A A A A A

Baznīca: [Diakoni]


1 Timotejam 3:1-13
[1] Tas ir patiesīgs vārds: ja kas iekāro bīskapa amatu, tas iekāro teicamu darbu.[2] Tad nu bīskapam pienākas būt nenoziedzīgam, vienas sievas vīram, sātīgam, prātīgam, godīgam, kas labprāt dod mājas vietu, un kas māk mācīt;[3] Kas nav dzērājs, ne rējējs, nedz negodīgas peļņas dzinējs, bet lēnīgs, ne strīdīgs, ne naudas kārīgs;[4] Kas savu namu labi valda, kam bērni, kas paklausa ar visu godu;[5] (Bet ja kas savu paša namu nezin valdīt, kā tas gādās par Dieva draudzēm?)[6] Ne tāds, kas kristīgu ticību tikko uzņēmis, lai neuzpūšas un neiekrīt zaimotāja tiesā.[7] Bet viņam vajag arī labas liecības no tiem, kas ārā, ka neiekrīt nievāšanā un zaimotāja valgos.[8] Tāpat arī draudzes kopējiem būs būt godīgiem, kam nav divējādas mēles, ne vīna plītniekiem, nedz negodīgas peļņas dzinējiem,[9] Kas ticības noslēpumu tur iekš šķīstas zināmas sirds.[10] Un šiem arīdzan būs papriekš tapt pārbaudītiem, pēc lai tie kalpo, ja tie ir bezvainīgi.[11] Tāpat arī sievām būs būt godīgām, ne mēlnesēm, bet sātīgām, uzticīgām visās lietās.[12] Draudzes kopējiem būs būt vienas sievas vīriem, kas savus bērnus un savu namu labi valda.[13] Jo kas labi kalpojuši, tie pelnās labu pakāpi un daudz drošības iekš ticības, kas ir iekš Kristus Jēzus.

Filipiešiem 1:1
Pāvils un Timotejs, Jēzus Kristus kalpi, visiem tiem svētiem iekš Kristus Jēzus, kas ir Filipos, un arī tiem bīskapiem un palīgiem:

Apustuļu Darbi 6:1-7
[1] Un tanīs dienās, kad tie mācekļi vairojās, kurnēšana cēlās pie tiem Grieķiem pret tiem Ebrejiem, ka viņu atraitnes iekš dienišķas apkopšanas paliekot neievērotas.[2] Un tie divpadsmit saaicināja to mācekļu draudzi un sacīja: tas nepieklājās, ka mēs Dieva vārdu atstājam un kalpojam pie galda.[3] Tāpēc, brāļi, izredziet savā starpā septiņus vīrus, kam ir laba slava, Svēta Gara un gudrības pilnus, ko mēs šīs vajadzības pēc varētu iecelt.[4] Bet mēs gribam pastāvīgi turēties pie Dieva lūgšanas un pie tā vārda amata.[5] Un šie vārdi patika visai draudzei; un tie izredzēja Stepiņu, ticības un Svēta Gara pilnu vīru, un Filipu un Prokoru un Nikanoru un Timonu un Parmenu un Nikolaju, vienu Jūdu ticības biedri no Antioķijas[6] Šos tie veda apustuļu priekšā; un Dievu pielūguši tie viņiem rokas uzlika.[7] Un Dieva vārds auga augumā, un mācekļu skaits Jeruzālemē ļoti vairojās, un liels priesteru pulks palika paklausīgs ticībai.

Romiešiem 16:1
Vēl es jums pavēlu Foibu, mūsu māsu, kas ir draudzes kalpone Ķenkrejā,

Titam 1:7
Jo bīskapam kā Dieva nama turētājam jābūt vīram, kam laba slava, ne iedomīgam, ne dusmīgam, ne dzērājam, ne rējējam, ne negodīgas peļņas dzinējam;

Apustuļu Darbi 6:3
Tāpēc, brāļi, izredziet savā starpā septiņus vīrus, kam ir laba slava, Svēta Gara un gudrības pilnus, ko mēs šīs vajadzības pēc varētu iecelt.

Jāņa 8:32
Un atzīsiet patiesību, un patiesība jūs atsvabinās.

Efeziešiem 4:11
Un viņš citus ir devis par apustuļiem un citus par praviešiem un citus par evaņģēlistiem un citus par ganiem un mācītājiem,

Apustuļu Darbi 20:28
Tāpēc sargājat sev pašus un visu to ganāmo pulku, pār ko Svētais Gars jūs iecēlis par bīskapiem, Dieva draudzi ganīt, ko viņš ar savām paša asinīm atpircis.

Jāņa 6:54
Kas Manu miesu ēd un Manas asinis dzer, tam ir mūžīga dzīvība, un Es viņu uzmodināšu pastara dienā.

Marka 6:3
Vai Viņš nav tas amatnieks, Marijas dēls, un Jēkaba un Jāzepa un Jūdas un Sīmaņa brālis, un vai Viņa māsas nav šeit pie mums? Un tie ņēma apgrēcību pie Viņa.

1 Korintiešiem 12:28
Un citus Dievs ir iecēlis draudzē pirmā kārtā par apustuļiem, otrā kārtā par praviešiem, trešā kārtā par mācītājiem, tad brīnumu darītājus, pēc tam, kam dāvanas dziedināt, palīgus, valdītājus, dažādas valodas.

Galatiešiem 1:19
Bet citu nevienu no apustuļiem neredzēju, kā vien Jēkabu, Tā Kunga brāli.

Malahi 1:11
Jo no saules uzlēkšanas līdz noiešanai mans vārds ir paaugstināts starp tautām, un ikkatrā vietā manam vārdam top kvēpināts un šķīsts upuris atnests. Jo mans vārds ir liels starp tautām, saka Tas Kungs Cebaot.

Ebrejiem 13:17
Paklausāt saviem vadītājiem un esat viņiem padevīgi; jo tie ir nomodā par jūsu dvēselēm, kā tādi, kam būs atbildēšanu dot, lai tie to dara ar prieku un ne nopūzdamies, jo tas jums nebūtu labi.

Jāņa 3:3-5
[3] Jēzus atbildēja un uz to sacīja: Patiesi, Es tev saku, ja kas nav piedzimis no augšienes, tad tas Debesu valstību nevar redzēt.[4] Nikademus uz Viņu saka: Kā cilvēks var piedzimt, vecs būdams? Vai viņš atkal var ieiet savas mātes miesās un piedzimt?[5] Un Jēzus atbildēja: Patiesi, patiesi, Es tev saku: ja kas nepiedzimst caur ūdeni un Garu, tad tas nevar ieiet Dieva valstībā.

Ebrejiem 12:14
Dzenaties pēc miera ar visiem un pēc tās svētās dzīvošanas, bez ka neviens To Kungu neredzēs;

Apustuļu Darbi 6:4
Bet mēs gribam pastāvīgi turēties pie Dieva lūgšanas un pie tā vārda amata.

1 Timotejam 3:1-7
[1] Tas ir patiesīgs vārds: ja kas iekāro bīskapa amatu, tas iekāro teicamu darbu.[2] Tad nu bīskapam pienākas būt nenoziedzīgam, vienas sievas vīram, sātīgam, prātīgam, godīgam, kas labprāt dod mājas vietu, un kas māk mācīt;[3] Kas nav dzērājs, ne rējējs, nedz negodīgas peļņas dzinējs, bet lēnīgs, ne strīdīgs, ne naudas kārīgs;[4] Kas savu namu labi valda, kam bērni, kas paklausa ar visu godu;[5] (Bet ja kas savu paša namu nezin valdīt, kā tas gādās par Dieva draudzēm?)[6] Ne tāds, kas kristīgu ticību tikko uzņēmis, lai neuzpūšas un neiekrīt zaimotāja tiesā.[7] Bet viņam vajag arī labas liecības no tiem, kas ārā, ka neiekrīt nievāšanā un zaimotāja valgos.

1 Timotejam 2:12
Bet sievai es nepieļauju mācīt nedz pār vīru valdīt, bet viņai būs turēties klusu.

Apustuļu Darbi 14:23
Un tie viņiem ikvienā draudzē iecēla vecajus un ar gavēšanu Dievu lūguši tos pavēlēja Tam Kungam, uz ko tie bija ticējuši.

1 Timotejam 5:17
Tos vecajus, kas labi valda, turi divkārtīgā godā, visvairāk tos, kas strādā iekš vārda un mācīšanas.

Ebrejiem 13:7
Pieminiet savus vadītājus, kas jums to Dieva vārdu runājuši. Uzlūkojiet viņu dzīvošanas galu un dzenaties viņu ticībai pakaļ.

Titam 1:8
Kas labprāt mājas vietu dod, labu mīl, kas prātīgs, taisns, svēts, šķīsts,

1 Pētera 5:2
Ganiet Dieva ganāmo pulku, kas pie jums, un uzraugiet, ne piespiesti, bet ar labu prātu, ne negodīgas peļņas dēļ bet no sirds,

Titam 1:6
Ja kam ir laba slava, kas ir vienas sievas vīrs, kam ir ticīgi bērni, nedz palaidņi, nedz neklausīgi.

1 Timotejam 5:22
Rokas nevienam neuzliec ātri, un nepinies ar svešiem grēkiem; sevi pašu glabā šķīstu.

Titam 1:5
Tādēļ tevi esmu atstājis Krietā, ka tu izdarītu, kas vēl trūka, un pa pilsētām vecajus ieceltu, kā es tev esmu pavēlējis,

Galatiešiem 4:19
Mani bērniņi, ko es atkal dzemdēju ar sāpēm, tiekams Kristus iekš jums nāk redzams,

Latvian Bible 1685
Public Domain: Gluck 1685