A A A A A

Papildu: [Negantība]


Daniels 11:31
Un tad no viņa celsies karapulki, kas sagānīs to svēto vietu, to pili, un atņems dienišķo upuri un darīs negantību un postu.

Daniels 12:11
Un no tā laika, kad tas ikdienas upuris kļūs atņemts un tā negantība un postīšana notiks, būs tūkstošas divsimt un deviņdesmit dienas.

Feuteronomy 22:5
Vīra drēbes sievai nebūs valkāt, un vīram nebūs apvilkt sievas drēbes; jo visi, kas to dara, Tam Kungam, savam Dievam, ir negantība.

Feuteronomy 23:18
Ne maukas algu nedz suņa naudu tev nebūs nest Tā Kunga, sava Dieva, namā par kādu solījumu: jo tie abi Tam Kungam, tavam Dievam, ir negantība.

Feuteronomy 24:4
Tad viņas pirmais vīrs, kas to izraidījis, to nevar atkal par sievu ņemt pēc tam, kad tā palikusi netīra; jo tā ir negantība priekš Tā Kunga; tā tev nebūs ar grēkiem apgānīt to zemi, ko Tas Kungs, tavs Dievs, tev dod iemantot.

Jesaja 1:13
Nenesiet vairs nelietīgu ēdamu upuri, tā man ir neganta kvēpināšana; jaunos mēnešus un svētdienas un draudzes sapulces es neieredzu, jūsu svētki ir blēdība.

Leviticus 7:18
Bet ja kas no sava pateicības upura gaļas ēdīs trešā dienā, tad tas, kas to upurējis, nebūs patīkams, - tas upuris viņam netaps pielīdzināts, tā būs viena negantība, un tam, kas no tā ēdīs, tas būs par noziegumu.

Leviticus 18:22
Pie vīrieša tev nebūs gulēt, it kā pie sievas, - tā ir negantība.

Sakāmvārdi 11:1
Viltīgs svars Tam Kungam ir negantība, bet pilnīgs svara akmens viņam patīk.

Sakāmvārdi 11:20
Kam netikla sirds, tas Tam Kungam ir negantība; bet kam skaidrs ceļš, tas viņam patīk.

Sakāmvārdi 12:22
Viltīgas lūpas Tam Kungam ir negantība; bet kas uzticību dara, tas viņam labi patīk.

Sakāmvārdi 15:8
Bezdievīgo upuris Tam Kungam ir negantība, bet taisno lūgšana viņam labi patīk.

Sakāmvārdi 15:26
Ļauna vīra nodomi Tam Kungam ir negantība, bet laipnīga valoda šķīsta.

Sakāmvārdi 16:5
Ikviens, kam lepna sirds, Tam Kungam ir negantība, tiešām tiesa, tas nesodīts nepaliks.

Sakāmvārdi 17:15
Kas bezdievīgu taisno un taisnu pazudina, tie abi Tam Kungam ir negantība.

Sakāmvārdi 20:10
Divējāds svars un divējāds mērs, šie abi Tam Kungam ir negantība.

Sakāmvārdi 20:23
Divējāds svars Tam Kungam negantība, un viltīgs svara kauss nav labs.

Sakāmvārdi 28:9
Kas savu ausi nogriež no Dieva bauslības, pat tāda cilvēka lūgšana ir neganta.

Jāņa Atklāsmes 21:27
Un tur neieies neviens, kas ir apgānīts un negantību dara un melus, bet tie vien, kas ir rakstīti Tā Jēra dzīvības grāmatā.

Marka 13:14
Bet kad jūs to izpostīšanas negantību redzēsiet, par ko pravietis Daniēls ir runājis, ka tā stāv, kur neklājās (kas to lasa, tas lai to labi apdomā), tad lai bēg uz kalniem tie, kas ir Jūdu zemē.

Mateja 24:15
Kad jūs nu redzēsiet to izpostīšanas negantību, par ko pravietis Daniēls sacījis, ka tā stāv tai svētā vietā, (kas to lasa, tas lai to labi apdomā!)

Romiešiem 1:26-27
[26] Tāpēc Dievs tos ir nodevis negodīgās kārībās; jo viņu sievieši to sadzīvi, kas pēc dabas, ir pārvērtuši par tādu, kas ir pret dabu.[27] Tāpat arīdzan tie vīrieši ir atstājuši to sadzīvi ar sievieti, kas pēc dabas, un savā kārībā cits uz citu iekarsušies, un vīrieši ar vīriešiem bezkaunību dzinuši un savas nomaldīšanās pienākamo algu pie sev pašiem dabūjuši.

Leviticus 20:12-13
[12] Un ja kāds vīrs guļ pie savas vedeklas, tos abus būs nokaut; tie darījuši negantu nešķīstību; lai viņu asinis uz tiem paliek.[13] Un ja vīrs guļ pie vīra kā pie sievas, tie abi ir darījuši negantību; tos būs nokaut; lai viņu asinis uz tiem paliek.

Sakāmvārdi 6:16-20
[16] Šās sešas lietas Tas Kungs ienīst, un tā septītā viņam ir negantība:[17] Lepnas acis, melu mēle un rokas, kas nenoziedzīgas asinis izlej,[18] Sirds, kas negantus nodomus perē; kājas, kas mudīgas uz ļaunu skriet;[19] Viltīgs liecinieks, kas droši melus runā, un kas ķildu ceļ starp brāļiem. -[20] Mans bērns, glabā sava tēva pamācīšanu un nepamet savas mātes mācību.

Latvian Bible 1685
Public Domain: Gluck 1685