A A A A A

Angels and Demons: [Guardian Angels]


1 Қорынттықтарға 4:9
Құдай біздерге, яғни елшілерге, өлімге кесілген тұтқындар іспетті салтанатты жүрістің ең соңында жүруді бұйырды деп ойлаймын. Себебі біз бүкіл әлемге — періштелер мен адамдарға масқара көрініс болдық.

1 Жохан 4:1
Сүйікті бауырларым, кез келген рухтарға сене бермеңдер, олар Құдайдан келген бе, жоқ па — алдымен соны анықтаңдар! Өйткені көптеген жалған пайғамбарлар жер жүзіне тарады.

Актілер 8:26
Бір күні Жаратқан Иенің періштесі Філіпке: Жиналып, оңтүстікке қарай Иерусалимнен Газаға баратын елсіз жолға шық! — деп тапсырды.

Актілер 12:15
Odin asai o, “Hannee neeni gooyaasa” yaagiis. Rooda PHeexiroosa gididoogaa geeshshada odaasu. Eti, “Hegee a kiitanchchaa” yaagidosona.

Қолостықтар 2:18
Wordduwaa ashkke milatanaunne kiitanchchaayyo goinnanau koyiyaagee, be7ibeennaagaa ajjuutan be7aas giidi otorettiyaagee, asatetta qofan coo ayyiyaagee, ooninne intte bolli pirddoppo.

Еврейлерге 1:14
Kiitanchchati ubbai Xoossau oottanaunne atotettaa demmana asata maaddanau Xoossai kiittido ayyaanata gidokkonaayye?

Еврейлерге 13:2
Imatta mokkiyoogaakka dogoppite. Aissi giikko, yaatiyoogan issi issi asai erennan kiitanchchata mokkiis.

Яһуда 1:6-9
[6] Qassi bantta de7iyoosaa aggidi, banttau imettida halaqatettaa naagibeenna kiitanchchati pirddaa ekkiyo gita gallassai gakkanaassi Xoossai eta naagiyoosan, xumaappe garssan merinau qashettidi de7oosona.[7] Hegaadan Sadoomanne Gamoora giyo katamatuuninne eta heeran de7iya katamatun de7iya asai he kiitanchchatudan shaaramuxidosonanne shaaramuxanau keehi qaaqqatidosona; hegeeti merinaa taman eexxidi, haratuyyo leemiso gididosona.[8] Hegaadan qassi he aimottiya asati bantta asatettaa tunissoosona; Xoossaa godatettaa karoosona; bonchcho meretatakka cayoosona.[9] SHin kiitanchchatu halaqai Mikaa7eeli Muuse ahaabaa xalahe halaqaara palamettido wode, “Godai nena seero” giidoogaappe attin, cashsha qaalan a bolli pirddanau koyibeenna.

Лұқа 16:22
Si7ooliyan daro seelettiiddi, haahuwan de7iya Abrahaama xoqqu giidi xeelliis. Qassi Al77aazarakka Abrahaama matan de7iyaagaa be7iis.

Матай 18:10
“Intte ha guuttatuppe issuwaanne karenna mala, inttena naagite; aissi giikko, taani intteyyo odais; saluwan eta kiitanchchati ubba wode, saluwan de7iya ta Aawaa sinttan de7oosona.

Аян 5:11
Hegaappe guyyiyan, taani xeellada, kawotaa araataa, paxa de7iya oiddu meretatanne cimata yuuyi aadhdhidi eqqida daro kiitanchchatu cenggurssaa siyaas; eti sha7aaninne miilooniyan paidettoosona.

Аян 19:10
Yaagin taani ayyo goinnanau a tohuwan kunddaas. SHin i tana, “Hegaa oottoppa. Taani ne malanne Yesuusi etayyo qonccissido tumatettaa oiqqida ne ishanttu ubbaa mala ashkkara. Xoossaayyo goinna” yaagiis. Aissi giikko, Yesuusi qonccissido tumatettai hananabaa yootiyaageeta denttettiyaagaa.

Wolaytta Bible 2004
Copyright (SIM) 2004