A A A A A

Dzīve: [Dzīvnieki]


Ģenēze 1:21
Un Dievs radīja lielus jūras zvērus un visādas dzīvas dvašas, kas lien, ko ūdens pa pulkiem izdod pēc viņu kārtām, un visādus spārnainus putnus pēc viņu kārtas. Un Dievs redzēja to labu esam.

Ģenēze 1:30
Un visiem zvēriem virs zemes un visiem putniem apakš debess un visiem tārpiem virs zemes, kam dzīva dvaša, esmu devis visādu zaļu zāli par barību. Un tā notika.

Jēkaba 3:7
Jo ikkatra daba, tā zvēru, kā putnu, tā tārpu, kā jūras zvēru, top valdīta un ir tapusi valdīta no cilvēcīgas dabas;

Jeremija 8:7
Stārķis apakš debess zin savus laikus, un ūbele un dzērve un bezdelīga ņem vērā savu atnākšanas laiku, bet mani ļaudis neatzīst Tā Kunga tiesu.

Ījaba 35:11
Kas mūs darījis jo izmācītus, nekā lopus virs zemes, un gudrākus pār putniem apakš debess.

Lūkas 3:6
Un visa miesa redzēs Tā Kunga pestīšanu.

Lūkas 12:24
Ņemiet vērā kraukļus, kas nedz sēj, nedz pļauj, kam ne klēts, nedz šķūņa; un jūsu Dievs tos uztur. Cik daudz labāki jūs esat nekā putni!

Mateja 6:26
Skatāties uz putniem gaisā: ne tie sēj, ne tie pļauj, ne tie sakrāj šķūņos, un jūsu Debesu Tēvs tos baro. Vai tad jūs neesat daudz labāki nekā viņi?

Sakāmvārdi 12:10
Taisnais gādā par sava lopa dzīvību, bet bezdievīgo sirds ir nežēlīga.

Psalmi 104:21
Jaunie lauvas rūc pēc laupījuma, meklēdami savu barību no Dieva.

Ģenēze 2:19-20
[19] Un Dievs Tas Kungs no zemes bija taisījis visus zvērus laukā un visus putnus apakš debess; un viņš tos veda pie cilvēka, lai redzētu, kā tas tos nosauks, un kā cilvēks nosauktu ikvienu dzīvu dvašu, tā lai būtu viņas vārds.[20] Tad cilvēks nosauca vārdus visiem lopiem un putniem apakš debess un visiem zvēriem laukā, bet priekš cilvēka neatradās palīgs, kas ap to būtu.

Ģenēze 9:2-3
[2] Lai no jums bīstas un baidās visi zemes zvēri un visi putni apakš debess, un viss, kas kust virs zemes, un visas zivis jūrā; - jūsu rokās tie ir doti.[3] Viss, kas kust un ir dzīvs, lai jums ir par barību, it kā to zaļo zāli, visu to es jums esmu nodevis.

Ģenēze 1:24-28
[24] Tad Dievs sacīja: Lai zeme izdod dzīvas dvašas pēc viņu kārtas, lopus, tārpus un zemes zvērus pēc viņu kārtas; un tā notika.[25] Un Dievs darīja zemes zvērus pēc viņu kārtas un lopus pēc viņu kārtas un visādus zemes tārpus pēc viņu kārtas. Un Dievs redzēja to labu esam.[26] Un Dievs sacīja: Darīsim cilvēkus pēc mūsu ģīmja, pēc mūsu līdzības, lai tie valda par zivīm jūrā un par putniem apakš debess un par lopiem un par visu zemi un par visiem tārpiem, kas lien virs zemes.[27] Un Dievs radīja cilvēku pēc sava ģīmja, pēc Dieva ģīmja viņš to radīja, un radīja tos vīrieti un sievieti.[28] Un Dievs tos svētīja, un Dievs uz tiem sacīja: Augļojaties un vairojaties un piepildiet zemi un pārvaldiet to un valdat par zivīm jūrā un par putniem apakš debess un par visām dvašām, kas lien virs zemes.

Sakāmvārdi 6:6-8
[6] Ej pie skudras, sliņķi, skaties viņas ceļus un topi gudrs![7] Lai tai nav valdnieka, ne virsnieka, ne kunga,[8] Tā tomēr savu maizi sagādā vasarā, savu barību sakrāj pļaujamā laikā.

Psalmi 8:6-9
[6] Tu viņu esi iecēlis par valdnieku pār tavu roku darbiem, visu tu esi licis apakš viņa kājām,[7] Avis un vēršus visnotaļ, ir lauka zvērus,[8] Putnus apakš debess, zivis jūrā, kas jūras ceļus pārstaigā.[9] Kungs, mūsu valdītājs, kāds augsti godājams ir tavs vārds visās zemēs!

Ījaba 12:7-10
[7] Un tiešām, vaicā jel lopiem, tie tev to mācīs, un putniem apakš debess, tie tev to stāstīs.[8] Jeb runā ar zemi, tā tev mācīs, un jūras zivis tev to izteiks.[9] Kas neatzīst pie visa tā, ka Tā Kunga roka to darījusi.[10] Viņa rokā ir visu dzīvo dvēsele un visu cilvēku miesu gars.

Jesaja 11:6-9
[6] Un vilks mājos pie jēra, un pardelis(pantēra) apgulsies pie kazlēna. Un teļš un jauns lauva un trekni lopi būs kopā, un mazs puisēns tos ganīs.[7] Govs un lāču māte būs kopā ganos, un viņu bērni gulsies kopā, un lauva ēdīs salmus kā vērsis.[8] Un zīdāms bērns priecāsies pie odzes cauruma, un no krūts atšķirts bāzīs savu roku pūķa alā.[9] Ļauna nekur vairs nedarīs nedz noziegsies visā manā svētā kalnā; jo zeme ir pilna Tā Kunga atzīšanas, it kā ūdens apklāj jūras dibenu.

Ecclesiastes 3:18-21
[18] Es sacīju savā sirdī: tas ir cilvēku bērnu dēļ, Dievs tos grib pārbaudīt un tiem rādīt, ka tie paši par sevi ir kā lopi.[19] Jo kāds cilvēku bērnu liktenis, tāds lopu liktenis; tiem ir viens liktenis: kā viens mirst, tā otrs mirst, - tiem visiem ir viena dvaša, un cilvēks nav pārāks pār lopiem; jo viss ir niecība.[20] Visi noiet vienā vietā, visi ir no pīšļiem un visi griežas atpakaļ pīšļos.[21] Kas pārmana cilvēku bērnu dvašu, vai tā augšup iet, un lopu dvašu, vai tā lejup nokāpj?

Psalmi 148:7-12
[7] Teiciet To Kungu virs zemes, jūs lielās jūras zivis un visi dziļumi,[8] Uguns un krusa, sniegs un migla, vējš un auka, kas viņa vārdu izdara,[9] Kalni un visi pakalni, augļu koki un visi ciedru koki,[10] Meža zvēri un visi lopi, tārpi un spārnainie putni,[11] Jūs ķēniņi virs zemes un visi ļaudis, lieli kungi un visi zemes soģi,[12] Jaunekļi un jaunietes, veci ar jauniem:

Latvian Bible 1685
Public Domain: Gluck 1685