A A A A A

Dievs: [Baušļi]


Marka 10:19
Tu tos baušļus zini: tev nebūs laulību pārkāpt; tev nebūs nokaut; tev nebūs zagt; tev nebūs nepatiesu liecību dot; tev nebūs nevienam neko atraut; godā savu tēvu un māti.

Lūkas 18:20
Tu tos baušļus zini: tev nebūs laulību pārkāpt; tev nebūs nokaut; tev nebūs zagt; tev nebūs nepatiesu liecību dot; godā savu tēvu un savu māti.

Mateja 22:34-40
[34] Bet farizeji dzirdējuši, ka Viņš saducejiem muti bija aizbāzis, sapulcējās kopā.[35] Un viens no tiem, viens bauslības mācītājs, kārdinādams Tam jautāja un sacīja:[36] Mācītāj, kurš tas augstākais bauslis bauslībā?[37] Bet Jēzus uz to sacīja: tev būs Dievu, savu Kungu, mīļot no visas savas sirds un no visas savas dvēseles un no visa sava prāta.[38] Šis ir tas pirmais un augstākais bauslis.[39] Bet tas otrs tam līdz: tev būs savu tuvāku mīļot kā sevi pašu.[40] Šinīs divējos baušļos karājās visa bauslība un tie pravieši.

Romiešiem 13:9
Jo tas bauslis: tev nebūs laulību pārkāpt, tev nebūs nokaut, tev nebūs zagt, tev nebūs nepatiesu liecību dot, tev nebūs iekārot, un ja vēl ir cits bauslis, tas šinī vārdā top saņemts, proti tanī: tev būs savu tuvāku mīlēt kā sevi pašu.

Mateja 19:16-19
[16] Un redzi, viens piegājis uz Viņu sacīja: Labais Mācītāj, ko laba man būs darīt, lai es dabūju mūžīgu dzīvošanu?[17] Un Viņš uz to sacīja: ko tu Mani sauc par labu? Neviens nav labs, kā vien Tas Vienīgais Dievs. Bet ja tu gribi dzīvībā ieiet, tad turi tos baušļus.[18] Tas uz Viņu saka: kādus? Un Jēzus sacīja: šos: tev nebūs nokaut; tev nebūs laulību pārkāpt; tev nebūs zagt; tev nebūs nepatiesu liecību dot;[19] Godā savu tēvu un māti; un: tev būs savu tuvāku mīlēt, kā sevi pašu.

Mateja 22:36-40
[36] Mācītāj, kurš tas augstākais bauslis bauslībā?[37] Bet Jēzus uz to sacīja: tev būs Dievu, savu Kungu, mīļot no visas savas sirds un no visas savas dvēseles un no visa sava prāta.[38] Šis ir tas pirmais un augstākais bauslis.[39] Bet tas otrs tam līdz: tev būs savu tuvāku mīļot kā sevi pašu.[40] Šinīs divējos baušļos karājās visa bauslība un tie pravieši.

Mateja 10:17-22
[17] Bet sargājaties no cilvēkiem, jo tie jūs nodos savās tiesās un jūs šaustīs savās baznīcās.[18] Un jūs tapsiet vesti Manis dēļ valdnieku un ķēniņu priekšā, viņiem un tiem pagāniem par liecību.[19] Kad tie nu jūs nodos, tad nebēdājaties, kā un ko jūs runāsiet, jo tanī pašā stundā jums taps dots, kas jums jārunā.[20] Jo jūs neesat tie runātāji, bet jūsu Tēva Gars ir tas runātājs iekš jums.[21] Bet tur brālis brāli nodos pie nāves un tēvs dēlu; un bērni celsies pret vecākiem un tos nonāvēs.[22] Un jūs būsiet ienīdēti no visiem Mana Vārda dēļ. Bet kas pastāv līdz galam, tas taps izglābts.

Romiešiem 13:8-14
[8] Neesiet nevienam neko parādā, kā vien ka jūs cits citu mīlat; jo kas otru mīl, tas bauslību ir piepildījis.[9] Jo tas bauslis: tev nebūs laulību pārkāpt, tev nebūs nokaut, tev nebūs zagt, tev nebūs nepatiesu liecību dot, tev nebūs iekārot, un ja vēl ir cits bauslis, tas šinī vārdā top saņemts, proti tanī: tev būs savu tuvāku mīlēt kā sevi pašu.[10] Mīlestība tuvākam ļauna nedara; tad nu mīlestība ir bauslības piepildīšana.[11] Un to dariet, zinādami to laiku, ka tagad mums ir tā stunda celties no miega; jo tagad mūsu pestīšana ir tuvāka, nekā kad mēs palikām ticīgi.[12] Nakts ir pagājusi un diena tuvu nākusi, tad lai noliekam tumsības darbus un lai apvelkam gaismas ieročus.[13] Lai it kā dienā godīgi staigājam, ne rīšanā un plītēšanā, ne izvirtībā un nešķīstībā, ne bāršanā un ienaidībā.[14] Bet apvelciet To Kungu Jēzu Kristu un nekopiet miesu uz kārībām.

Marka 12:28-34
[28] Un viens no tiem rakstu mācītājiem, kas bija dzirdējis, ka tie bija apjautājušies, zinādams, ka Viņš tiem bija labi atbildējis, nāca un Viņam vaicāja: kurš ir tas augstākais bauslis pār visiem?[29] Bet Jēzus tam atbildēja: tas augstākais bauslis pār visiem ir: klausies Izraēl, Tas Kungs, mūsu Dievs, ir viens vienīgs Kungs.[30] Un tev būs To Kungu, savu Dievu, mīlēt no visas savas sirds un no visas savas dvēseles un no visa sava prāta un no visa sava spēka, šis ir tas augstākais bauslis.[31] Tas otrais, šim līdzīgs, ir tas: tev būs savu tuvāku mīlēt kā sevi pašu; cita lielāka baušļa pār šiem nav.[32] Un tas rakstu mācītājs uz Viņu sacīja: gan labi, Mācītāj, tas ir tiesa, ko Tu sacījis: viens vienīgs Dievs ir, un cita nav, kā Viņš vien.[33] Un To mīlēt no visas sirds un no visa prāta un no visas dvēseles un no visa spēka, un tuvāku mīlēt kā sevi pašu, tas ir vairāk nekā visi dedzināmie upuri un citi upuri.[34] Un Jēzus redzēdams, ka tas gudri bija atbildējis, uz to sacīja: tu neesi tālu no Dieva valstības. Un neviens nedrīkstēja vairs Viņu jautāt.

Izceļošana 34:28
Un viņš tur bija pie Tā Kunga četrdesmit dienas un četrdesmit naktis; viņš neēda maizes un nedzēra ūdens, un rakstīja uz tiem galdiņiem tos derības vārdus, tos desmit vārdus.

Feuteronomy 4:13
Tad viņš jums pasludināja savu derību, ko viņš jums pavēlēja darīt, (proti) tos desmit vārdus, un tos rakstīja uz diviem akmens galdiņiem.

Feuteronomy 10:4
Tad viņš uz tiem galdiņiem uzrakstīja to pirmo rakstu, tos desmit vārdus, ko Tas Kungs kalnā uz jums bija runājis no uguns vidus sapulces dienā, un Tas Kungs man tos iedeva.

Feuteronomy 5:7-22
[7] Tev nebūs citus dievus turēt priekš manis.[8] Tev nebūs sev darīt nekādu tēlu nedz līdzību ne no tā, kas augšā debesīs, ne no tā, kas apakšā virs zemes, ne no tā, kas ūdenī apakš zemes.[9] Tev nebūs priekš tiem zemē mesties nedz tiem kalpot; jo es Tas Kungs, tavs Dievs, esmu stiprs un dusmīgs Dievs, kas piemeklē tēvu grēkus pie bērniem trešā un ceturtā augumā pie tiem, kas mani ienīst,[10] Un dara žēlastību pie tūkstošiem, kas mani mīļo un manus baušļus tur.[11] Tev nebūs Tā Kunga, sava Dieva, vārdu nelietīgi velti valkāt, jo Dievs to nepametīs nesodītu, kas viņa vārdu nelietīgi velti valkā.[12] Turi to dusēšanas dienu, ka tu to svētī, itin kā tev Tas Kungs, tavs Dievs ir pavēlējis.[13] Sešas dienas tev būs strādāt un visu savu darbu darīt;[14] Bet tā septītā diena ir Tā Kunga, tava Dieva, dusēšanas diena; tad tev nebūs nekādu darbu darīt, ne tev, ne tavam dēlam, ne tavai meitai, ne tavam kalpam, ne tavai kalponei, ne tavam vērsim, ne tavam ēzelim, nedz kādam no taviem lopiem, nedz tavam svešiniekam, kas ir tavos vārtos, lai tavs kalps un tava kalpone var dusēt it kā tu.[15] Jo tev būs pieminēt, ka tu esi bijis kalps Ēģiptes zemē, un ka Tas Kungs, tavs Dievs, tevi no turienes ir izvedis caur stipru roku un izstieptu elkoni, tāpēc Tas Kungs, tavs Dievs, tev ir pavēlējis, turēt to dusēšanas dienu.[16] Tev būs savu tēvu un savu māti godāt, itin kā Tas Kungs, tavs Dievs tev ir pavēlējis, lai tu ilgi dzīvo un tev labi klājās tai zemē, ko Tas Kungs, tavs Dievs, tev dos.[17] Tev nebūs nokaut.[18] Un tev nebūs laulību pārkāpt.[19] Un tev nebūs zagt.[20] Un tev nebūs nepatiesu liecību dot pret savu tuvāko.[21] Un tev nebūs iekārot sava tuvākā sievu. Un tev nebūs iekārot sava tuvākā namu, nedz viņa tīrumu, nedz viņa kalpu, nedz viņa kalponi, nedz viņa vērsi, nedz viņa ēzeli, nedz kaut ko, kas tavam tuvākam pieder.[22] Šos vārdus Tas Kungs runāja uz visu jūsu draudzi kalnā no uguns, mākoņa un tumsas ar lielu balsi, un nekā nepielika klāt, un viņš tos rakstīja uz diviem akmens galdiņiem un tos man iedeva.

Feuteronomy 6:21
Tad tev būs atbildēt savam dēlam: mēs bijām Varaūs kalpi Ēģiptes zemē, bet Tas Kungs mūs caur stipru roku no Ēģiptes zemes izvedis.

Feuteronomy 10:1-5
[1] Tanī laikā Tas Kungs sacīja uz mani: izcērt sev divus akmens galdiņus, kā tos pirmos, un uzkāp pie manis kalnā; pēc tam taisi koka šķirstu.[2] Un es uzrakstīšu uz tiem galdiņiem tos vārdus, kas bija uz tiem pirmiem galdiņiem, ko tu esi sasitis; tad liec tos tai šķirstā.[3] Tad es taisīju šķirstu no akācijas koka un izcirtu divus akmens galdiņus it kā tos pirmos, un uzkāpu uz to kalnu, un tie divi galdiņi bija manā rokā.[4] Tad viņš uz tiem galdiņiem uzrakstīja to pirmo rakstu, tos desmit vārdus, ko Tas Kungs kalnā uz jums bija runājis no uguns vidus sapulces dienā, un Tas Kungs man tos iedeva.[5] Un es atgriezdamies nokāpu no tā kalna un liku tos galdiņus tai šķirstā, ko es biju taisījis, un tie tur ir, kā Tas Kungs man bija pavēlējis.

Izceļošana 20:1-17
[1] Tad Dievs runāja visus šos vārdus un sacīja:[2] Es esmu Tas Kungs, tavs Dievs, kas tevi izvedis no Ēģiptes zemes, no tā vergu nama.[3] Tev nebūs citus Dievus turēt priekš manis.[4] Tev nebūs sev darīt nekādu tēlu nedz līdzību, ne no tā, kas augšā debesīs, ne no tā, kas apakšā virs zemes, nedz no tā, kas ūdenī apakš zemes.[5] Tev nebūs priekš tiem zemē mesties nedz tiem kalpot; jo es Tas Kungs, tavs Dievs, esmu stiprs un dusmīgs Dievs, kas piemeklē tēvu grēkus pie bērniem līdz trešam un ceturtam augumam pie tiem, kas mani ienīst,[6] Un dara žēlastību tūkstošiem, kas mani mīļo un manus baušļus tur.[7] Tev nebūs Tā Kunga, sava Dieva, vārdu nelietīgi velti valkāt, jo Tas Kungs to nepametīs nesodītu, kas viņa vārdu nelietīgi velti valkā.[8] Piemini to svēto dienu, ka tu to svētī.[9] Sešas dienas tev būs strādāt un visu savu darbu darīt.[10] Bet tā septītā diena ir Tā Kunga, tava Dieva, dusēšanas diena; tad tev nebūs nekādu darbu darīt, ne tev pašam, ne tavam dēlam, ne tavai meitai, ne tavam kalpam, ne tavai kalponei, ne tavam lopam, ne tavam svešiniekam, kas tavos vārtos.[11] Jo sešās dienās Tas Kungs ir darījis debesis un zemi, jūru un visu, kas tur iekšā, un septītā dienā dusējis, tādēļ Tas Kungs to dusēšanas dienu ir svētījis un to iesvētījis.[12] Godā savu tēvu un savu māti, lai tu ilgi dzīvo tai zemē, ko Tas Kungs, tavs Dievs, tev dos.[13] Tev nebūs nokaut.[14] Tev nebūs laulību pārkāpt.[15] Tev nebūs zagt.[16] Tev nebūs nepatiesu liecību dot pret savu tuvāko.[17] Tev nebūs iekārot sava tuvākā namu. Tev nebūs iekārot sava tuvākā sievu, nedz viņa kalpu, nedz viņa kalponi, nedz viņa vērsi, nedz viņa ēzeli, nedz kaut ko, kas tavam tuvākam pieder.

Izceļošana 24:12
Tad Tas Kungs sacīja uz Mozu. Nāc augšām pie manis kalnā un esi tur, un es tev došu akmens galdiņus un to bauslību un likumu, ko es esmu rakstījis, viņus mācīt.

Izceļošana 34:10-29
[10] Tad viņš sacīja: redzi, es daru derību: priekš visiem taviem ļaudīm es darīšu brīnumus, kas nav darīti nekur pa zemes virsu, nedz pie kādām tautām, tā ka visiem ļaudīm, starp kuriem tu esi, būs redzēt Tā Kunga darbu, jo tās būs ļoti bijājamas lietas, ko es pie tevis darīšu.[11] Ņem vērā, ko es tev šodien pavēlu: redzi, es izdzīšu tavā priekšā Amoriešus un Kanaāniešus un Etiešus un Vereziešus un Eviešus un Jebusiešus,[12] Sargies, ka tu nedari derību ar tās zemes iedzīvotājiem, pie kuriem tu nāksi, ka tie nekļūst tava starpā par slazda valgu.[13] Bet jums būs izpostīt viņu altārus un jums būs salauzīt viņu uzceltos stabus un nocirst viņu elku kokus.[14] Jo tev nebūs pielūgt nekādu citu dievu, - jo Tas Kungs: dusmotājs ir viņa vārds, viņš ir dusmīgs Dievs,[15] Ka tu nedari nekādu derību ar tās zemes iedzīvotājiem, un kad tie saviem dieviem mauko pakaļ un nes upurus saviem dieviem, ka tie tevi neaicina, un tu neēdi no viņu upuriem,[16] Un ka tu saviem dēliem neņem no viņu meitām, un viņu meitas saviem dieviem nemauko pakaļ un nedara arī tavus dēlus pakaļ maukojam viņu dieviem.[17] Tev nebūs sev taisīt lietus dievus.[18] Tev būs turēt neraudzētās maizes svētkus; septiņas dienas tev būs ēst neraudzētu maizi, kā es tev esmu pavēlējis, noliktā laikā Abiba mēnesī; jo Abiba mēnesī tu esi izgājis no Ēģiptes zemes.[19] Viss, kas māti atplēš, man pieder, un visi tavi lopi, kas no tēviņu kārtas piedzimst, māti atplēsdami, lai lieli, lai sīki.[20] Bet ēzeli, kas ēzeļa māti atplēš, tev būs izpirkt ar avi; bet ja tu to neizpirksi, tad lauz viņam kaklu. Visus pirmdzimušos no taviem dēliem tev būs izpirkt, un priekš mana vaiga jums nebūs rādīties tukšiem.[21] Sešas dienas tev būs strādāt, bet septītā dienā dusēt, ir aramā un pļaujamā laikā tev būs dusēt.[22] Nedēļu svētkus arīdzan tev būs turēt ar kviešu pļaujas pirmajiem augļiem un pļaušanas svētkus, kad gads pagalam.[23] Trīs reiz gadskārtā visiem, kas jūsu starpā ir vīrieši, būs rādīties Tā Kunga Kunga, Izraēla Dieva priekšā.[24] Kad es tos pagānus izdzīšu tavā priekšā, un izpletīšu tavas robežas, tad neviens tavu zemi neiekāros, kamēr tu iesi rādīties Tā Kunga, sava Dieva priekšā, trīs reiz gadskārtā.[25] Tev nebūs upurēt mana upura asinis ar raudzētu maizi, un Pasa svētku upurim nebūs palikt cauru nakti līdz rītam.[26] Tos pirmajus no tavas zemes pirmajiem augļiem tev būs nest Tā Kunga tava Dieva, namā; āzīti tev nebūs vārīt viņa mātes pienā.[27] Un Tas Kungs sacīja uz Mozu: raksti šos vārdus, jo pēc šiem vārdiem es esmu darījis derību ar tevi un ar Izraēli.[28] Un viņš tur bija pie Tā Kunga četrdesmit dienas un četrdesmit naktis; viņš neēda maizes un nedzēra ūdens, un rakstīja uz tiem galdiņiem tos derības vārdus, tos desmit vārdus.[29] Un notikās, kad Mozus nokāpa no Sinaī kalna un tie divi liecības galdiņi bija Mozus rokā, tad no tā kalna nokāpjot Mozus nezināja, ka viņa vaiga āda spīdēja, tādēļ ka tas ar viņu bija runājis.

Feuteronomy 6:4-9
[4] Klausies, Izraēl, Tas Kungs, mūsu Dievs, ir viens vienīgs Kungs.[5] Un tev To Kungu, savu Dievu, būs mīlēt no visas savas sirds, no visas savas dvēseles un no visa sava spēka.[6] Un šie vārdi, ko es tev šodien pavēlu, lai tev iet pie sirds.[7] Un tev tos būs piekodināt saviem bērniem un no tiem runāt savā namā sēžot un pa ceļu ejot, guļoties un ceļoties.[8] Un tev tos būs siet par zīmi uz savu roku, un tiem būs būt par piemiņas zīmi starp tavām acīm.[9] Un tev tos būs rakstīt uz sava nama stenderes un uz saviem vārtiem.

Izceļošana 20:2-17
[2] Es esmu Tas Kungs, tavs Dievs, kas tevi izvedis no Ēģiptes zemes, no tā vergu nama.[3] Tev nebūs citus Dievus turēt priekš manis.[4] Tev nebūs sev darīt nekādu tēlu nedz līdzību, ne no tā, kas augšā debesīs, ne no tā, kas apakšā virs zemes, nedz no tā, kas ūdenī apakš zemes.[5] Tev nebūs priekš tiem zemē mesties nedz tiem kalpot; jo es Tas Kungs, tavs Dievs, esmu stiprs un dusmīgs Dievs, kas piemeklē tēvu grēkus pie bērniem līdz trešam un ceturtam augumam pie tiem, kas mani ienīst,[6] Un dara žēlastību tūkstošiem, kas mani mīļo un manus baušļus tur.[7] Tev nebūs Tā Kunga, sava Dieva, vārdu nelietīgi velti valkāt, jo Tas Kungs to nepametīs nesodītu, kas viņa vārdu nelietīgi velti valkā.[8] Piemini to svēto dienu, ka tu to svētī.[9] Sešas dienas tev būs strādāt un visu savu darbu darīt.[10] Bet tā septītā diena ir Tā Kunga, tava Dieva, dusēšanas diena; tad tev nebūs nekādu darbu darīt, ne tev pašam, ne tavam dēlam, ne tavai meitai, ne tavam kalpam, ne tavai kalponei, ne tavam lopam, ne tavam svešiniekam, kas tavos vārtos.[11] Jo sešās dienās Tas Kungs ir darījis debesis un zemi, jūru un visu, kas tur iekšā, un septītā dienā dusējis, tādēļ Tas Kungs to dusēšanas dienu ir svētījis un to iesvētījis.[12] Godā savu tēvu un savu māti, lai tu ilgi dzīvo tai zemē, ko Tas Kungs, tavs Dievs, tev dos.[13] Tev nebūs nokaut.[14] Tev nebūs laulību pārkāpt.[15] Tev nebūs zagt.[16] Tev nebūs nepatiesu liecību dot pret savu tuvāko.[17] Tev nebūs iekārot sava tuvākā namu. Tev nebūs iekārot sava tuvākā sievu, nedz viņa kalpu, nedz viņa kalponi, nedz viņa vērsi, nedz viņa ēzeli, nedz kaut ko, kas tavam tuvākam pieder.

Izceļošana 31:18
Un viņš deva Mozum, kad ar to beidza runāt uz Sinaī kalna, divus liecības galdiņus, akmens galdiņus, aprakstītus ar Dieva pirkstu.

Jāņa 14:15
Ja jūs Mani mīlat, tad turiet Manus baušļus.

Mateja 19:18
Tas uz Viņu saka: kādus? Un Jēzus sacīja: šos: tev nebūs nokaut; tev nebūs laulību pārkāpt; tev nebūs zagt; tev nebūs nepatiesu liecību dot;

Jāņa 15:10
Ja jūs Manus baušļus turēsiet, tad jūs paliksiet iekš Manas mīlestības, itin kā Es Sava Tēva baušļus esmu turējis un palieku iekš Viņa mīlestības.

Mateja 5:17
Nedomājiet, ka Es esmu nācis, atmest bauslību un praviešus. Es neesmu nācis atmest, bet piepildīt.

Izceļošana 32:15
Un Mozus griezās atpakaļ un nokāpa no kalna ar tiem diviem liecības galdiņiem savā rokā; tie galdiņi bija abējās pusēs aprakstīti; vienā un otrā pusē tie bija aprakstīti.

Jāņa 15:12-17
[12] Šis ir Mans bauslis, ka jūs viens otru mīlējāt, itin kā Es jūs esmu mīlējis.[13] Nevienam nav lielāka mīlestība nekā šī, kad kāds savu dzīvību nodod par saviem draugiem.[14] Jūs esat Mani draugi, ja jūs darāt, ko Es jums pavēlu.[15] Es jūs vairs nesaucu par kalpiem, jo kalps nezina, ko viņa kungs dara; bet Es jūs esmu saucis par draugiem, jo visu, ko esmu dzirdējis no Sava Tēva, to Es jums esmu darījis zināmu.[16] Jūs Mani neesat izredzējuši, bet Es jūs esmu izredzējis un jūs iecēlis, ka jums būs noiet un augļus nest un ka jūsu augļiem būs palikt, ka Es jums to dodu, ko jūs lūgsiet no Tā Tēva Manā Vārdā.[17] To Es jums pavēlu, ka jūs mīlētu cits citu.

Izceļošana 32:16
Un tie galdiņi bija Dieva darbs, un tas raksts bija Dieva raksts, iegriezts tanīs galdiņos.

Izceļošana 34:27
Un Tas Kungs sacīja uz Mozu: raksti šos vārdus, jo pēc šiem vārdiem es esmu darījis derību ar tevi un ar Izraēli.

Latvian Bible 1685
Public Domain: Gluck 1685