A A A A A

Matemātikas zīmes: [Skaits 8]


Jāņa Atklāsmes 13:18
Še tā gudrība! Kam ir saprašana, tas lai pārskaita tā zvēra skaitli; jo tas ir cilvēka skaitlis, un viņa skaitlis ir sešsimt sešdesmit un seši.

Feuteronomy 6:4
Klausies, Izraēl, Tas Kungs, mūsu Dievs, ir viens vienīgs Kungs.

Leviticus 20:13
Un ja vīrs guļ pie vīra kā pie sievas, tie abi ir darījuši negantību; tos būs nokaut; lai viņu asinis uz tiem paliek.

1 Korintiešiem 6:9-11
[9] Vai nezināt, ka netaisnie Dieva valstību neiemantos? Nepieviļaties! Ne maucinieki, ne elkadievīgie, ne laulības pārkāpēji, ne malaki(mīkstie; prieka zēni), ne tie, kas pie vīriem guļ,[10] Ne zagļi, ne plēsēji, ne dzērāji, ne zaimotāji, ne laupītāji Dieva valstību neiemantos.[11] Un kādi no jums bija tādi; bet jūs esat nomazgāti, bet jūs esat svēti darīti, bet jūs esat taisnoti iekš Tā Kunga Jēzus vārda un iekš mūsu Dieva Gara.

Jāņa Atklāsmes 11:2-3
[2] Bet to pagalmu, kas ir Dieva nama ārpusē, pamet ārā, un nemēro to, jo tas ir dots pagāniem; un tie to svēto pilsētu samīs četrdesmit divus mēnešus.[3] Un Es vaļu došu saviem diviem lieciniekiem, un tie kā pravieši mācīs tūkstoš divsimt un sešdesmit dienas, ar maisiem apģērbti.

Leviticus 20:27
Kad nu vīrs vai sieva ir zīlnieki vai pareģi, tos būs nokaut, tie ar akmeņiem jānomētā; - lai viņu asinis uz tiem paliek.

Feuteronomy 18:10-12
[10] Lai tavā starpā netop atrasts, kas savam dēlam vai savai meitai liek iet caur uguni, neviens zīlnieks, ne burvis, ne pūšļotājs, ne riebējs,[11] Ne vārdotājs, ne pareģis, ne pesteļu cienītājs, nedz miroņu vaicātājs.[12] Jo visi, kas to dara, Tam Kungam ir negantība, un šīs negantības dēļ Tas Kungs, tavs Dievs, tos izdzen tavā priekšā.

4 Karaļi 21:6
Un viņš lika savam dēlam iet caur uguni un cienīja zīlēšanu un vārdošanu un pieturēja pūtējus un burvjus, un darīja daudz ļauna priekš Tā Kunga acīm, viņu kaitinādams.

Micah 5:12
Un es izdeldēšu buršanu no tavas rokas, ka zīlnieki pie tevis vairs nebūs.

Jesaja 47:12
Paliec jel pie savas vārdošanas un pie savas lielās buršanas, ar ko tu esi darbojusies no savas jaunības, varbūt varēsi izpestīties, varbūt ko izbiedēt!

Apustuļu Darbi 8:11-24
[11] Bet tie tāpēc tam klausīja, ka tas jau sen ar burvību tos bija apstulbojis.[12] Kad tie nu Filipam ticēja, kas tiem pasludināja to evaņģēliju par Dieva valstību un Jēzus Kristus vārdu, tad tie tapa kristīti, tā vīri kā sievas.[13] Un Sīmanis pats arīdzan ticēja, un kristīts pastāvīgi turējās pie Filipa, un redzēdams zīmes un lielus brīnumus notiekam, viņš iztrūkās.[14] Bet tie apustuļi Jeruzālemē dzirdēdami, ka Samarija Dieva vārdu bija pieņēmusi, sūtīja pie tiem Pēteri un Jāni.[15] Šie nonākuši par tiem lūdza Dievu, ka tie dabūtu Svētu Garu.[16] Jo tas vēl uz nevienu no tiem nebija nācis, bet tie bija tikai kristīti uz Tā Kunga Jēzus vārdu.[17] Tad viņi rokas tiem uzlika, un tie dabūja Svētu Garu.[18] Bet Sīmanis redzēdams, ka caur apustuļu roku uzlikšanu Svētais Gars top dots, tiem dāvāja naudu,[19] Sacīdams: dodiet man arīdzan to spēku, ka tas, kam es rokas uzlieku, dabū Svētu Garu.[20] Bet Pēteris uz to sacīja: ka tu pazustu ar savu sudrabu, tāpēc ka tu domā Dieva dāvanu par naudu pirkt.[21] Tev nav daļas nedz mantošanas pie šā vārda, jo tava sirds nav taisna Dieva priekšā.[22] Tāpēc atgriezies no šā sava ļaunuma un lūdz Dievu, vai šis tavas sirds nodoms tev varētu tapt piedots;[23] Jo es tevi redzu rūgtas žults pilnu un netaisnībā saistītu.[24] Bet Sīmanis atbildēja un sacīja: lūdziet jūs par mani To Kungu, lai uz mani nenāk, ko jūs esat runājuši.

Ģenēze 1:24-31
[24] Tad Dievs sacīja: Lai zeme izdod dzīvas dvašas pēc viņu kārtas, lopus, tārpus un zemes zvērus pēc viņu kārtas; un tā notika.[25] Un Dievs darīja zemes zvērus pēc viņu kārtas un lopus pēc viņu kārtas un visādus zemes tārpus pēc viņu kārtas. Un Dievs redzēja to labu esam.[26] Un Dievs sacīja: Darīsim cilvēkus pēc mūsu ģīmja, pēc mūsu līdzības, lai tie valda par zivīm jūrā un par putniem apakš debess un par lopiem un par visu zemi un par visiem tārpiem, kas lien virs zemes.[27] Un Dievs radīja cilvēku pēc sava ģīmja, pēc Dieva ģīmja viņš to radīja, un radīja tos vīrieti un sievieti.[28] Un Dievs tos svētīja, un Dievs uz tiem sacīja: Augļojaties un vairojaties un piepildiet zemi un pārvaldiet to un valdat par zivīm jūrā un par putniem apakš debess un par visām dvašām, kas lien virs zemes.[29] Un Dievs sacīja: Redzi, es jums esmu devis visādu zāli, kas nes sēklu, kas ir pa visu zemes virsu, un visus kokus, kam savi augļi iekš sevis un kas nes sēklu, jums par ēdamo.[30] Un visiem zvēriem virs zemes un visiem putniem apakš debess un visiem tārpiem virs zemes, kam dzīva dvaša, esmu devis visādu zaļu zāli par barību. Un tā notika.[31] Un Dievs uzlūkoja visu, ko viņš bija darījis, un redzi, tas bija ļoti labs. Un tapa vakars un tapa rīts, sestā diena.

1 Korintiešiem 6:9
Vai nezināt, ka netaisnie Dieva valstību neiemantos? Nepieviļaties! Ne maucinieki, ne elkadievīgie, ne laulības pārkāpēji, ne malaki(mīkstie; prieka zēni), ne tie, kas pie vīriem guļ,

Jāņa 1:8
Viņš pats nebija tas gaišums, bet ka tas liecību dotu par to gaišumu.

Jāņa Atklāsmes 4:6-8
[6] Un tā goda krēsla priekšā bija it kā glāzes jūra, kristālam līdzīga, un tā goda krēsla vidū un visapkārt ap to goda krēslu četri dzīvi radījumi, pilni ar acīm priekšā un aizmugurē.[7] Un tas pirmais no tiem dzīviem bija lauvam līdzīgs, un tas otrais vērsim līdzīgs, un tam trešam bija it kā cilvēka vaigs, un tas ceturtais bija skrejošam ērglim līdzīgs.[8] Un tiem četriem dzīviem bija ikvienam seši spārni, un tie bija visapkārt un iekšpusē pilni ar acīm, un tie bez atpūšanās dienām naktīm sauc: svēts, svēts, svēts ir Tas Kungs Dievs, Tas Visuvaldītājs, kas bijis un kas ir un kas nāk.

Ģenēze 3:15
Un es celšu ienaidu starp tevi un sievu un starp tavu sēklu un viņas sēklu: šis samīs tev galvu, un tu viņam iedursi papēdī.

Jāņa Atklāsmes 13:5
Un tam tapa dota mute, runāt lielas lietas un Dieva zaimošanas, un vara tam tapa dota, karot četrdesmit divus mēnešus.

Izceļošana 7:11
Tad Varaūs sauca tos gudros un tos burvjus, un Ēģiptes burvji darīja arīdzan tā ar savām buršanām.

Latvian Bible 1685
Public Domain: Gluck 1685