A A A A A

Baznīca: [Baznīcas vajāšana]


Apustuļu Darbi 8:1
Bet Zaulam viņa nāve bija ļoti pa prātam; un tanī dienā liela vajāšana cēlās pret to draudzi, kas bija Jeruzālemē. Un visi izklīda pa Jūdu zemes un Samarijas tiesām, tik ne tie apustuļi.

Mateja 5:44
Bet Es jums saku: mīļojiet savus ienaidniekus, svētījiet tos, kas jūs nolād, dariet labu tiem, kas jūs ienīst, un lūdziet par tiem, kas jūs kaitina un vajā,

2 Timotejam 3:12
Un visi, kas dievbijīgi grib dzīvot iekš Kristus Jēzus, tie taps vajāti.

Jāņa 15:20
Pieminiet Manu vārdu, ko Es jums esmu sacījis: kalps nav lielāks nekā viņa kungs. Ja tie Mani vajājuši, tad tie arī jūs vajās. Ja tie Manu vārdu turējuši, tad tie arī jūsu vārdu turēs.

Jāņa Atklāsmes 2:10
Nebīsties nekā par to, ka tev jācieš; redzi, sātans kādus no jums metīs cietumā, lai jūs topat kārdināti, un jums būs bēdas desmit dienas. Esi uzticīgs līdz nāvei, tad Es tev došu to dzīvības kroni.

Romiešiem 8:35
Kas mūs šķirs no Kristus mīlestības? Vai bēdas, vai bailība, vai vajāšana, vai bads, vai plikums, vai liksta, vai zobens?

Mateja 5:11
Svētīgi jūs esat, ja Manis dēļ jūs lamā un vajā un visu ļaunu par jums runā, melodami.

Romiešiem 12:14
Svētījiet tos, kas jūs vajā, svētījiet un nelādiet.

Jāņa 5:16
Un tāpēc tie Jūdi Jēzu ienīdēja un Viņu meklēja nokaut, ka Viņš to bija darījis svētdienā.

Mateja 5:10-12
[10] Svētīgi tie, kas taisnības dēļ vajāti, jo Debesu valstība viņiem pieder.[11] Svētīgi jūs esat, ja Manis dēļ jūs lamā un vajā un visu ļaunu par jums runā, melodami.[12] Esat priecīgi un līksmi, jo jūsu alga ir liela debesis; jo tā tie vajājuši tos praviešus, kas priekš jums bijuši.

2 Korintiešiem 12:10
Tāpēc man ir labs prāts iekš vājībām, iekš nievāšanām, iekš bēdām, iekš vajāšanām, iekš bailēm - Kristus dēļ. Jo kad esmu nespēcīgs, tad esmu spēcīgs.

Apustuļu Darbi 13:50
Bet tie Jūdi skubināja dievbijīgas sievas no augstas kārtas un tās pilsētas virsniekus un cēla vajāšanu pret Pāvilu un Barnabu un tos izdzina no savām robežām.

Apustuļu Darbi 7:52
Kuru no tiem praviešiem jūsu tēvi nav vajājuši? Viņi nokāvuši tos, kas par tā Taisnā atnākšanu papriekš sludināja; šim jūs tagad esat palikuši par nodevējiem un slepkavām,

Marka 4:17
Bet tiem nav saknes iekš sevis, bet tik kādu laiku tie ir ticīgi. Kad bēdas un vajāšana uziet tā vārda dēļ, tad viņi tūdaļ ņem apgrēcību.

Galatiešiem 4:29
Bet itin kā to brīdi tas, kas bija piedzimis pēc miesas, vajāja to, kas bija piedzimis pēc Gara, tāpat arī tagad.

Marka 10:30
Kas nedabūs simtkārtīgi jau šinī laikā namus un brāļus un māsas un mātes un bērnus un tīrumus pie tām vajāšanām, un nākošā laikā mūžīgu dzīvošanu.

Mateja 13:21
Bet viņam nav saknes iekš sevis, un viņš ir nepastāvīgs. Kad nu bēdas uziet un vajāšana tā vārda dēļ, tad viņš tūdaļ ņem apgrēcību.

Apustuļu Darbi 22:4
Un šim ceļam es esmu pretī turējies līdz nāvei, saistīdams un cietumā nododams vīrus un sievas.

Mateja 5:10
Svētīgi tie, kas taisnības dēļ vajāti, jo Debesu valstība viņiem pieder.

Galatiešiem 6:12
Visi tie, kas grib spīdēt pēc miesas, tie jūs spiež apgraizīties, tāpēc vien, ka tie Kristus krusta dēļ netaptu vajāti.

Lūkas 21:12
Bet pirms viss tas notiks, tie savas rokas jums pieliks un jūs vajās un nodos baznīcās un cietumos, un jūs vedīs priekš ķēniņiem un valdniekiem Mana Vārda dēļ.

Marka 10:29-30
[29] Bet Jēzus atbildēja un sacīja: patiesi, Es jums saku: neviens nav, kas atstājis namu vai brāļus vai māsas vai tēvu vai māti vai sievu vai bērnus vai tīrumus Manis un evaņģēlija dēļ,[30] Kas nedabūs simtkārtīgi jau šinī laikā namus un brāļus un māsas un mātes un bērnus un tīrumus pie tām vajāšanām, un nākošā laikā mūžīgu dzīvošanu.

Romiešiem 8:35-37
[35] Kas mūs šķirs no Kristus mīlestības? Vai bēdas, vai bailība, vai vajāšana, vai bads, vai plikums, vai liksta, vai zobens?[36] Tā kā ir rakstīts: tevis dēļ mēs topam nāvēti augu dienu; mēs esam turēti līdzi kaujamām avīm.[37] Bet visās šinīs lietās mēs pārpārim uzvaram caur to, kas mūs ir mīlējis. 

Apustuļu Darbi 11:19-21
[19] Bet nu tie, kas bija izklīduši tai vajāšanā, kas Stepiņa dēļ bija cēlusies, izgāja līdz Feniķijai, Kiprai un Antioķijai, nevienam to vārdu nesludinādami kā vien Jūdiem.[20] Un viņu starpā bija kādi Ķiprieši un Ķirenieši, kas nākuši uz Antioķiju arī uz Grieķiem runāja, to evaņģēliju no Tā Kunga Jēzus mācīdami.[21] Un Tā Kunga roka bija ar tiem, un liels pulks ticēja un atgriezās pie Tā Kunga.

Apustuļu Darbi 9:4-5
[4] Un viņš krita pie zemes un dzirdēja balsi uz viņu tā sakām: Zaul, Zaul, ko tu mani vajā?[5] Un viņš sacīja: Kungs, kas tu esi? Tas Kungs sacīja: es esmu Jēzus, ko tu vajā. Tev grūti nāksies pret dzenuli spārdīt.

Galatiešiem 5:11
Bet, brāļi, ja es vēl apgraizīšanu sludināju, kam tad vēl topu vajāts? Tad tā piedauzīšanās pie krusta jau būtu mitējusies.

Mateja 10:23
Bet kad tie jūs vajā šinī pilsētā, tad bēgat uz citu. Patiesi, Es jums saku: jūs nebūsiet vēl izstaigājuši Izraēla pilsētas, tiekams Tas Cilvēka Dēls nāks.

Mateja 5:12
Esat priecīgi un līksmi, jo jūsu alga ir liela debesis; jo tā tie vajājuši tos praviešus, kas priekš jums bijuši.

1 Timotejam 1:13
Kaut gan iepriekš biju zaimotājs un vajātājs un varas darītājs, bet man žēlastība ir notikusi, jo es nezinādams to esmu darījis iekš neticības.

Mateja 5:11-12
[11] Svētīgi jūs esat, ja Manis dēļ jūs lamā un vajā un visu ļaunu par jums runā, melodami.[12] Esat priecīgi un līksmi, jo jūsu alga ir liela debesis; jo tā tie vajājuši tos praviešus, kas priekš jums bijuši.

Lūkas 11:49
Tāpēc arī Dieva gudrība saka: Es sūtīšu pie tiem praviešus un apustuļus, un tie citus no tiem nokaus un citus izdzīs,

1 Tesaloniķiešiem 3:3-4
[3] Ka neviens nešaubās šinīs bēdās; jo jūs paši zināt, ka tās mums ir noliktas.[4] Jo kad pie jums bijām, mēs jums papriekš sacījām, ka bēdas mums būs jācieš, tā kā tas arī noticis un kā jūs to zināt.

Ebrejiem 11:36-38
[36] Un citi mēdīšanas un pātagas ir cietuši un arī saites un cietumu,[37] Ar akmeņiem ir nomētāti, ar zāģiem sagriezti, sadedzināti, caur zobenu nomaitāti, avju un kazu ādās viņi apkārt gājuši, atstāti, mocīti, bēdināti;[38] (Kuru pasaule nebija vērta) tuksnešos maldījušies un kalnos un alās un zemes bedrēs.

Jāņa 15:20-21
[20] Pieminiet Manu vārdu, ko Es jums esmu sacījis: kalps nav lielāks nekā viņa kungs. Ja tie Mani vajājuši, tad tie arī jūs vajās. Ja tie Manu vārdu turējuši, tad tie arī jūsu vārdu turēs.[21] Bet tie jums to visu darīs Mana Vārda dēļ, tāpēc ka tie To nepazīst, kas Mani sūtījis.

Mateja 10:21-23
[21] Bet tur brālis brāli nodos pie nāves un tēvs dēlu; un bērni celsies pret vecākiem un tos nonāvēs.[22] Un jūs būsiet ienīdēti no visiem Mana Vārda dēļ. Bet kas pastāv līdz galam, tas taps izglābts.[23] Bet kad tie jūs vajā šinī pilsētā, tad bēgat uz citu. Patiesi, Es jums saku: jūs nebūsiet vēl izstaigājuši Izraēla pilsētas, tiekams Tas Cilvēka Dēls nāks.

Mateja 24:8-10
[8] Bet viss tas būs tikai to lielo bēdu iesākums.[9] Tad tie jūs nodos mokās un jūs nokaus, un jūs tapsiet ienīdēti no visiem ļaudīm Mana Vārda dēļ.[10] Un tad daudz apgrēcināsies, un viens otru nodos, un viens otru nīdēs.

Lūkas 21:12-19
[12] Bet pirms viss tas notiks, tie savas rokas jums pieliks un jūs vajās un nodos baznīcās un cietumos, un jūs vedīs priekš ķēniņiem un valdniekiem Mana Vārda dēļ.[13] Bet tas notiks jums par liecību.[14] Tad nu apņematies savās sirdīs, nerūpēties iepriekš, kā jūs aizbildināsities.[15] Jo Es jums došu muti un gudrību, kam nevarēs pretī runāt nedz pretī stāvēt neviens no tiem, kas pret jums ceļas.[16] Bet jūs tapsiet nodoti arī no vecākiem un brāļiem un radiem un draugiem. Un tie citus no jums nonāvēs.[17] Un jūs būsiet ienīdēti no visiem Mana Vārda dēļ[18] Un tomēr ne matam no jūsu galvas nebūs zust.[19] Caur savu pacietību izglābsiet savas dvēseles.

1 Korintiešiem 4:8-13
[8] Jūs jau esat pieēduši, jau esat palikuši bagāti, bez mums jūs esat sākuši valdīt, un ak! Kaut jūs valdītu, ka arī mēs varētu valdīt līdz ar jums.[9] Jo man šķiet, ka Dievs mūs apustuļus ir nolicis par pēdīgiem it kā nāvei nodotus; jo mēs esam palikuši kā par ērmiem pasaulei, tā eņģeļiem, kā cilvēkiem.[10] Mēs esam ģeķi Kristus dēļ bet jūs prātīgi iekš Kristus; mēs vāji, bet jūs spēcīgi; jūs cienīgi, bet mēs nicināti.[11] Mēs līdz šai pašai stundai esam izsalkuši un noslāpuši un esam pliki un topam sisti un dzenāti[12] Un darbojamies strādādami ar savām rokām; mēs topam lamāti, un svētījam; mēs topam vajāti, un paciešamies;[13] Mēs topam zaimoti un lūdzam; mēs esam tapuši it kā mēsli pasaulē un visiem par noslauku līdz šim.

Ebrejiem 10:32-34
[32] Bet pieminiet tās priekšējas dienas, kurās, apgaismoti, jūs pastāvīgi esat cīnījušies lielās bēdu cīnīšanās,[33] Gan caur mēdīšanām un bēdām tapuši par ērmiem, gan palikuši par biedriem tiem, kam tā klājās.[34] Jo jūs esat cietuši līdz ar manām saitēm un ar prieku panesuši savas mantas laupīšanu, zinādami, ka jums iekš sev pašiem ir labāka un paliekama manta debesīs.

Ebrejiem 11:33-38
[33] Kas caur ticību ķēniņu valstis ir uzvarējuši, taisnību darījuši, apsolīšanas panākuši, lauvu rīkles aizbāzuši,[34] Uguns spēku izdzēsuši, zobena asmenim izbēguši, atspirgušies no vājības, karā vareni tapuši, svešu kara spēku uz bēgšanu spieduši;[35] Sievas savus mirušos caur augšāmcelšanos ir atdabūjušas, un citi grūti ir mocīti un to izglābšanu nav pieņēmuši, lai labāku augšāmcelšanos dabūtu.[36] Un citi mēdīšanas un pātagas ir cietuši un arī saites un cietumu,[37] Ar akmeņiem ir nomētāti, ar zāģiem sagriezti, sadedzināti, caur zobenu nomaitāti, avju un kazu ādās viņi apkārt gājuši, atstāti, mocīti, bēdināti;[38] (Kuru pasaule nebija vērta) tuksnešos maldījušies un kalnos un alās un zemes bedrēs.

Apustuļu Darbi 12:1-19
[1] Un ap to pašu laiku ķēniņš Erodus kādiem no tās draudzes pielika rokas, tiem ļaunu darīdams,[2] Un nokāva ar zobenu Jēkabu, Jāņa brāli.[3] Un redzēdams, ka tas tiem Jūdu ļaudīm patika, viņš turklāt arī vēl Pēteri sagrāba, (bet bija tās neraudzētās maizes dienas)[4] Un sagrābis to lika cietumā, un to nodeva sešpadsmit karavīriem, kas pa četriem to sargāja, gribēdams viņu pēc Lieldienas tiem ļaudīm vest priekšā.[5] Tad nu Pēteris cietumā tapa sargāts; bet tā draudze bez mitēšanās lūdza Dievu par viņu.[6] Un kad Erodus viņu gribēja priekšā vest, tanī pašā naktī Pēteris gulēja starp diviem karavīriem, ar divām ķēdēm saistīts, un tie sargi priekš durvīm sargāja to cietumu.[7] Un redzi, Tā Kunga eņģelis piestājās, un gaišums spīdēja tanī ēkā; un viņš piesita Pēterim pie sāniem un to uzmodināja sacīdams: celies drīz! Un ķēdes nokrita no viņa rokām.[8] Un tas eņģelis uz to sacīja: apjozies un apauni kājas! Un tas tā darīja. Un viņš uz to sacīja: apmet savu mēteli un nāc man līdz.[9] Un tas iznācis viņam gāja līdz un nezināja to tiešām caur eņģeli notiekam; bet tam likās, ka redzot kādu parādīšanu.[10] Un caur pirmo un otru vakti gājuši, tie nāca pie tiem dzelzs vārtiem, kas iet uz pilsētu; tie paši no sevis tiem atdarījās; un izgājuši tie vienu ielu nostaigāja un tūdaļ tas eņģelis no tā atstājās.[11] Un Pēteris atjēdzies sacīja: tagad es tiešām zinu, ka Tas Kungs savu eņģeli ir sūtījis un mani izpestījis no Erodus rokas un no visas Jūdu ļaužu gaidīšanas.[12] Un to nopratis viņš nāca pie Marijas nama, kas bija māte Jānim, kam pavārds Markus; tur daudz bija sapulcējušies Dievu lūgt.[13] Un Pēterim pie vārtu durvīm klaudzinot, viena kalpone, ar vārdu Rode, nāca klausīties.[14] Un Pētera balsi pazīdama, tā aiz prieka tos vārtus neatdarīja, bet ietecēja un pasludināja, ka Pēteris stāvot priekš vārtiem.[15] Bet tie uz viņu sacīja: vai tu traka? Bet viņa uz to pastāvēja, tā esot. Bet tie sacīja: tas ir viņa eņģelis.[16] Bet Pēteris joprojām klaudzināja; un atdarījuši tie viņu redzēja un iztrūkās.[17] Bet viņš meta ar roku, lai būtu klusu, un tiem stāstīja, kā Tas Kungs viņu bija izvedis no cietuma. Un viņš sacīja: pasakiet to Jēkabam un tiem brāļiem; un viņš izgājis devās uz citu vietu.[18] Un kad gaisma ausa, tad tie karavīri gauži iztrūkās, kas gan ar Pēteri esot noticis.[19] Bet kad Erodus viņu bija meklējis un nebija atradis, tad viņš tos sargus priekš tiesas izvaicājis pavēlēja, tos novest (pie nāves); un viņš nogāja no Jūdu zemes uz Cezareju un tur mita.

Apustuļu Darbi 9:1-14
[1] Bet Zauls vēl draudus un nāvi šņākdams pret Tā Kunga mācekļiem, gāja pie tā augstā priestera[2] Un lūdza no tā grāmatas uz Damasku pie tām Jūdu draudzēm, ja viņš kādus no šīs ticības atrastu, vai vīrus vai sievas, ka viņš tos saistītus vestu uz Jeruzālemi.[3] Un viņam ejot notikās, ka viņš tuvu pie Damaskus nāca, un tur gaišums no debess viņu piepeši apspīdēja;[4] Un viņš krita pie zemes un dzirdēja balsi uz viņu tā sakām: Zaul, Zaul, ko tu mani vajā?[5] Un viņš sacīja: Kungs, kas tu esi? Tas Kungs sacīja: es esmu Jēzus, ko tu vajā. Tev grūti nāksies pret dzenuli spārdīt.[6] Un tas sacīja trīcēdams un iztrūcies: Kungs, ko tu gribi, lai daru? Tas Kungs uz to sacīja: celies un ej pilsētā, un tev sacīs, ko tev būs darīt.[7] Bet tie vīri, kas bija viņa ceļa biedri, stāvēja iztrūkušies, to balsi gan dzirdēdami, bet neviena neredzēdami[8] Bet Zauls cēlās no zemes un savas acis paceldams neredzēja neviena. Un tie to pie rokas vezdami ieveda Damaskū.[9] Un trīs dienas tas nevarēja redzēt un ne ēda, ne dzēra.[10] Bet viens māceklis bija iekš Damaskus, ar vārdu Ananija, un Tas Kungs caur parādīšanu uz to sacīja: Ananija! Un tas sacīja: redzi, še es esmu, Kungs.[11] Un Tas Kungs uz to sacīja: celies un ej uz to ielu, kas top saukta tā Taisnā, un meklē Jūdas namā to Tarsieti, kam vārds Zauls; jo, redzi, tas Dievu lūdz;[12] Un tas caur parādīšanu ir redzējis vīru, ar vārdu Ananija, ieejam un tam roku uzliekam, lai tas atkal top redzīgs.[13] Bet Ananija atbildēja: Kungs, es no daudziem esmu dzirdējis par šo vīru, cik ļaunuma tas darījis taviem svētiem Jeruzālemē;[14] Un šeitan tam ir vara no tiem augstiem priesteriem, visus saistīt, kas tavu vārdu piesauc.

Galatiešiem 1:13
Jo jūs jau sen esat dzirdējuši par manu dzīvošanu Jūdu ticībā, ka Dieva draudzi pārlieku esmu vajājis un postījis,

Jāņa Atklāsmes 2:8-10
[8] Un Smirnas draudzes eņģelim raksti: tā saka Tas Pirmais un Tas Pēdīgais, kas bija miris un ir dzīvs tapis:[9] Es zinu tavus darbus un tavas bēdas un tavu nabadzību (tomēr tu esi bagāts), un to zaimošanu no tiem, kas teicās Jūdi esoši un nav, bet ir sātana draudze.[10] Nebīsties nekā par to, ka tev jācieš; redzi, sātans kādus no jums metīs cietumā, lai jūs topat kārdināti, un jums būs bēdas desmit dienas. Esi uzticīgs līdz nāvei, tad Es tev došu to dzīvības kroni.

Apustuļu Darbi 26:9-11
[9] Man pašam gan šķita, ka man vajagot Jēzus, tā Nacarieša, vārdam daudz pretī darīt.[10] To es arī esmu darījis Jeruzālemē, un es daudz svētus esmu ieslēdzis cietumā, to varu no tiem augstiem priesteriem dabūjis; un kad viņi tapa nokauti, tad man tas bija pa prātam.[11] Un pa visām baznīcām es tos daudzkārt esmu mocījis un tos spiedis zaimot, un pārlieku pret tiem trakodams es tos esmu vajājis arī līdz svešām pilsētām.

1 Korintiešiem 4:12
Un darbojamies strādādami ar savām rokām; mēs topam lamāti, un svētījam; mēs topam vajāti, un paciešamies;

Apustuļu Darbi 12:1
Un ap to pašu laiku ķēniņš Erodus kādiem no tās draudzes pielika rokas, tiem ļaunu darīdams,

Filipiešiem 3:6
Pēc karstuma draudzes vajātājs, pēc tās taisnības, kas ir iekš bauslības, bezvainīgs.

Latvian Bible 1685
Public Domain: Gluck 1685