A A A A A

Urip: [Pacaran]


WULANG BEBASAN 7:6-21
[6] Awit nalika aku pinuju ngungak saka ing cendhelaning omahku, nginjen saka ing rujining omahku,[7] aku weruh ing antarane wong kang ora duwe pangalaman, aku sumurup ing antarane para nomnoman ana sawijining jaka kang tanpa budi,[8] mbeneri nyabrang ana ing sacedhake pojok lurung, jumangkah marani omahe wong wadon kang kaya mangkono mau,[9] wayahe repet-repet sore, ngarepake bengi kang peteng.[10] Lah tumuli ana wong wadon methukake, kang nganggo sandhangan wong wadon tuna-susila, kang julig atine;[11] grapyak sarta criwis wong wadon iku, sikile ora bisa jenjem ana ing omah:[12] sadhela ana ing lurung, sadhela engkas ana ing alun-alun, ngadhang ana ing saben enggok-enggokan.[13] Wong nom mau banjur dicekel lan diambung, kanthi polatan tanpa rikuh-pakewuh, celathu mangkene:[14] “Kula saweg saos kurban kawilujengan, ing dinten punika kula mentas ngluwari punagi,[15] mila kula medal methuk panjenengan, pancen badhe madosi panjenengan, lan sapunika kula saged pinanggih panjenengan.[16] Patileman kula sampun kula gelari babut, kain lena manca-warni damelan Mesir.[17] Patileman kula sampun kula sebari: mur, gaharu kaliyan manis jangan.[18] Mangga sami ngumbar katresnan ngantos enjing, sami kasukan mangun sih.[19] Awit semah kula boten wonten ing griya, ngleresi kekesahan tebih,[20] mbekta arta sakanthong, wangsulipun saweg mbenjing ngajengaken wulan purnama.”[21] Wong nom mau dibujuk srana tembunge manis, digodha klawan pangungruming lambene.

AMOS 3:3
Apa ana wong loro kang mlaku bebarengan, manawa durung sarembug?

2 KORINTA 6:14-18
[14] Aja nganti kowe padha dadi rakitan kang ora timbang karo wong kang ora pracaya. Sabab kabeneran iku ana gegayutane apa karo duraka? Utawa kapriye bisane pepadhang tetunggalan karo pepeteng?[15] Apa ana jumbuhe Sang Kristus karo Belial iku? Panduman apa kang diduweni bebarengan dening wong kang pracaya lan ing wong kang ora pracaya?[16] Apa gegayutane padalemane Gusti Allah karo brahala? Awit kita iki padha dadi padalemane Gusti Allah kang gesang kayadene kang dipangandikake dening Gusti Allah mangkene: “Ingsun bakal dedalem bebarengan karo wong-wong mau, lan gesang ana ing tengah-tengahe, lan Ingsun bakal dadi Allahe, lan dheweke bakal padha dadi umat ingSun.[17] Mulane: Sira padha metua saka ing wong iku, lan sira misaha, mangkono pangandikane Pangeran, lan aja padha nggepok senggol samubarang kang najis, tumuli sira bakal padha Suntarimah.[18] Lan Ingsun bakal dadi Ramanira, sarta sira bakal padha dadi putraningSun lanang lan wadon. Mangkono pangandikane Pangeran, Kang Mahakuwasa.”

EFESUS 5:19
lan rerasanana siji lan sijine nganggo masmur, kidung pamuji lan kidung kasukman. Ngidunga lan surak-suraka kagem Gusti kanthi tulusing ati.

FILIPI 4:13
Sakehing prakara bisa daksangga ana ing Panjenengane kang paring kakuwatan marang aku.

YAKOBUS 4:4
He wong kang padha ora setya, apa kowe padha ora sumurup, manawa memitran karo donya iku dadi sesatron karo Gusti Allah? Kang iku sing sapa dadi mitrane donya, iku ndadekake awake dhewe dadi satrune Gusti Allah.

2 SAMUEL 12:1
Sang Yehuwah Banjur utusan Nabi Natan sowan marang ngarsane Prabu Dawud. Tekan ing ngarsane Sang Prabu nuli munjuk, ature: “Ing satunggaling kitha wonten tiyang kalih: ingkang satunggal sugih, ingkang satunggal mlarat.

1 PARA RAJA 9:1
Bareng Sang Prabu Suleman wus rampung anggone yasa padalemane Sang Yehuwah lan kratone Sang Prabu sarta anggone damel samubarang kabeh kang dikersakake,

Javanese Bible 1981
Javanese Bible © Indonesian Bible Society, 1981