A A A A A

Baznīca: [Diakoni]


1 Timotejam 3:1-13
[1] Tas ir patiess vārds: ja kas alkst bīskapa amata, tas tiecas pēc laba darba.[2] Tātad bīskapam jābūt nevainojamam, vienas sievas vīram, sātīgam, prātīgam, cienīgam, godājamam, viesmīlīgam, mācītam,[3] Ne dzērājam, ne kauslim, bet lēnprātīgam, ne ķildīgam, ne mantkārīgam,[4] Bet labam sava nama pārvaldniekam, kam bērni paklausa pilnīgā tikumībā.[5] Bet ja kas nemāk valdīt pār savu namu, kā tas gādās par Dieva Baznīcu?[6] Ne jaunam ticībā, lai nekļūtu lepns un neiekristu velna tiesa.[7] Viņam jābūt labā slavā pie tiem, kas ir ārpusē, lai neiekristu neslavā un ļaunā gara slazdos.[8] Tāpat diakoniem jābūt godājamiem, ne divkosīgiem, ne pārmērīgiem vīna lietotājiem, ne negodīgas peļņas kāriem,[9] Tādiem, kas ticības noslēpumu glabā tīrā sirdsapziņā.[10] Bet tie iepriekš jāpārbauda un, ja viņiem pārkāpumu nav, tad lai kalpo.[11] Tāpat sievietēm jābūt cienījamām, ne mēlnesīgām, sātīgām, visā uzticīgām.[12] Diakoniem jābūt vienas sievas vīriem, kas labi valda savus bērnus un savu namu;[13] Jo tie, kas labi pilda savu pienākumu, iegūst goda vietu un stipru cerību ticībā, kas ir Kristū Jēzū.

Filipiešiem 1:1
Pāvils un Timotejs, Jēzus Kristus kalpi, visiem Jēzus Kristus svētajiem, kas dzīvo Filipos, arī bīskapiem un diakoniem.

Apustuļu Darbi 6:1-7
[1] Bet tanīs dienās, mācekļu skaitam pieaugot, grieķu starpā cēlās kurnēšana pret ebrejiem, ka ikdienišķajā apkalpošanā viņu atraitnes netiek ievērotas.[2] Tad tie divpadsmit, sasaukuši daudz mācekļu, sacīja: Nepieklājas mums atstāt Dieva vārdu un kalpot galdam.[3] Tāpēc, brāļi, izraugiet no sava vidus septiņus goda vīrus, Svētā Gara un gudrības pilnus, kurus tad mēs iecelsim šinī darbā,[4] Bet mēs pastāvēsim lūgšanā un vārda kalpošanā.[5] Un šī runa patika visai sanāksmei. Un viņi izvēlēja Stefanu, vīru, kas bija ticības un Svētā Gara pilns, un Filipu, un Prohoru, un Nikanoru, un Timonu, un Parmenu, un ienācēju Nikolaju no Antiohijas.[6] Šos viņi stādīja apustuļiem priekšā; un tie, Dievu pielūgdami, uzlika viņiem rokas.[7] Un Kunga vārds auga, un mācekļu skaits Jeruzalemē stipri vairojās; arī liels pulks priesteru kļuva padevīgs ticībai.

Romiešiem 16:1
Un es jums ieteicu Fēbu, mūsu māsu, kas kalpo Kenhrejas baznīcā.

Titam 1:7
Jo bīskapam kā Dieva namturim jābūt nevainojamam: ne lepnam, ne dusmīgam, ne dzērājam, ne kauslim, ne mantkārīgam,

Apustuļu Darbi 6:3
Tāpēc, brāļi, izraugiet no sava vidus septiņus goda vīrus, Svētā Gara un gudrības pilnus, kurus tad mēs iecelsim šinī darbā,

Jāņa 8:32
Un jūs atzīsiet patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus.

Efeziešiem 4:11
Un Viņš iecēla citus par apustuļiem, citus par praviešiem, citus par evaņģēlistiem, bet citus par ganiem un mācītājiem,

Apustuļu Darbi 20:28
Uzmaniet paši sevi un visu ganāmo pulku, kurā Svētais Gars jūs iecēlis par bīskapiem, lai ganītu Dieva Baznīcu, ko Viņš ar savām asinīm ieguvis.

Jāņa 6:54
Bet Jēzus tiem sacīja: Patiesi, patiesi es jums saku: ja jūs Cilvēka Dēla Miesu neēdīsiet un Viņa Asinis nedzersiet, tad jūsos nebūs dzīvības.

Marka 6:3
Vai Viņš nav galdnieks, Marijas dēls, Jēkaba un Jāzepa, un Jūdas, un Sīmaņa brālis? Un vai Viņa māsas nav šeit pie mums? Un tie ieļaunojās no Viņa.

1 Korintiešiem 12:28
Un Dievs Baznīcā dažus iecēla: pirmkārt, par apustuļiem, otrkārt, par praviešiem, treškārt, par mācītājiem, tad deva spēku darīt brīnumus, tad dāvanas dziedināt, sniegt palīdzību, vadīt, runāt dažādās valodās, iztulkot runas.

Galatiešiem 1:19
Tad no citiem apustuļiem es nevienu neredzēju, tikai Jēkabu, Kunga brāli.

Ebrejiem 13:17
Paklausiet saviem priekšniekiem un esiet viņiem padevīgi, jo viņi ir nomodā un viņiem būs jādod norēķins par jūsu dvēselēm; lai viņi to dara priecādamies, ne nopūzdamies, jo tas jums labumu nenes.

Jāņa 3:3-5
[3] Jēzus atbildēja viņam, sacīdams: Patiesi, patiesi es tev saku: Ja kas no jauna neatdzimst, tas Dieva valstību nevar saskatīt.[4] Nikodēms sacīja Viņam: Kā var cilvēks, būdams vecs, piedzimt? Vai viņš var vēlreiz atgriezties mātes miesās un no jauna piedzimt?[5] Jēzus atbildēja: Patiesi, patiesi es tev saku: ja kas neatdzimst no ūdens un Svētā Gara, tas nevar ieiet debesu valstībā.

Ebrejiem 12:14
Tiecieties pēc miera ar visiem un pēc svētuma, bez tā neviens Dievu neredzēs.

Apustuļu Darbi 6:4
Bet mēs pastāvēsim lūgšanā un vārda kalpošanā.

1 Timotejam 3:1-7
[1] Tas ir patiess vārds: ja kas alkst bīskapa amata, tas tiecas pēc laba darba.[2] Tātad bīskapam jābūt nevainojamam, vienas sievas vīram, sātīgam, prātīgam, cienīgam, godājamam, viesmīlīgam, mācītam,[3] Ne dzērājam, ne kauslim, bet lēnprātīgam, ne ķildīgam, ne mantkārīgam,[4] Bet labam sava nama pārvaldniekam, kam bērni paklausa pilnīgā tikumībā.[5] Bet ja kas nemāk valdīt pār savu namu, kā tas gādās par Dieva Baznīcu?[6] Ne jaunam ticībā, lai nekļūtu lepns un neiekristu velna tiesa.[7] Viņam jābūt labā slavā pie tiem, kas ir ārpusē, lai neiekristu neslavā un ļaunā gara slazdos.

1 Timotejam 2:12
Bet es neatļauju sievietei mācīt, nedz pār vīru valdīt; viņai jābūt klusībā.

Apustuļu Darbi 14:23
Un pārstaigājuši Pizidiju, viņi nonāca Pamfīlijā.

1 Timotejam 5:17
Prezbiteri, kas labi priekšnieki, ir cienīgi, ka tos godinātu ar divkāršu godu, sevišķi tos, kas darbojas sludināšanā un mācībā.

Ebrejiem 13:7
Atminieties savus priekšniekus, kas jums sludinājuši Dieva vārdu! Vērodami viņu dzīves iznākumu, sekojiet to ticībai!

Titam 1:8
Bet viesmīlīgam, labvēlīgam, prātīgam, taisnīgam, svētam, atturīgam.

1 Pētera 5:2
Ganiet Dieva ganāmpulku, kas pie jums, rūpēdamies par to nepiespiesti, bet labprātīgi saskaņā ar Dievu, ne negodīgas peļņas dēļ, bet pašaizliedzīgi,

Titam 1:6
Ikvienam no tiem jābūt bez vainas, vienas sievas vīram, kam bērni ticīgi, nav palaidņi vai nepaklausīgi,

1 Timotejam 5:22
Pārsteidzīgi nevienam rokas neuzliec un nekļūsti svešu grēku līdzdalībnieks! Sargi sevi šķīstu!

Titam 1:5
Es tevi atstāju Krētā tāpēc, lai tu nokārtotu to, kas vēl trūkst, un ieceltu pilsētas prezbiterus tā, kā es tev pavēlēju.

Galatiešiem 4:19
Mani bērniņi, es atkal sāpēs jūs dzemdēju, līdz kamēr Kristus izveidosies jūsos.

Latvian Bible LJD
Public Domain: LJD No Info