A A A A A

Noslēpumi: [Vēzis]


2 Korintiešiem 4:16-19
[16] Tāpēc nepiekūstam, bet jebšu mūsu ārīgais cilvēks nīcin nīkst, tomēr tas iekšķīgais jo dienas jo vairāk atjaunojās.[17] Jo mūsu bēdas, kas ir īsas un vieglas, mums padara neizsakot lielu, mūžīgu un pastāvīgu godību,[18] Mums, kas neņemam vērā to, kas redzams, bet to, kas nav redzams. Jo kas redzams, tas ir laicīgs; bet kas nav redzams, tas ir mūžīgs.[19] Jo mēs zinām, kad mūsu laicīgais mājoklis, šī būda būs salauzta, tad mums ir ēka no Dieva, mājoklis ne rokām taisīts, kas ir mūžīgs debesīs.

Psalmi 107:20
Viņš sūtīja savu vārdu un tos dziedināja un tos izrāva no viņu bedrēm:

Jesaja 40:31
Bet kas uz To Kungu paļaujas, dabūs jaunu spēku; tie skries uz augšu ar spārniem kā ērgļi, tie tecēs un nepiekusīs, tie staigās un nenogurs,

Feuteronomy 31:6
Esat stipri un turat drošu prātu, nebīstaties un nebaiļojaties priekš viņiem, jo Tas Kungs, tavs Dievs, tas tev iet līdz; viņš tevi neatstās, nedz tevi pametīs.

Mateja 11:28-29
[28] Nāciet šurp pie Manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, Es jūs gribu atvieglināt.[29] Ņemiet uz sevi Manu jūgu un mācaties no Manis; jo Es esmu lēnprātīgs un no sirds pazemīgs; tad jūs atradīsiet atvieglošanu savām dvēselēm.

Psalmi 18:6
Savās bēdās es piesaucu To Kungu un kliedzu uz savu Dievu, tad viņš klausīja manu balsi no sava nama, un mana brēkšana viņa priekšā nāca viņa ausīs.

Ecclesiastes 3:1
Katram darbam ir nolikts laiks un katram nodomam apakš debess ir savs brīdis.

Jeremija 29:11
Jo es zinu, kādas domas es par jums domāju, saka Tas Kungs: miera domas un ne ļaunas domas, ka es jums dodu to cerēto galu.

Jāņa 14:1-4
[1] Jūsu sirds lai neizbīstas! Ticat uz Dievu un ticat uz Mani.[2] Mana Tēva namā ir daudz dzīvokļu. Kad tas tā nebūtu, tad Es jums to būtu sacījis. Es noeju, jums vietu sataisīt.[3] Un kad Es būšu nogājis un jums vietu sataisījis, tad Es gribu atkal atnākt un jūs ņemt pie Sevis, lai jūs esat, kur Es esmu.[4] Un kurp Es noeju, to jūs zināt, un to ceļu jūs arī zināt.

Romiešiem 8:16-25
[16] Den samme Anden vittnar med vår Anda, att vi äre Guds barn.[17] Äre vi nu barn, så äre vi ock arfvingar; nämliga Guds arfvingar, och Christi medarfvingar; om vi annars lidom med honom, att vi ock med honom komma mågom till härligheten.[18] Ty jag håller det så före, att denna tidsens vedermöda är icke lika emot den härlighet, som på oss uppenbaras skall.[19] Ty kreaturens högeliga åstundan väntar efter, att Guds barn skola uppenbaras;[20] Efter kreaturen äro vanskelighetene underkastade emot sin vilja; men för hans skull, som dem underkastat hafver, på en förhoppning.[21] Ty kreaturen skola ock varda fri af förgängelighetenes träldom, till Guds barnas härliga frihet.[22] Ty vi vete, att hvart och ett kreatur suckar och ängslas med oss, allt härtill.[23] Och icke de allenast; utan ock vi sjelfve, som hafvom Andans förstling, suckom ock vid oss sjelfva efter barnaskapet, och väntom vår kropps förlossning.[24] Ty vi äre väl salige vordne, dock i hoppet; men hoppet, om det synes, är det icke hopp; ty huru kan man hoppas det man ser?[25] Om vi nu hoppes det vi icke sem, så vänte vi det med tålamod.

1 Pētera 1:3
Välsignad vare Gud, och vårs Herras Jesu Christi Fader, som oss för sin stora barmhertighet hafver födt på nytt till ett lefvandes hopp, genom Jesu Christi uppståndelse ifrå de döda;

2 Korintiešiem 1:3-6
[3] Välsignad vare Gud och vårs Herras Jesu Christi Fader, barmhertighetenes Fader, och all hugsvalelses Gud;[4] Som oss hugsvalar i all vår bedröfvelse, att vi ock hugsvala kunne dem, som i allahanda bedröfvelse äro, med den hugsvalelse, der Gud oss med hugsvalar.[5] Ty såsom Christi lidande är mycket kommet öfver oss, så kommer ock mycken hugsvalelse öfver oss genom Christum.[6] Men hvad vi hafve bedröfvelse eller hugsvalelse, så sker det eder till godo. Är det bedröfvelse, så sker det eder till hugsvalelse och salighet; hvilken salighet är kraftig, om I liden tåleliga, i den måtton som vi lide; är det hugsvalelse, så sker det ock eder till hugsvalelse och salighet; är ock vårt hopp stadigt för eder;

Swedish Bible 1873
Public Domain: 1873