A A A A A

Baznīca: [Apmeklējot baznīcu]


Ebrejiem 10:24-25
[24] Un vērosim cits citu, lai pamudinātos mīlestībā un labajos darbos![25] Neatstāsim savas sanāksmes, kā daži paraduši, nepamudinādami viens otru jo vairāk redzot, ka tā diena tuvojas.

Mateja 18:20
Jo kur divi vai trīs sapulcējušies manā vārdā, tur es esmu viņu vidū.

Kolosiešiem 3:16
Kristus vārds lai bagātīgi mājo jūsos, pamāciet un pamudiniet viens otru visā gudrībā! Pateicībā Dievam dziediet savās sirdīs psalmus, slavas dziesmas un garīgās dziesmas!

Efeziešiem 4:11-13
[11] Un Viņš iecēla citus par apustuļiem, citus par praviešiem, citus par evaņģēlistiem, bet citus par ganiem un mācītājiem,[12] Lai sagatavotu svētos kalpošanas darbam, Kristus miesas uzcelšanai,[13] Kamēr mēs sasniegsim vienību ticībā un Dieva Dēla atzīšanā, vīra briedumu, Kristus mūža pilnības mēru,

Apustuļu Darbi 2:42
Un viņi pastāvēja apustuļu mācībā, maizes laušanas sadraudzībā un lūgšanā.

Romiešiem 10:17
Tātad ticība nāk no dzirdēšanas, bet dzirdētais - caur Kristus vārdu.

Mateja 16:18
Un es tev saku: Tu esi Pēteris, un uz šīs klints es celšu savu Baznīcu, un elles vārti to neuzvarēs.

Apustuļu Darbi 9:31-32
[31] Tad Baznīcai visā Jūdejā, Galilejā un Samarijā bija miers, un tā auga, dzīvodama Kunga bijībā un pilna Svētā Gara iepriecinājuma.[32] Tad notika, ka Pēteris, apmeklēdams visus, nonāca pie svētajiem, kas dzīvoja Lidā.

Mateja 6:33
Meklējiet tāpēc vispirms Dieva valstību un Viņa taisnību, un viss tas tiks jums dots klāt.

Jēkaba 1:22
Esiet vārda izpildītāji, bet ne tikai klausītāji, paši sevi apmānīdami,

2 Timotejam 4:2
Sludini vārdu, uzstājies laikā un nelaikā, pārliecini, pamudini, norāj visā pacietībā un pamācībā!

Mateja 28:19-20
[19] Tāpēc ejiet un māciet visas tautas, kristīdami tās Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā,[20] Mācīdami tās pildīt visu, ko es jums esmu pavēlējis, un, lūk, es esmu ar jums līdz pasaules galam.

Latvian Bible LJD
Public Domain: LJD No Info