A A A A A

Labs raksturs: [Rūpes]


1 Timotejam 5:4
Bet ja kādai atraitnei ir bērni jeb bērnu bērni, tādas lai papriekš mācās savā pašu namā dievbijīgi dzīvot un atlīdzināt, ko no tiem vecākiem dabūjušas; jo tas ir labi un patīkami Dieva priekšā.

1 Timotejam 3:15
Bet ja es aizkavētos, lai tu zini, kā pienākas turēties Dieva namā, kas ir tā dzīvā Dieva draudze, tās patiesības pīlārs un pamats.

Jāņa 8:32
Un atzīsiet patiesību, un patiesība jūs atsvabinās.

Jāņa Atklāsmes 17:5
Un pie viņas pieres bija rakstīts vārds: noslēpums; Bābele, tā lielā, tā mauka un negantības māte virs zemes.

Jēkaba 1:27
Šķīsta un neapgānīta kalpošana Dieva un Tā Tēva priekšā ir šī, bāriņus un atraitnes viņu bēdās apmeklēt un sevi pašu pasargāt neapgānītu no pasaules.

Jāņa 6:54
Kas Manu miesu ēd un Manas asinis dzer, tam ir mūžīga dzīvība, un Es viņu uzmodināšu pastara dienā.

Marka 6:3
Vai Viņš nav tas amatnieks, Marijas dēls, un Jēkaba un Jāzepa un Jūdas un Sīmaņa brālis, un vai Viņa māsas nav šeit pie mums? Un tie ņēma apgrēcību pie Viņa.

Jāņa 14:6
Jēzus uz to saka: Es esmu tas ceļš un tā patiesība un tā dzīvība; neviens nenāk pie Tā Tēva, kā vien caur Mani.

Ģenēze 1:1-7
[1] Iesākumā Dievs radīja debesis un zemi.[2] Un zeme bija tumša un tukša, un tumsa bija pār dziļumiem, un Dieva Gars lidinājās pa ūdeņu virsu.[3] Un Dievs sacīja: Lai top gaisma. Tad tapa gaisma.[4] Un Dievs redzēja gaismu labu esam. Un Dievs šķīra gaismu no tumsas.[5] Un Dievs nosauca gaismu par dienu, un tumsu viņš nosauca par nakti. Un tapa vakars un tapa rīts, pirmā diena.[6] Tad Dievs sacīja: Lai top izplatījums ūdeņu starpā un lai tas šķir ūdeni no ūdens.[7] Un Dievs darīja izplatījumu, un darīja starpu to ūdeni, kas izplatījuma apakšā, un to ūdeni, kas izplatījuma virsū; un tā notika.

1 Timotejam 5:8
Bet ja kas savus piederīgos un visvairāk savu saimi neapgādā, tas ticību ir aizliedzis un ir sliktāks par neticīgu.

Galatiešiem 1:19
Bet citu nevienu no apustuļiem neredzēju, kā vien Jēkabu, Tā Kunga brāli.

Malahi 1:11
Jo no saules uzlēkšanas līdz noiešanai mans vārds ir paaugstināts starp tautām, un ikkatrā vietā manam vārdam top kvēpināts un šķīsts upuris atnests. Jo mans vārds ir liels starp tautām, saka Tas Kungs Cebaot.

Ģenēze 2:7
Un Dievs Tas Kungs taisīja cilvēku no zemes pīšļiem un iepūta viņa nāsīs dzīvības dvašu; tad cilvēks tapa par dzīvu dvēseli.

Jāņa 3:3-5
[3] Jēzus atbildēja un uz to sacīja: Patiesi, Es tev saku, ja kas nav piedzimis no augšienes, tad tas Debesu valstību nevar redzēt.[4] Nikademus uz Viņu saka: Kā cilvēks var piedzimt, vecs būdams? Vai viņš atkal var ieiet savas mātes miesās un piedzimt?[5] Un Jēzus atbildēja: Patiesi, patiesi, Es tev saku: ja kas nepiedzimst caur ūdeni un Garu, tad tas nevar ieiet Dieva valstībā.

Ebrejiem 12:14
Dzenaties pēc miera ar visiem un pēc tās svētās dzīvošanas, bez ka neviens To Kungu neredzēs;

Jāņa Atklāsmes 17:18
Un tā sieva, ko tu esi redzējis, ir tā lielā pilsēta, kam ir tā valdība pār tiem ķēniņiem virs zemes.

Mateja 16:18
Un Es arīdzan tev saku: tu esi Pēteris, un uz šo akmeni Es Savu draudzi gribu uztaisīt, un elles vārtiem to nebūs uzvarēt.

Ģenēze 1:1
Iesākumā Dievs radīja debesis un zemi.

Izceļošana 15:3
Tas Kungs ir karavīrs, Kungs ir viņa vārds.

Jāņa Atklāsmes 17:9
Še prāts ar gudrību! Tās septiņas galvas ir septiņi kalni, uz kuriem tā sieva sēž,

Filipiešiem 4:6-7
[6] Nebēdājaties par neko; bet jūsu lūgšanas visās lietās lai pie Dieva top zināmas caur piesaukšanu un pielūgšanu ar pateikšanu.[7] Un tas Dieva miers, kas augstāks nekā visa saprašana, tas pasargās jūsu sirdis un jūsu domas iekš Kristus Jēzus.

Galatiešiem 4:19
Mani bērniņi, ko es atkal dzemdēju ar sāpēm, tiekams Kristus iekš jums nāk redzams,

1 Pētera 3:15
Bet svētījiet Dievu To Kungu savās sirdīs. Un esat arvien gatavi ar lēnību un bijāšanu atbildēt ikkatram, kas atbildēšanu prasa par to cerību, kas ir iekš jums.

Jāņa Atklāsmes 17:1
Un viens no tiem septiņiem eņģeļiem, kam tie septiņi kausi bija, nāca un ar mani runāja, uz mani sacīdams: nāc šurp, es tev rādīšu tās lielās maukas sodību, kas sēž pie tiem lieliem ūdeņiem;

Mateja 18:15-18
[15] Bet ja tavs brālis pret tevi grēko, tad noej un pārmāci viņu starp sevi un viņu vienu pašu; kad viņš tevi klausa, tad tu savu brāli esi mantojis.[16] Un ja viņš negrib klausīt, tad ņem klāt vēl vienu vai divus, lai no divēju vai treju liecinieku mutes ikkatrs vārds top apstiprināts.[17] Bet ja viņš tos neklausa, tad saki to draudzei; bet ja viņš arī draudzi neklausa, tad turi viņu par pagānu un muitnieku.[18] Patiesi, Es jums saku, ko vien jūs virs zemes siesiet, tas arī būs siets debesis; un ko vien jūs virs zemes atraisīsiet, tas arī būs atraisīts debesīs.

Efeziešiem 1:22-23
[22] Un tas ir padevis visas lietas apakš viņa kājām, un viņu visās lietās devis par galvu tai draudzei,[23] Kas ir viņa miesa un tā pilnums, kas visur visu piepilda.

Efeziešiem 5:23
Jo vīrs ir sievas galva, kā arī Kristus draudzes galva; viņš ir savas miesas Pestītājs.

Apustuļu Darbi 4:32
Un tā draudze, kas ticēja, bija viena sirds un viena dvēsele, un neviens neko no savas mantas nesauca par savu, bet tās mantas bija visiem kopā.

1 Korintiešiem 1:10
Bet es jūs pamācu, brāļi, caur mūsu Kunga Jēzus Kristus vārdu, lai jums visiem ir vienāda valoda, un lai nav jūsu starpā nekādas šķelšanās, bet lai jūs esat pilnīgi vienādā prātā un vienādā padomā.

Jāņa 12:48
Kas Mani nicina un Manus vārdus nepieņem, tam ir, kas viņu tiesā: tas vārds, ko Es esmu runājis, tas viņu tiesās pastara dienā.

Jāņa 14:28
Jūs esat dzirdējuši, ka Es jums esmu sacījis: Es noeju un atkal atnāku pie jums, kad jūs Mani mīlētu, tad jūs priecātos, ka Es esmu sacījis: Es noeju pie Tā Tēva. Jo Tas Tēvs ir lielāks nekā Es.

Ebrejiem 1:14
Vai visi tie nav gari, kas kalpo un top izsūtīti uz kalpošanu to dēļ, kas to debesprieku iemantos?

Mateja 18:10
Pielūkojiet, ka jūs nevienu no šiem mazajiem nenicinājiet; jo Es jums saku, ka viņu eņģeļi debesīs vienmēr redz Mana debes' Tēva vaigu.

Efeziešiem 6:12
Jo mums nav cīnīšanās pret miesu un asinīm, bet pret tām valdībām un varām, pret tiem pasaules valdītājiem šīs pasaules tumsībā, pret tiem ļauniem gariem gaisā.

Jāņa 3:16
Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš Savu vienpiedzimušo Dēlu devis, ka visiem tiem, kas tic uz Viņu, nebūs pazust, bet dabūt mūžīgu dzīvošanu.

Jāņa 17:17
Svētī tos iekš Tavas patiesības, Tavs Vārds ir patiesība.

Jāņa Atklāsmes 2:9
Es zinu tavus darbus un tavas bēdas un tavu nabadzību (tomēr tu esi bagāts), un to zaimošanu no tiem, kas teicās Jūdi esoši un nav, bet ir sātana draudze.

Psalmi 68:5
Viņš ir bāriņu tēvs un atraitņu tiesnesis, viņš ir Dievs savā svētā dzīvoklī,

Psalmi 146:9
Tas Kungs pasargā svešiniekus un bāriņus un uztur atraitnes, bet bezdievīgiem viņš ceļus samaitā.

Galatiešiem 2:10
Tikai lai mēs nabagus pieminētu, - un es arī esmu rūpējies to izdarīt.

Romiešiem 3:23
Jo visi ir grēkojuši, un tiem trūkst teikšanas Dieva priekšā,

Latvian Bible 1685
Public Domain: Gluck 1685