A A A A A

Misteri: [Unicorn]


DHANIEL 8:5
Nanging sajrone aku nyawang iku mau, nuli ana wedhus berok lanang teka saka ing kulon, kang ndlajahi salumahing bumi tanpa ngambah lemah; sarta wedhus berok lanang iku ana sungune kang aneh siji kaprenah ing selaning matane.

WILANGAN 23:22
Gusti Allah ingkang ngentasaken saking ing tanah Mesir, punika tumrap tiyang-tiyang wau kadosdene singat kakiyataning bantheng.

WILANGAN 24:8
Gusti Allah kang ngentasake saka ing tanah Mesir, iku tumrap bani Israel kayadene sungu kakuwataning bantheng, bangsa kang dadi mungsuhe padha kamangsa nganti entek, lan balunge padha karemuk, sarta bakal padha ketaman ing panahe nganti tembus.

JABUR 92:10
Amargi saestu mengsah Paduka dhuh Yehuwah, inggih sayektos mengsah Paduka badhe tumpes, sakathahing tiyang ingkang tumindak awon badhe kabuyaraken.

ZAKHARIA 9:14
Pangeran Yehuwah bakal ngatingal marang umate, jemparinge bakal lumepas kaya kilat. Lan Gusti Allah bakal ngungelake kalasangka lan tindak majeng ing sajrone prahara kang saka ing kidul.

Javanese Bible 1981
Javanese Bible © Indonesian Bible Society, 1981