A A A A A

Papildu: [Salauzta sirds]


1 Korintiešiem 13:7
Tā panes visu, tā tic visu, visu cerē, visu pacieš.

1 Pētera 5:7
Visas savas rūpes metiet uz Viņu, jo Viņš par jums rūpējas.

2 Korintiešiem 5:7
(Jo mēs vēl dzīvojam ticībā, bet ne redzēšanā.)

2 Korintiešiem 12:9
Un Viņš man sacīja: Tev pietiek manas žēlastības, jo spēks nespēkā kļūst pilnīgs. Tāpēc es labprāt dižošos savā nespēkā, lai Kristus spēks mājotu manī.

Ebrejiem 13:5
Jūsu dzīvei jābūt brīvai no mantkārības. Apmierinieties ar to, kas jums ir, jo Viņš sacījis: Es tevi nedz atstāšu, nedz pametīšu; (5 Moz 31,6; Joz 1,5)

Jāņa 3:16
Perciocchè Iddio ha tanto amato il mondo, ch’egli ha dato il suo unigenito Figliuolo, acciocchè chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna.

Jāņa 12:40
Egli ha accecati loro gli occhi, ed ha indurato loro il cuore, acciocchè non veggano con gli occhi, e non intendano col cuore, e non si convertano, ed io non li sani.

Jāņa 14:1
Il vostro cuore non sia turbato; voi credete in Dio, credete ancora in me.

Jāņa 14:27
Io vi lascio pace, io vi do la mia pace: io non ve la do, come il mondo la dà; il vostro cuore non sia turbato, e non si spaventi

Jāņa 16:33
Io vi ho dette queste cose, acciocchè abbiate pace in me; voi avrete tribolazione nel mondo; ma state di buon cuore, io ho vinto il mondo

Lūkas 24:38
Ed egli disse loro: Perchè siete turbati? e perchè salgono ragionamenti ne’ cuori vostri?

Marka 11:23
Perciocchè io vi dico in verità, che chi avrà detto a questo monte: Togliti di là, e gettati nel mare; e non avrà dubitato nel cuor suo, anzi avrà creduto che ciò ch’egli dice avverrà; ciò ch’egli avrà detto gli sarà fatto.

Mateja 5:8
Beati i puri di cuore, perciocchè vedranno Iddio.

Mateja 11:28
Venite a me, voi tutti che siete travagliati ed aggravati, ed io vi darò riposo.

Sakāmvārdi 3:5
Confidati nel Signore con tutto il tuo cuore; E non appoggiarti in su la tua prudenza.

Psalmi 34:18
Bliski [jest] PAN skruszonym w sercu i wybawia złamanych na duchu.

Psalmi 51:17
Ofiary dla Boga [to] duch skruszony; sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz, o Boże!

Psalmi 55:22
Przerzuć swój ciężar na PANA, a on cię podtrzyma; nie dopuści nigdy, by miał się zachwiać sprawiedliwy.

Psalmi 147:3
On uzdrawia skruszonych w sercu i opatruje ich rany.

Jāņa Atklāsmes 21:4
I otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu, i śmierci już nie będzie ani smutku, ani krzyku, ani bólu nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły.

Romiešiem 8:28
Tinoziva kuti zvinhu zvose zvinobata pamwechete kuti zviitire zvakanaka avo vanoda Mwari, avo vakadamwa sezvaakafunga.

Romiešiem 12:2
Musaenzaniswa nenyika ino; asi mushandurwe murangariro wenyu uchivandudzwa, kuti muidze muzive kuda kwaMwari kwakanaka, kunofadza, kwakakwana.

Sakāmvārdi 4:23
Chengeta moyo wako kupfuura zvose zvinofanira kurindwa; Nokuti mukati mawo ndimo mune zvitubu zvoupenyu.

Sakāmvārdi 3:5-6
[5] Vimba naJehovha nomoyo wako wose, Urege kusendama panjere dzako.[6] Umutende panzira dzako dzose, Agoruramisa makwara ako ose.

1 Korintiešiem 6:19-20
[19] Hamuzivi here kuti muviri wenyu itembere yoMweya Mutsvene, uri mukati menyu, wamakapiwa naMwari? Hamuzi venyu;[20] nokuti makatengwa nomutengo; naizvozvo kudzai Mwari mumuviri wenyu uye mumweya yenyu iri yaMwari.

Filipiešiem 4:6-7
[6] Musafunganya pamusoro pechinhu chimwe; asi pazvinhu zvose, mikumbiro yenyu ngaiziviswe Mwari nokunyengetera nokukumbira, pamwe chete nokuvonga.[7] Zvino rugare rwaMwari runopfuvura kunzwisisa kose, rucharinda moyo yenyu nemifungo yenyu munaKristu Jesu.

Mateja 11:28-30
[28] Vuyai kwandiri mose makaneta makaremerwa, zvino ndichakupai zororo.[29] Torai joko rangu \add muise\add* pamusoro penyu, mudzidze kwandiri nokuti ndiri munyoro, ndinomoyo unozvininipisa kuti muwane zororo pamweya yenyu.[30] Nokuti joko rangu rakanaka, nomutoro wangu wakareruka.

Psalmi 34:1-22
[1] Ndicharumbidza Jehovha nguva dzose; Rumbidzo yake ichagara mumuromo mangu.[2] Mweya wangu uchazvirumbidza muna Jehovha; Vanyoro vachazvinzwa, vakafara.[3] Kudzai Jehovha pamwechete neni, Ngatikudzise zita rake pamwechete.[4] Ndakatsvaka Jehovha, akandipindura, Akandisunungura pakutya kwangu kose.[5] Vakatarira kwaari, vakapenyeswa nomufaro; Zviso zvavo hazvingatongonyadziswi.[6] Murombo uyu akachema, Jehovha akamunzwa, Akamuponesa panjodzi dzake dzose.[7] Mutumwa waJehovha anokomberedza vanomutya, Nokuvarwira.[8] Ravirai henyu, muone kuti Jehovha wakanaka; Wakakomborerwa munhu anovimba naye.[9] Ityai Jehovha, imwi vatsvene vake; Nokuti vanomutya havana chavanoshaiwa.[10] Vana veshumba vanoshaiwa, vanofa nenzara; Asi vanotsvaka Jehovha havana chinhu chakanaka chavangashaiwa.[11] Uyai imwi vana, munditeerere; Ndichakudzidzisai kutya Jehovha.[12] Ndoupi munhu anoda upenyu, Anoda mazuva mazhinji, kuti aone zvakanaka?[13] Dzora rurimi rwako pakutaura zvakaipa, Nemiromo yako, urege kutaura zvinonyengera.[14] Ibva pane zvakaipa uite zvakanaka; Tsvaka rugare, urutevere.[15] Meso aJehovha anotarira vakarurama, Uye nzeve dzake dzinonzwa kuchema kwavo.[16] Chiso chaJehovha chinovenga vanoita zvakaipa, Kuti abvise chiyeudziro chavo panyika.[17] Vakarurama vakadana, Jehovha akanzwa, Akavarwira panjodzi dzavo dzose.[18] Jehovha ari pedo navane moyo yakaputsika, Anoponesa vane mweya yakapwanyika.[19] Akarurama anamatambudziko mazhinji; Asi Jehovha anomurwira abude paari ose.[20] Anochengeta mapfupa ake ose; Hakuna nerimwe rawo rinovhuniwa.[21] Zvakaipa zvichauraya akaipa; Uye vanovenga vakarurama vachapiwa mhosva.[22] Jehovha anodzikunura mweya yavaranda vake; Hapana nomumwe kuna vanovimba naye achapiwa mhosva.

Shona Bible 2009
Copyrighted: No Info 2009