A A A A A

Slikts Raksturs: [Dusmas]


Efeziešiem 4:26-31
[26] Dusmojiet un negrēkojiet; lai saule nenoiet pār jūsu dusmību.[27] Nedodiet vietu velnam.[28] Kas zadzis, tam vairs nebūs zagt, bet jo vairāk strādāt un ar rokām ko labu sagādāt, lai būtu ko dot tam, kam trūkst.[29] Nekādai nelietīgai valodai nebūs iziet no jūsu mutes; bet tādai, kas ir laba un derīga priekš uztaisīšanas, lai dod svētību tiem, kas to dzird.[30] Un neapbēdinājiet to Svēto Dieva Garu, caur ko jūs esat apzieģelēti uz to atpestīšanas dienu.[31] Ikviens rūgtums un dusmība un bardzība un brēkšana un zaimošana līdz ar visu ļaunumu lai ir tālu nost no jums.

Jēkaba 1:19-20
[19] Tad nu, mani mīļie brāļi, lai ikviens cilvēks ir čakls dzirdēt, bet lēns runāt un lēns dusmot.[20] Jo cilvēka dusmība nedara, kas ir taisni Dieva priekšā.

Sakāmvārdi 29:11
Ģeķis izkrata visu savu padomu, bet gudrs vīrs to patur pie sevis.

Ecclesiastes 7:9
Neesi ātrs savā prātā dusmot, jo dusmība mājo ģeķu azotē.

Sakāmvārdi 15:1
Lēna atbilde klusina bardzību, bet rūgta valoda ceļ dusmas.

Sakāmvārdi 15:18
Sirdīgs(dusmīgs) vīrs ceļ ķildu, bet lēnprātīgais klusina bāršanos.

Kolosiešiem 3:8
Bet tagad arī jūs visu to noliekat: dusmību, bardzību, ļaunumu, Dieva zaimošanu, bezkaunīgus vārdus no savas mutes.

Jēkaba 4:1-2
[1] No kurienes kari un kaušanās jūsu starpā? Vai ne no turienes, no jūsu kārībām, kas karo jūsu locekļos?[2] Jūs iekārojiet, un jums nav nenieka; jūs ienīstiet un skaužat un nevarat iedabūt; jūs kaujat un karojat, tomēr jums nav nenieka, tādēļ ka jūs nelūdziet,

Sakāmvārdi 16:32
Lēnprātīgais ir labāks nekā stiprais; un kas sevi pašu valda, labāks nekā, kas pilsētu ieņem.

Sakāmvārdi 22:24
Netinies ar bargu, un nesameties ar to, kam ātras dusmas,

Mateja 5:22
Bet Es jums saku: kas ar savu brāli dusmo, tas būs sodāms caur tiesu; bet kas uz savu brāli saka: raka(nevērtīgs)! Tas būs sodāms caur augsto tiesu; bet kas saka: ģeķi(bezdievis)! Tas būs sodāms elles ugunī.

Psalmi 37:8-9
[8] Atstājies no dusmības un mities no bardzības, nesaskaities, ka tu ļauna nedari.[9] Jo ļaunie taps izdeldēti; bet kas uz To Kungu gaida, tie zemi iemantos.

Psalmi 7:11
Dievs ir taisns soģis un tāds Dievs, kas ikdienas biedina.

4 Karaļi 11:9-10
[9] Un tie virsnieki pār simtiem darīja kā priesteris Jojada tiem bija pavēlējis, un ikkatrs ņēma savus vīrus, kam svētdienā bija kārta un kas svētdienā tika vaļā, un gāja pie priestera Jojadas.[10] Un priesteris tiem virsniekiem pār simtiem deva šķēpus un priekšturamās bruņas, kas ķēniņam Dāvidam bija Tā Kunga namā.

4 Karaļi 17:18
Tad Tas Kungs ļoti apskaitās par Izraēli un tos atmeta nost no sava vaiga, ka nekā neatlika, kā vien Jūda cilts.

Sakāmvārdi 14:29
Lēnprātīgam liela gudrība, bet ātrais ir liels ģeķis.

Latvian Bible 1685
Public Domain: Gluck 1685