A A A A A

Matemātikas zīmes: [Skaits 7]


4 Karaļi 5:10
Un Eliza sūtīja vēstnesi pie tā un lika sacīt: ej un mazgājies septiņas reizes Jardānē, tad tava miesa atkal būs vesela, un tu tapsi šķīsts.

Feuteronomy 5:12
Turi to dusēšanas dienu, ka tu to svētī, itin kā tev Tas Kungs, tavs Dievs ir pavēlējis.

Izceļošana 22:30
Tāpat tev būs darīt ar savu vērsi un ar savām avīm; septiņas dienas tiem būs būt pie savas mātes un astotā dienā tev tos man būs atdot.

Jāņa 6:35
Un Jēzus uz tiem sacīja: Es esmu tā dzīvības maize. Kas pie Manis nāk, tas neizsalks: un kas tic uz Mani, tam neslāps nemūžam.

Mateja 26:26
Bet tiem vēl ēdot, Jēzus ņēma to maizi, un svētījis pārlauza un deva to Saviem mācekļiem un sacīja: ņemiet, ēdiet, tā ir Mana miesa.

Cipari 4:7
Un pāri par Dieva maizes galdu tiem arī būs izklāt pazilu deķi, un tur uzlikt tās bļodas un karotes un kannas un lejamos kausus, un tai maizei, kas vienmēr tur jāliek, būs uz tā palikt.

Joshua 6:3-4
[3] Un ejat ap pilsētu, visi kara vīri visapkārt ap pilsētu vienreiz; tā dari sešas dienas.[4] Un septiņi priesteri lai nes septiņas gaviles bazūnes tā šķirsta priekšā, un septītā dienā ejat septiņas reizes ap pilsētu un tie priesteri lai pūš bazūnes.

Ģenēze 2:1-3
[1] Tā ir pabeigtas debesis un zeme un viss viņu spēks.[2] Un Dievs pabeidza septītā dienā savu darbu, ko bija darījis, un dusēja septītā dienā no visa sava darba, ko bija darījis.[3] Un Dievs svētīja to septīto dienu un to iesvētīja, tāpēc ka viņš bija dusējis no visa sava darba, ko Dievs bija radījis un taisījis.

Ģenēze 9:12-16
[12] Un Dievs sacīja: šī ir tā derības zīme, ko es dodu starp mani un jums un visām dzīvām dvašām, kas pie jums, uz mūžīgiem laikiem.[13] Savu varavīksni padebešos es esmu licis, un tā būs derības zīme starp mani un starp zemi.[14] Un kad es padebešus vadīšu pār zemi un varavīksne padebešos rādīsies,[15] Tad es pieminēšu savu derību, kas ir starp mani un jums un visām dzīvām dvašām ikvienā miesā. Un ūdensplūdi vairs nenāks, samaitāt nevienu miesu.[16] Tad nu varavīksne būs padebešos, un to uzskatīdams es pieminēšu to mūžīgo derību starp Dievu un visām dzīvām dvašām ikvienā miesā, kas ir virs zemes.

Latvian Bible 1685
Public Domain: Gluck 1685