A A A A A

Slikts Raksturs: [Rūgtums]


Apustuļu Darbi 8:23
Jo es tevi redzu rūgtas žults pilnu un netaisnībā saistītu.

Kolosiešiem 3:8-13
[8] Bet tagad arī jūs visu to noliekat: dusmību, bardzību, ļaunumu, Dieva zaimošanu, bezkaunīgus vārdus no savas mutes.[9] Nemelojiet cits pret citu un novelkat to veco cilvēku ar viņa darbiem,[10] Un apvelkat to jauno, kas top atjaunots uz atzīšanu pēc sava radītāja ģīmja.[11] Tur nav nedz Grieķis, nedz Jūds, nedz apgraizīšana, nedz priekšāda, nedz barbars, nedz Skitietis, nedz kalps, nedz svabadnieks: bet Kristus ir viss un iekš visiem.[12] Tad nu apvelciet kā Dieva izredzētie, svētie un mīļotie, sirds žēlastību, laipnību, pazemību, lēnību, lēnprātību,[13] Cits citu panesdami un cits citam piedodami, ja vienam ir ko sūdzēt pret otru, it kā arī Kristus jums ir piedevis, tāpat arī jūs.

Ecclesiastes 7:9
Neesi ātrs savā prātā dusmot, jo dusmība mājo ģeķu azotē.

Efeziešiem 4:26
Dusmojiet un negrēkojiet; lai saule nenoiet pār jūsu dusmību.

Ezekiel 3:14
Tad Tas Gars mani pacēla un mani aizņēma, un es gāju rūgts sava gara karstumā, bet Tā Kunga roka bija pār mani stipra.

Jesaja 38:17
Redzi, rūgtums palicis man par svētību, pats rūgtums, bet tu manu dvēseli mīlīgi esi apkampis, ka tā nenāktu trūdēšanas bedrē, jo tu visus manus grēkus esi metis aiz sevi.

Ījaba 7:11
Tā tad es savu muti neturēšu, es runāšu savās sirds bēdās, es žēlošos savā sirdsrūgtumā.

Ījaba 10:1
Mana dvēsele apnikusi dzīvot; savas vaimanas es neaizturēšu, es runāšu savas dvēseles rūgtumā.

Ījaba 21:25
Cits atkal mirst ar rūgtu dvēseli un nekad nav baudījis labuma.

Marka 11:25
Un kad jūs stāvat, Dievu lūgdami, tad piedodat, ja jums kas ir pret kādu, lai arī jūsu Tēvs, kas debesīs, jums piedod jūsu noziegumus.

Sakāmvārdi 10:12
Ienaids ceļ bāršanos; bet mīlestība apklāj visus pārkāpumus.

Sakāmvārdi 14:10
Sirds pati vien zina savas sāpes, un cits neviens nenomana viņas prieku.

Sakāmvārdi 15:1
Lēna atbilde klusina bardzību, bet rūgta valoda ceļ dusmas.

Sakāmvārdi 17:25
Ģeķīgs dēls savam tēvam par sirdēstiem, un rūgtums tai, kas viņu dzemdējusi.

Romiešiem 3:14
Viņu mute ir lāstu un rūgtuma pilna.

Mateja 6:14-15
[14] Jo kad jūs cilvēkiem viņu noziegumus piedodat, tad jums jūsu Debesu Tēvs arīdzan piedos.[15] Bet ja jūs cilvēkiem viņu noziegumus nepiedodat, tad jums jūsu Debesu Tēvs jūsu noziegumus arī nepiedos.

Jēkaba 1:19-20
[19] Tad nu, mani mīļie brāļi, lai ikviens cilvēks ir čakls dzirdēt, bet lēns runāt un lēns dusmot.[20] Jo cilvēka dusmība nedara, kas ir taisni Dieva priekšā.

Ebrejiem 12:14-15
[14] Dzenaties pēc miera ar visiem un pēc tās svētās dzīvošanas, bez ka neviens To Kungu neredzēs;[15] Pielūkodami, ka neviens nezaudē Dieva žēlastību, ka nekāda rūgta sakne, augsti uzaugusi, jūs nesajauc, un ka daudzi caur to netop apgānīti;

Efeziešiem 4:31-32
[31] Ikviens rūgtums un dusmība un bardzība un brēkšana un zaimošana līdz ar visu ļaunumu lai ir tālu nost no jums.[32] Bet esiet cits pret citu laipnīgi, sirds žēlīgi, cits par citu apžēlodamies, it kā arī Dievs iekš Kristus ir apžēlojies par jums.

Latvian Bible 1685
Public Domain: Gluck 1685