A A A A A

Papildu: [Salauzta sirds]


1 Korintiešiem 13:7
Tā apklāj visu, tā tic visu, tā cerē visu, tā panes visu.

1 Pētera 5:7
Visu savu zūdīšanos metiet uz viņu, jo viņš gādā par jums.

1 Samuelis 16:7
Bet Tas Kungs sacīja uz Samuēli: neuzlūko viņa ģīmi nedz viņa lielo garumu, jo es viņu esmu atmetis. Jo tas nav tā, kā cilvēki redz. Jo cilvēks redz, kas priekš acīm, bet Tas Kungs uzlūko sirdi.

2 Korintiešiem 5:7
Jo mēs staigājam ticība, ne skatīšanā.

2 Korintiešiem 12:9
Un viņš uz mani ir sacījis: tev pietiek mana žēlastība; jo mans spēks iekš nespēcīgiem varens parādās. Tad nu jo labāki lielīšos ar savu nespēcību, lai Kristus spēks pie manis mājo.

Ebrejiem 13:5
Jūsu dzīvošana lai ir bez mantas kārības; esiet mierā ar to, kas pie rokas, jo viņš ir sacījis: Es tevi neatstāšu, nedz tevi pametīšu;

Jesaja 6:1
Tanī gadā, kad ķēniņš Uzija nomira, tad es To Kungu redzēju sēžam uz augsta un uzcelta godības krēsla, un viņa (drēbju) vīles piepildīja Dieva namu.

Jesaja 41:10
Nebīsties, jo es esmu ar tevi, neatkāpies, jo es esmu tavs Dievs; es tevi stiprināju, es tev arī palīdzu, es tevi arī turu ar savas taisnības labo roku.

Jesaja 57:15
Jo tā saka tas Augstais un Varenais, kas dzīvo mūžīgi un kā vārds ir svēts: es dzīvoju augstībā un svētā vietā un pie tā, kam sagrauzts un pazemīgs gars, ka dzīvu daru garu pazemīgiem un dzīvu daru sirdi sagrauztiem.

Jeremija 29:11
Jo es zinu, kādas domas es par jums domāju, saka Tas Kungs: miera domas un ne ļaunas domas, ka es jums dodu to cerēto galu.

Jāņa 3:16
Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš Savu vienpiedzimušo Dēlu devis, ka visiem tiem, kas tic uz Viņu, nebūs pazust, bet dabūt mūžīgu dzīvošanu.

Jāņa 12:40
Viņš viņu acis ir aptumšojis un viņu sirdis apcietinājis, ka tie ar acīm neredz un sirdī nesaprot un neatgriežas, ka Es tos dziedinātu.

Jāņa 14:1
Jūsu sirds lai neizbīstas! Ticat uz Dievu un ticat uz Mani.

Jāņa 14:27
Mieru Es jums atstāju; Savu mieru Es jums dodu, - ne tā, kā pasaule dod, Es jums dodu. Jūsu sirds lai neiztrūcinājās un lai neizbīstas.

Jāņa 16:33
To Es uz jums esmu runājis, lai jums miers būtu iekš Manis. Pasaulē jums būs bēdas; bet turat drošu prātu, Es pasauli esmu uzvarējis.

Lūkas 24:38
Un Viņš uz tiem sacīja: kam jūs esat tā izbijušies? Un kāpēc tādas domas ceļas jūsu sirdīs?

Marka 11:23
Jo patiesi, Es jums saku: ja kas šim kalnam sacīs: celies un meties jūrā! un nešaubīsies savā sirdī, bet ticēs, ka notiks, ko viņš saka: tad viņam notiks, ko viņš saka.

Mateja 5:8
Svētīgi tie sirdsšķīstie, jo tie Dievu redzēs.

Mateja 11:28
Nāciet šurp pie Manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, Es jūs gribu atvieglināt.

Sakāmvārdi 3:5
Paļaujies uz To Kungu no visas savas sirds un nepaļaujies uz savu gudrību.

Psalmi 34:18
Tas Kungs ir tuvu tiem, kam satriektas sirdis, un palīdz tiem, kam sagrauzts prāts.

Psalmi 51:17
Dieva upuris ir satriekts gars; salauztu un sagrauztu sirdi tu, Dievs, nesmādēsi.

Psalmi 55:22
Met savu nastu uz To Kungu, tas tevi uzturēs; viņš ne mūžam neļaus, ka taisnais šaubās.

Psalmi 147:3
Viņš dziedina tos, kam satriektas sirdis, un remdē viņu sāpes.

Jāņa Atklāsmes 21:4
Un Dievs nožāvēs visas asaras no viņu acīm un nāve vairs nebūs, nedz bēdas, nedz brēkšana, nedz raizes vairs nebūs; jo tās pirmās lietas ir pagājušas.

Romiešiem 8:28
Un mēs zinām, ka tiem, kas Dievu mīl, visas lietas nāk par labu, tiem, kas pēc Viņa nodoma ir aicināti.

Romiešiem 12:2
Un nepaliekat šai pasaulei līdzīgi, bet pārvēršaties, savā prātā atjaunodamies, ka jūs varat pārbaudīt, kas ir tas labais un patīkamais un pilnīgais Dieva prāts.

Sakāmvārdi 4:23
Pār visu, kas jāsargā, sargi savu sirdi; jo no tās iziet dzīvība.

Sakāmvārdi 3:5-6
[5] Paļaujies uz To Kungu no visas savas sirds un nepaļaujies uz savu gudrību.[6] Visos savos ceļos ņem viņu vērā, tad viņš darīs līdzenas tavas tekas

1 Korintiešiem 6:19-20
[19] Jeb vai nezināt, ka jūsu miesa ir Tā Svētā Gara dzīvoklis, kas ir iekš jums, ko jūs no Dieva esat dabūjuši, un jūs nepiederat sev pašiem?[20] Jo jūs esat dārgi atpirkti. Tad nu godiniet Dievu savā miesā un savā garā, kas pieder Dievam.

Filipiešiem 4:6-7
[6] Nebēdājaties par neko; bet jūsu lūgšanas visās lietās lai pie Dieva top zināmas caur piesaukšanu un pielūgšanu ar pateikšanu.[7] Un tas Dieva miers, kas augstāks nekā visa saprašana, tas pasargās jūsu sirdis un jūsu domas iekš Kristus Jēzus.

Mateja 11:28-30
[28] Nāciet šurp pie Manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, Es jūs gribu atvieglināt.[29] Ņemiet uz sevi Manu jūgu un mācaties no Manis; jo Es esmu lēnprātīgs un no sirds pazemīgs; tad jūs atradīsiet atvieglošanu savām dvēselēm.[30] Jo Mans jūgs ir laipnīgs, un Mana nasta viegla.

Psalmi 34:1-22
[1] Dāvida dziesma, kad viņš izlikās negudrs Abimeleka priekšā, kas viņu aizdzina, un viņš aizgāja. Es teikšu To Kungu allažiņ, viņa teikšana būs manā mutē vienmēr.[2] Mana dvēsele lielīsies ar To Kungu; pazemīgie to dzirdēs un priecāsies.[3] Teiciet augsti To Kungu līdz ar mani; mēs kopā augsti slavēsim viņa vārdu.[4] Es meklēju To Kungu, un viņš man atbildēja, un izglāba mani no visām manām izbailēm.[5] Kas viņu uzlūko un viņam pieskrien, to vaigs netaps kaunā.[6] Kad šis bēdīgais sauca, tad Tas Kungs klausīja un to izpestīja no visām viņa bēdām.[7] Tā Kunga eņģelis apmetās ap tiem, kas viņu bīstas, un tos izglābj.[8] Baudāt un redzat, ka Tas Kungs ir labs; svētīgs tas vīrs, kas uz viņu paļaujas.[9] Bīstaties To Kungu, jūs viņa svētie, jo kas viņu bīstas, tiem netrūkst nenieka.[10] Jaunie lauvas cieš trūkumu un badu, bet kas To Kungu meklē, tiem netrūkst nekāda labuma.[11] Nāciet šurp, bērni, klausiet mani, es jums mācīšu Tā Kunga bijāšanu.[12] Kas tas vīrs, kam gribās dzīvot? Kam tīk redzēt labas dienas?[13] Pasargi savu mēli no ļauna un savas lūpas no viltīgas valodas;[14] Atkāpies no ļauna un dari labu, meklē mieru un dzenies tam pakaļ.[15] Tā Kunga acis lūko uz taisniem, un viņa ausis uz viņu kliegšanu.[16] Tā Kunga vaigs ir pretī tiem, kas ļaunu dara, ka tas viņu piemiņu izdeldē no zemes.[17] Kad taisnie sauc, tad Tas Kungs klausa, un tos izglābj no visām viņu bēdām.[18] Tas Kungs ir tuvu tiem, kam satriektas sirdis, un palīdz tiem, kam sagrauzts prāts.[19] Taisnam ir daudz bēdu, bet no visām tām Tas Kungs to izpestī.[20] Viņš pasargā visus viņa kaulus, ka neviens no tiem netiek salauzts.[21] Blēdība nokaus bezdievīgo, un kas taisno ienīst, tie būs noziedzīgi.[22] Tas Kungs izpestī savu kalpu dvēseli, un visi, kas tic uz viņu, nebūs noziedzīgi.

Latvian Bible 1685
Public Domain: Gluck 1685