A A A A A

Dosa: [Nafsu]


PANGENTASAN 20:14
Sira aja laku jina.

JABUR 101:3
Kawula boten badhe manah dhateng prakawis ingkang awon, pandamelipun tiyang murtad punika kawula sengiti, boten badhe wonten ingkang lumengket dhateng kawula.

MATEUS 5:28
Nanging Aku pitutur marang kowe: Sing sapa mandeng wong wadon kalawan nduweni krenteg marang dheweke, iku wus laku jina sajroning atine.

1 KORINTA 6:13
Pangan iku kanggo ing weteng, lan weteng kanggo ing pangan: nanging sakarone bakal dilebur dening Gusti Allah. Badanmu iku ora kanggo laku jina, nanging kagem ing Gusti, lan Gusti kanggo ing badan.

2 TIMOTEUS 2:22
Mulane ngedohana pepenginaning wong anom, ngudia marang kaadilan, kasetyan, katresnan lan karukunan bebarengan karo wong-wong kang padha nyebut marang Pangeran kalawan ati kang resik.

1 YOKANAN 2:16
Sabab samubarang kang ana ing donya, iku pepenginaning daging lan pepenginaning mripat tuwin digunging ngaurip, iku ora saka Sang Rama, nanging saka ing donya.

WULANG BEBASAN 6:25
Aja kayungyun marang ayune ing sajroning atimu, aja nganti ketarik dening idepe.

GALATI 5:16
Karepku yaiku: Lakumu padha manuta marang Roh, lan aja nuruti kapencuting daging.

RUM 8:6
Awitdene pangangen-angene daging iku pati, balik pangangen-angene Sang Roh iku urip lan tentrem-rahayu.

YAKOBUS 1:14-15
[14] Nanging saben wong digodha dening pepenginane dhewe, jalaran disered sarta dibujuk dening pepenginane dhewe.[15] Sarta manawa pepenginan iku wus ngandhut, mbanjur manak dosa, sarta manawa dosa iku wus mateng bakal nglairake pati.

Javanese Bible 1981
Javanese Bible © Indonesian Bible Society, 1981