas, un sausā gadā viņš nebēdā un nemitās augļus nest.

Jesaja 41:10
Nebīsties, jo es esmu ar tevi, neatkāpies, jo es esmu tavs Dievs; es tevi stiprināju, es tev arī palīdzu, es tevi arī turu ar savas taisnības labo roku.

Jāņa 1:16
Un no Viņa pilnuma mēs visi esam dabūjuši žēlastību uz žēlastību.

Ģenēze 22:16-17
[16] Un sacīja: es esmu pie sevis zvērējis, saka Tas Kungs, - tāpēc ka tu tā esi darījis un savu dēlu, savu vienīgo, neesi taupījis, -[17] Ka es svētīdams tevi svētīšu un vairodams vairošu tavu dzimumu, it kā debess zvaigznes un kā smiltis, kas ir jūrmalā, un tavs dzimums iemantos tavu ienaidnieku vārtus.

Ģenēze 27:28-29
[28] Lai tad Dievs tev dod no debess rasas un no zemes treknuma un daudz labības un vīna.[29] Ļaužu pulki lai tev kalpo, un ļaudis lai klanās tavā priekšā; esi kungs pār saviem brāļiem, un tavas mātes bērni lai klanās tavā priekšā; nolādēts, kas tevi lād, un svētīts, kas tevi svētī.

Psalmi 1:1-3
[1] Svētīgs tas cilvēks, kas nestaigā bezdievīgo runās, nedz stāv uz grēcinieku ceļa, nedz sēž mēdītāju biedrībā;[2] Bet kam labs prāts pie Tā Kunga bauslības, un kas viņa bauslību pārdomā dienās naktīs.[3] Jo tas ir kā koks stādīts pie ūdens upēm, kas savus augļus nes savā laikā, un viņa lapas nesavīst, un viss, ko viņš dara, tas labi izdodas.

Psalmi 23:1-4
[1] Dāvida dziesma. Tas Kungs ir mans gans, man netrūks nenieka.[2] Viņš man liek ganīties uz zālainām ganībām, viņš mani vada pie palēna ūdens.[3] Viņš atspirdzina manu dvēseli, viņš mani ved uz taisnības ceļiem sava vārda dēļ.[4] Jebšu es arī staigātu nāves ēnas ielejā, taču ļaunuma nebīstos; jo tu esi pie manis, tavs koks un tavs zizlis mani iepriecina.

2 Samuelis 22:3-4
[3] Dievs ir mans patvērums, uz ko es paļaujos, manas priekšturamās bruņas un manas pestīšanas rags, mans augstais palīgs, un mana glābšana, mans Pestītājs, kas mani no varas darba atpestī.[4] Es piesaukšu To Kungu, kas teicams, tad es tapšu atpestīts no saviem ienaidniekiem.

1 Jāņa 5:18
Mēs zinām, ka ikviens, kas no Dieva dzimis, negrēko; bet kas no Dieva dzimis, tas sargā sevi pašu, un tas ļaunais viņu neaizskar.

Psalmi 138:7
Kad es staigāju pašā bēdu vidū, tad tu mani atspirdzini; tu izstiep savu roku pret manu ienaidnieku dusmību, un tava labā roka man palīdz.

2 Korintiešiem 9:8
Un Dievs ir spēcīgs, jums dot papilnam visādu žēlastību, ka no visām lietām jums būtu arvien itin diezgan un papilnam priekš visādiem labiem darbiem;

Filipiešiem 4:7
Un tas Dieva miers, kas augstāks nekā visa saprašana, tas pasargās jūsu sirdis un jūsu domas iekš Kristus Jēzus.

Latvian Bible 1685 (LG8)
Public Domain