A A A A A

Misteri: [Bumi Flat / Babak]


1 BABAD 16:30
Gumetera ana ing ngarsane, he salumahing bumi; jagad iku pranyata jejeg, ora gonjing.

1 SAMUEL 2:8
Panjenengane njunjung wong asor saka ing lebu, lan ngentas wong mlarat saka ing blethokan, kalungguhane jajar karo para bangsa luhur, lan ndadekake dheweke oleh kalungguhan kang mulya. Amarga Sang Yehuwah kagungan dhasaring bumi; lan Panjenengane mrenahake dharatan ana ing dhuwure.

YESAYA 11:12
Panjenengane bakal ngedegake gendera kanggo bangsa-bangsa, bakal nglempakake para wong Israel kang kabuwang, sarta bakal ngempalake para wong Yehuda kang sumebar ing keblat papat.

YESAYA 40:22
Panjenengane kang lenggah ing dhampar ana ing sadhuwuring bunderan bumi kang pendhudhuke kaya walang; iya Panjenengane iku kang mbeber langit kaya lawon lan masang iku kaya tarub kang dienggoni!

AYUB 26:7
Gusti Allah mentheng langit lor mayungi awang-uwung, lan nggantung bumi tanpa canthelan.

AYUB 26:10
Lumahing banyu wus winatesan kalawan buwengan nganti tekan ing antarane pepadhang lan pepeteng.

AYUB 28:24
Amarga paningale nyrambahi tekan ing pungkasane bumi, sarta mirsa apa kang ana ing sangisoring langit kabeh.

AYUB 37:3
Kang linepasake ing sauruting jembare langit lan uga kilate menyang ing poncot-poncoting bumi.

AYUB 37:18
Apa kowe bisa nggubah mega dadi cakrawala kaya Panjenengane, nganti padhet kaya pangilon cithakan?

MATEUS 4:8
Gusti Yesus banjur digawa Iblis maneh munggah ing gunung kang dhuwur banget lan diaturi mirsani sakehe krajan ing donya dalasan kamulyane,

WULANG BEBASAN 8:27
Nalika Panjenengane ngrancang anane langit, Ingsun ana ing kono, iya ing kalane nyipat sikiling langit ana ing lumahe samodra agung,

JABUR 75:3
“Manawa Ingsun nemtokake wektune, Ingsun piyambak kang bakal mancasi kalawan adil.

JABUR 93:1
Pangeran Yehuwah iku jumeneng raja, abusana kamulyan, Pangeran Yehuwah busana lan apaningset kasantosan. Sanyata bumi wus jejeg ora gonjang-ganjing.

JABUR 104:5
Ingkang nalesi bumi wonten ing ancik-ancikipun, satemah boten gonjang-ganjing ing salimi-laminipun.

WAHYU 7:1
Sawise iku aku weruh malaekat papat jumeneng ana ing pojoking bumi papat padha nyandhet angine bumi papat, supaya aja ana angin niyup menyang ing dharatan utawa menyang ing sagara tuwin menyang ing wit-witan.

Javanese Bible 1981
Javanese Bible © Indonesian Bible Society, 1981