A A A A A

Eņģeļi un Dēmoni: [Belzebubs]


Mateja 12:24
Bet tie farizeji to dzirdēdami, sacīja: Šis velnus neizdzen, kā tik vien caur Beēlcebulu, velnu virsnieku.

Marka 3:22
Un tie rakstu mācītāji, kas no Jeruzālemes bija nākuši, sacīja: Viņam ir Beēlcebuls, un caur velnu virsnieku Viņš velnus izdzen.

Mateja 10:25
Tas ir māceklim gan, kad tas top kā viņa mācītājs, un kalps kā viņa kungs; kad tie to nama kungu saukuši Beēlcebulu, tad jo vairāk viņa saimi.

Mateja 12:27
Un ja Es caur Beēlcebulu velnus izdzenu, caur ko tad jūsu bērni tos izdzen? Tāpēc tie būs jūsu tiesātāji.

Lūkas 11:15-19
[15] Bet citi no tiem sacīja: Šis velnus izdzen caur Belcebulu, velnu virsnieku.[16] Bet citi kārdinādami meklēja no Viņa zīmi no debess.[17] Bet Viņš, viņu domas nomanījis, uz tiem sacīja: ikviena valsts, kas savā starpā top ienaidā, tā aiziet postā, un nams grūst uz namu.[18] Ja tad arī sātans savā starpā ienaidā, kā viņa valsts var pastāvēt? Jo jūs sakāt, ka Es velnus izdzenu caur Beēlcebulu.[19] Bet ja Es velnus izdzenu caur Belcebulu, caur ko tad jūsu bērni tos izdzen? Tāpēc tie būs jūsu tiesātāji.

4 Karaļi 1:1-3
[1] Un Moabs atkāpās no Izraēla, kad Akabs bija nomiris.[2] Un Akazija nokrita caur savas augšistabas treliņiem Samarijā, un sasitās un sūtīja vēstnešus un tiem sacīja: ejat un vaicājiet BaālZebubu, Ekronas dievu, vai es palikšu vesels?[3] Bet Tā Kunga eņģelis runāja uz Eliju no Tizbes: celies, ej pretī Samarijas ķēniņa vēstnešiem un runā uz tiem: vai tad Dieva nav iekš Izraēla, ka jūs ejat, vaicāt BaālZebubu, Ekronas dievu?

Lūkas 11:18
Ja tad arī sātans savā starpā ienaidā, kā viņa valsts var pastāvēt? Jo jūs sakāt, ka Es velnus izdzenu caur Beēlcebulu.

Marka 3:20-30
[20] Un tie nāca mājās. Un tie ļaudis atkal sapulcējās, tā ka tiem vaļas nebija, ne maizi ēst.[21] Un kad tie(savējie), kas pie Viņa bija, to dzirdēja, tad tie izgāja, Viņu savaldīt. Jo tie sacīja: Viņš ir bez prāta.[22] Un tie rakstu mācītāji, kas no Jeruzālemes bija nākuši, sacīja: Viņam ir Beēlcebuls, un caur velnu virsnieku Viņš velnus izdzen.[23] Un tos pieaicinājis, Viņš tiem sacīja caur līdzībām: kā var sātans sātanu izdzīt?[24] Un ja kāda valsts savā starpā top ienaidā, tad tāda valsts nevar pastāvēt.[25] Un ja kāds nams pret sevi pašu nemierā, tad tāds nams nevar pastāvēt.[26] Ja nu sātans ceļas pret sevi un pats nīstās, tad viņš nevar pastāvēt, bet viņa gals ir klātu.[27] Bet neviens nevar tā varenā namā ieiet un viņa rīkus laupīt, ja tas papriekš to vareno nesaista un tad viņa namu laupa.[28] Patiesi, Es jums saku: visi grēki cilvēku bērniem top piedoti, arī pat Dieva zaimošanas, ar ko tie Dievu zaimo;[29] Bet kas To Svēto Garu zaimo, tas nemūžam nedabū piedošanu, bet ir sodāms caur mūžīgu sodību.[30] Jo tie sacīja: Viņam ir nešķīsts gars.

4 Karaļi 1:16
Un sacīja uz to: tā saka Tas Kungs: tāpēc ka tu vēstnešus esi sūtījis, vaicāt BaālZebubu, Ekronas dievu, kā kad nebūtu Dieva iekš Izraēla, kura vārdu varētu vaicāt tāpēc tu necelsies no tās gultas, kur tu guli, bet tev jāmirst.

Ģenēze 1:1
Iesākumā Dievs radīja debesis un zemi.

Mateja 9:34
Bet tie farizeji sacīja: Viņš izdzen velnus caur velnu virsnieku.

Jāņa Atklāsmes 21:20
Piektais zardoniks, sestais zardis, septītais krizolits, astotais berils, devītais topāzis, desmitais krizoprazs, vienpadsmitais iākints, divpadsmitais ametists.

Ījaba 2:11
Kad nu Ijaba trīs draugi dzirdēja visu šo nelaimi, kas viņam bija uzgājusi, tad tie nāca ikkatrs no savas vietas, Elivas no Tiemanas un Bildads no Zukas un Covars no Naēmas; jo tie bija sarunājušies, nākt un viņu žēlot un viņu iepriecināt.

4 Karaļi 1:6
Un tie uz viņu sacīja: viens vīrs mums nāca pretī un uz mums sacīja: ejat, griežaties atpakaļ pie ķēniņa, kas jūs sūtījis, un sakāt tam: tā saka Tas Kungs: vai tad nav Dieva iekš Izraēla, ka tu sūti, vaicāt BaālZebubu, Ekronas dievu? Tāpēc tu necelsies no tās gultas, kur tu guli, bet tev jāmirst.

Jāņa 1:1
Iesākumā bija tas Vārds, un tas Vārds bija pie Dieva, un Dievs bija tas Vārds.

Lūkas 11:19
Bet ja Es velnus izdzenu caur Belcebulu, caur ko tad jūsu bērni tos izdzen? Tāpēc tie būs jūsu tiesātāji.

Izceļošana 6:23
Un Ārons ņēma sev par sievu Elizebu, Aminadaba meitu, Naāsana māsu, un tā viņam dzemdēja Nadabu un Abiju un Eleazaru un Ītamaru.

Lūkas 3:1
Piecpadsmitā ķeizara Tiberijus valdīšanas gadā, kad Poncius Pilatus bija zemes valdītājs Jūdejā un Erodus valdnieks Galilejā un Filips, viņa brālis, valdnieks Iturejā un Trakonites tiesā un Lizanijus valdnieks Abilenē,

Ģenēze 10:10
Un viņa valsts iesākums bija Bābele un Erek un Akad un Kalne Zinearzemē.

Ģenēze 14:1
Un notikās Amravela, Zinearas ķēniņa, Arioka, Elasaras ķēniņa, Ķedorlaomera, Elama ķēniņa, un Tideāla, Gojimu ķēniņa, laikā -

Feuteronomy 14:5
Briedis, stirna un meža vērsis un kalna āzis un mazais briedis un sumbrs un meža kaza.

Ruta 1:2
Un tā vīra vārds bija Elimeleks un viņa sievas vārds Naēmja un viņa abu dēlu vārdi Mālons un Ķiljons, Evratieši no Jūda Bētlemes, un tie nāca Moaba klajumos un tur palika.

Nehemija 1:1
Šie ir Neēmijas, Akalijas dēla, stāsti. Un notikās Kisleva mēnesī, divdesmitā gadā, kad es biju Zūzanas pilī,

Estere 1:1
Un notikās Aāzverus laikā, šis ir tas Aāzverus, kas no Indijas līdz Moru zemei valdīja pār simts divdesmit septiņām valstīm, -

3 Karaļi 1:2
Un viņa kalpi uz to sacīja: meklēsim ķēniņam, savam kungam, vienu meitu, vienu jumpravu, kas priekš ķēniņa lai stāv un viņu apkopj un tavā klēpī guļ, ka ķēniņš, mans kungs, sasilst.

Jāņa Atklāsmes 16:16
Un viņš tos sapulcināja uz to vietu, kas ebrejiski top saukta Armaģedon.

Jesaja 34:14
Tur satiekās tuksneša vilki un šakāļi, un jods(āžkāja) brēc uz jodu, ir nakts biedēklis tur apmetīsies un dusēs.

Mateja 22:37
Bet Jēzus uz to sacīja: tev būs Dievu, savu Kungu, mīļot no visas savas sirds un no visas savas dvēseles un no visa sava prāta.

Marka 3:1-6
[1] Un Viņš atkal iegāja baznīcā. Un tur bija cilvēks, kam bija nokaltusi roka.[2] Un tie uz Viņu glūnēja, vai Viņš svētdienā to dziedinās, ka Viņu varētu apsūdzēt.[3] Un Viņš sacīja tam cilvēkam, kam tā nokaltusi roka bija: nāc te šurp.[4] Un Viņš uz tiem sacīja: vai ir brīv svētdienā labu darīt vai ļaunu darīt? dvēseli glābt vai maitāt? Bet tie stāvēja klusu.[5] Un Viņš tos uzlūkoja visapkārt ar dusmību un turklāt viņu sirds cietības dēļ noskumis Viņš tam cilvēkam sacīja: izstiep savu roku! Un tas to izstiepa, un viņa roka palika atkal vesela it kā tā otra.[6] Un tie farizeji izgāja un sarunājās tūdaļ ar Erodus sulaiņiem pret Viņu, ka Viņu nomaitātu.

Marka 10:46-52
[46] Un tie nāca uz Jēriku, un Viņam ar Saviem mācekļiem un daudz ļaudīm no Jērikus izejot, Timeja dēls Bartimejs, tas aklais, sēdēja ceļmalā un nabagoja.[47] Un kad tas dzirdēja, ka tas Jēzus no Nacaretes esot, tad tas iesāka saukt un sacīt: Jēzu, Tu Dāvida dēls, apžēlojies par mani.[48] Un daudzi to apsauca, lai paliek klusu. Bet tas jo vairāk brēca: Tu Dāvida Dēls, apžēlojies par mani.[49] Un Jēzus apstājās un lika to aicināt; un tie aicināja to aklo, uz to sacīdami: Turi drošu prātu, celies, Viņš tevi aicina.[50] Un savu uzvalku nometis, tas cēlās un nāca pie Jēzus.[51] Un Jēzus atbildēja un uz to sacīja: Ko tu gribi, lai Es Tev daru? Bet tas aklais uz Viņu sacīja: Rabbuni, ka es varētu redzēt.[52] Bet Jēzus uz to sacīja: Ej, tava ticība tev palīdzējusi, un tūdaļ tas tapa redzīgs un gāja Jēzum uz ceļa pakaļ.

Daniels 1:7
Un kambarjunkuru uzraugs tiem deva citus vārdus un nosauca Daniēli par Belzacaru un Ananiju par Zadraku un Mizaēli par Mezeķu un Azariju par AbedNegu.

Tiesneši 4:6
Un viņa nosūtīja un aicināja Baraku, Abinoama dēlu, no Navtalus Ķedesas, un uz to sacīja: tiešām, Tas Kungs, Izraēla Dievs, tev ir pavēlējis: ej un dodies uz Tābora kalnu, un ņem līdz desmit tūkstoš vīrus no Navtalus bērniem un no Zebulona bērniem.  

4 Karaļi 19:37
Un notikās, kad viņš pielūdza Nizroka, sava dieva, namā, tad Adrameleķs un ZarEcers, viņa dēli, to nokāva ar zobenu un aizbēga uz Ararata zemi. Un viņa dēls Asaradons palika par ķēniņu viņa vietā.

Ezekiel 23:4
Un tai vecākai bija vārds Aāla, un viņas māsai Aāliba, un tās man kļuva par sievām un dzemdēja dēlus un meitas. Šie bija viņu vārdi: Aāla ir Samarija, un Aāliba ir Jeruzāleme.

Jeremija 1:1
Jeremijas vārdi, kas bija Ilķijas dēls, no tiem priesteriem Anatotā Benjamina zemē.

Ģenēze 10:22
Zema bērni bija: Elams un Assurs un Arvakzads un Luds un Arams.

Ezra 4:7
Un Artazastus dienās Bizlams, Mitredats, Tabeēls un citi viņu biedri rakstīja Artazastum, Persiešu ķēniņam. Un tas grāmatas raksts bija sīriski rakstīts un sīriski tulkots.

Mateja 10:3
Filips un Bērtulis, Toms un Matteus, tas muitnieks, Jēkabs, Alveja dēls, un Lebejs ar pavārdu Taddejs;

Apustuļu Darbi 2:9
Partieši un Mēdieši un Elamieši, un kas dzīvojam iekš Mezopotamijas, Jūdejas un Kapadoķijas, Pontus un Āzijas,

Leviticus 11:5
Un trusi, jo tas gan gremo, bet tam nav šķelti nagi, to jums būs turēt par nešķīstu;

Ecclesiastes 1:1
Dāvida dēla, Jeruzālemes ķēniņa, mācības vārdi.

Izceļošana 30:34
Vēl Tas Kungs sacīja uz Mozu: ņem zāles, kas dod labu smaržu, mirres un oniksu un galbanu, šīs saldās smaržas zāles ar šķīstu vīraku vienādā svarā,

Ījaba 9:9
Viņš radījis tos vāģus(Lāci), Orijonu un Sietiņu un tās zvaigznes pret dienasvidu.

Apustuļu Darbi 6:5
Un šie vārdi patika visai draudzei; un tie izredzēja Stepiņu, ticības un Svēta Gara pilnu vīru, un Filipu un Prokoru un Nikanoru un Timonu un Parmenu un Nikolaju, vienu Jūdu ticības biedri no Antioķijas

Jāņa Atklāsmes 1:11
Tā sacīja: Es esmu Tas A un Tas O, Tas Pirmais un Tas Pēdīgais; un ko tu redzi, to raksti grāmatā un sūti tām draudzēm, kas ir Āzijā, uz Evezu un uz Smirnu un uz Pergamu un uz Tiatiru un uz Sardu un uz Filadelfiju un uz Laodiķeu.

3 Karaļi 8:13
Celt esmu cēlis namu tev par dzīvokli, mājokli, tev mājot mūžīgi.

Marka 3:23
Un tos pieaicinājis, Viņš tiem sacīja caur līdzībām: kā var sātans sātanu izdzīt?

Joshua 24:15
Bet ja tas jums nepatiks, Tam Kungam kalpot, tad izvēlaties sev šodien, kam jūs gribat kalpot, vai tiem dieviem, kam jūsu tēvi kalpojuši viņpus upes, vai tiem Amoriešu dieviem, kuru zemē jūs dzīvojat. Bet es un mans nams, mēs kalposim Tam Kungam.

Latvian Bible 1685
Public Domain: Gluck 1685