A A A A A

Dosa: [Ngapusi]


PURWANING DUMADI 3:4
Nanging si ula calathu marang wong wadon mau: “Boten-botenipun sampeyan sami pejah,

KAIMAMAN 19:11
Sira aja nyenyolong, sira aja goroh sarta aja apus-ingapusan.

JABUR 119:163
Kawula gething saha rumaos eneg dhateng para-cidra, nanging remen dhateng angger-angger Paduka.

WULANG BEBASAN 12:22
Lambe kang cidra iku kanisthan tumrape Sang Yehuwah, nanging wong kang setya-tuhu iku ndadekake keparenge.

WULANG BEBASAN 13:5
Wong kang bener iku sengit marang goroh, nanging wong duraka iku gawe wirang lan gawe alane awake dhewe.

WULANG BEBASAN 14:5
Seksi kang setya iku ora goroh, nanging kang ngucapake cidra iku seksi goroh.

WULANG BEBASAN 17:7
Wong gemblung iku ora pantes nglairake tembung-tembung kang apik, mendahane maneh wong luhur ngucapake tembung cidra.

HOSEA 11:12
Ingsun wus dikepung dening Efraim kalawan dora-cara, lan kalawan apus dening turune Israel, dene Yehuda ngilang saka ing sacelake Gusti Allah, saka ing sacelake Kang Mahasuci kang setya.

ZEFANYA 3:13
yaiku kekarene Israel iku. Iku bakal ora padha tumindak ambek siya lan ora ngucapake goroh, sarta ing cangkeme ora tinemu ilat kang cidra; awit bakal padha kaya wedhus gembel kang nyenggut lan mlegung, sarta ora ana kang gawe kagete.”

YOKANAN 8:44
Bapakmu iku Iblis, lan kowe padha seneng nglakoni kasenengane bapakmu iku. Dheweke dadi tukang mateni wong wiwit wiwitan mula, sarta ora ngandhemi ing kayekten, awit kayekten iku ora dumunung ing dheweke. Samasa dheweke ngucapake goroh, pangucape iku saka wateke dhewe, amarga dheweke iku tukang goroh lan bapakne sakabehing goroh.

LELAKONE PARA RASUL 5:3
Nanging Rasul Petrus ngandika: “Ananias, yagene atimu kaejegan dening Iblis, kongsi kowe nggorohi Sang Roh Suci sarta ngunthet saperangane pepayoning palemahan iku?

EFESUS 4:29
Aja nganti ana tembung reged kawetu saka ing tutukmu, nanging munga tembung kang becik kanggo mbangun, yen prelu, supaya kang krungu, oleha sih-rahmat.

KOLOSE 3:9
Aja nganti kowe padha goroh-ginorohan maneh, marga kowe wus padha ngrucat kamanungsan lawas sapratingkahe,

1 TIMOTEUS ౪:౨
marga saka kena pambujuking wong doracara, kang swaraning batine nganggo cape wong-wong mau,

YAKOBUS 3:1
He para sadulurku, panunggalanmu aja akeh kang padha dadi guru, jalaran kita padha sumurup, manawa kita dadi guru, bakal padha diadili kalawan ukuran kang luwih abot.

WAHYU ౨౨:౧౫
Nanging asu lan juru tenung, tuwin wong-wong kang laku jina, wong gawe pati, lan kang nyembah brahala, sarta sok wonga kang dhemen lan nglakoni para-cidra, iku ana ing sajabaning kutha.

Javanese Bible 1981
Javanese Bible © Indonesian Bible Society, 1981