A A A A A

Baznīca: [Apmeklējot baznīcu]


Ebrejiem 10:24-25
[24] Un lai mēs cits citu vērā ņemamies ar skubināšanu pie mīlestības un labiem darbiem,[25] Un lai neatstājam savu sapulcināšanos, kā daži mēdz, bet cits citu lai pamācam; un to jo vairāk, jo jūs redzat, ka tā diena nāk tuvu.

Mateja 18:20
Jo kur divi vai trīs ir sapulcināti Manā Vārdā, tur Es esmu viņu vidū.

Kolosiešiem 3:16
Kristus vārds lai mīt bagātīgi jūsu starpā iekš visas gudrības, ka jūs paši mācaties un paskubinājaties ar svētām dziesmām un pateicības dziesmām un garīgām dziesmām, Tam Kungam mīlīgi dziedādami savās sirdīs.

Efeziešiem 4:11-13
[11] Un viņš citus ir devis par apustuļiem un citus par praviešiem un citus par evaņģēlistiem un citus par ganiem un mācītājiem,[12] Ka tie svētie top sataisīti uz kalpošanas darbu, Kristus miesai par uztaisīšanu,[13] Kamēr mēs visi tiekam pie Dieva Dēla vienādas ticības un atzīšanas un uzaugam par pilnīgu vīru, pilnīgi Kristum līdzīgi;

Apustuļu Darbi 2:42
Un tie pastāvēja iekš apustuļu mācības un iekš draudzības un iekš maizes laušanas un iekš Dieva lūgšanām.

Romiešiem 10:17
Tad nu ticība ir no sludināšanas, un sludināšana caur Dieva vārdu.

Mateja 16:18
Un Es arīdzan tev saku: tu esi Pēteris, un uz šo akmeni Es Savu draudzi gribu uztaisīt, un elles vārtiem to nebūs uzvarēt.

Apustuļu Darbi 9:31-32
[31] Tad nu tai draudzei pa visu Jūdeju un Galileju un Samariju bija miers, un tā auga un staigāja iekš Tā Kunga bijāšanas un vairojās caur Tā Svētā Gara iepriecināšanu.[32] Un notikās, ka Pēteris visur pārstaigājot arī nonāca pie tiem svētiem, kas Liddā dzīvoja.

Mateja 6:33
Bet dzenaties papriekš pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības, tad jums visas šās lietas taps piemestas.

Jēkaba 1:22
Bet esiet tā vārda darītāji un ne tikai klausītāji, paši sevi pievildami;

2 Timotejam 4:2
Pasludini to vārdu, dari to laikā, nelaikā, pārliecini, apdraudi, paskubini iekš visas lēnprātības un mācības.

Mateja 28:19-20
[19] Tāpēc ejat un dariet par mācekļiem visus ļaudis, tos kristīdami Tā Tēva un Tā Dēla un Tā Svētā Gara vārdā,[20] Tos mācīdami turēt visu, ko Es jums esmu pavēlējis; un redzi, Es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam. Āmen.

Latvian Bible 1685
Public Domain: Gluck 1685