A A A A A

Grēki: [Aborts]


1 Korintiešiem 1:27
Bet pasaules neprātīgos Dievs izredzēja, lai apkaunotu stipros,

Galatiešiem 1:15
Bet kad Tam, kas mani no manas mātes miesām izredzējis un savā žēlastībā aicinājis, labpatika

Efeziešiem 1:7
Viņā mums pestīšana caur Viņa asinīm, grēku piedošana saskaņā ar Viņa žēlastības bagātību,

Lūkas 2:6-7
[6] Un notika, ka, viņiem tur esot, pienāca laiks, lai viņa dzemdētu.[7] Un viņa dzemdēja savu pirmdzimto Dēlu, un ietina Viņu autiņos, un ielika Viņu silē, jo tiem nebija vietas mājvietā.

Efeziešiem 1:3-4
[3] Lai slavēts Dievs, mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs, kas mūs Kristū svētījis visādā garīgā svētībā debesīs.[4] Viņā Viņš mūs izredzējis pirms pasaules radīšanas, lai mēs mīlestībā būtu svēti un nevainīgi Viņa priekšā.

1 Korintiešiem 6:19-20
[19] Vai jūs nezināt, ka jūsu locekļi ir svētnīca Svētajam Garam, kas jūsos mīt un ko Dievs jums devis; arī jūs paši neesat savi.[20] Jo jūs esat atpirkti par dārgu maksu. Pagodiniet un nesiet Dievu savā miesā!

Lūkas 1:41-44
[41] Un notika, ka Elizabetei, Marijas sveicināšanu dzirdot, bērniņš priecīgi sakustējās viņas miesās; un Elizabete piepildījās Svētā Gara;[42] Un viņa skaļā balsī sauca un sacīja: Tu esi svētīta starp sievietēm, un svēts ir tavas miesas auglis![43] Un no kurienes man tas, ka mana Kunga māte nāk pie manis?[44] Jo, lūk, tiklīdz tava sveicināšanas balss atskanēja manās ausīs, bērniņš līksmībā sakustējās manās miesās.

Latvian Bible LJD
Public Domain: LJD No Info