A A A A A

Urip: [Ulang taun]


EFESUS 2:10
Marga kita iki titahe Gusti Allah, katitahake ana ing Sang Kristus Yesus, supaya padha nglakoni panggawe becik kang kacawisake Gusti Allah sadurunge, minangka ambah-ambahan kita.

YEREMIA 29:11
Awit Ingsun iki nguningani rancanganingSun tumrap sira, yaiku: rancangan tentrem rahayu lan dudu rancangan bilai, yaiku supaya sira kebak pangarep-arep kang becik tumrap ing besuke, -- mangkono pangandikane Sang Yehuwah --.

YOKANAN 16:21
Mungguh wong wadon samasa lagi nglarani, iku ngrasakake susah, nanging samasa wus nglairake bayine, wus ora kelingan maneh marang larane, marga saka bungahe dene ana manungsa kalairake ing donya.

WULANG BEBASAN 9:11
Marga saka Ingsun umurira kawuwuhan, lan taun-tauning uripira katambahan.

JABUR 16:11
Paduka ingkang nedahaken margining gesang dhateng kawula; kabingahan pinanggih luber wonten ing ngarsa Paduka; ing asta Paduka ingkang tengen wonten kanikmatan ingkang langgeng.

JABUR 20:4
Gusti Allah mugi karsaa ngengeti sakathahing sesaosan dalem kurban, sarta karsaa nampeni kurban obaran dalem. (Selah)

JABUR 27:4-7
[4] Saprakara kang wus daksuwun marang Sang Yehuwah, yaiku kang dakpengini muga bisa manggon ana ing padalemane Sang Yehuwah ing salawase urip, nyawang kadarmane Sang Yehuwah sarta ngrasakake nikmate ana ing pasucene.[5] Sabab Pangeran ngayomi aku ana ing pasanggrahane, manawa ana bebaya; ngaling-alingi aku ana ing papan kang ndhelik ing sajroning tarube. Panjenengane mrenahake aku ana ing sadhuwuring parang.[6] Saiki sirahku jejeg, ngungkuli musuh kang ngepung aku; ana ing tarube aku bakal nyaosake kurban panuwun kanthi surak-surak; aku arep ngidung lan ngrepekake masmur kagem Sang Yehuwah.[7] Dhuh Yehuwah, mugi karsaa miyarsakaken pasambat kawula ingkang kawula unjukaken, mugi Paduka karsaa melasi kawula saha kawula mugi kaparingana wangsulan!

JABUR 90:12
Kawula mugi sami Paduka wulang ngetang dinten kawula ing saleresipun, supados sageda sami angsal manah ingkang wicaksana.

JABUR 91:11
awit Pangeran bakal ndhawuhi para malaekate ing ngatase kowe, supaya rumeksa marang kowe ana ing sakehing dalanmu.

JABUR 91:16
bakal Sunwaregi kalawan umur dawa, lan karahayoningSun bakal Suntedahake marang dheweke.”

JABUR 118:24
Iki dina kang katitahake dening Pangeran Yehuwah, ayo padha bungah-bungah lan sukarena.

ZEFANYA 3:17
Pangeran Yehuwah Allahmu ana ing tengahmu, bakal jumeneng dadi Pahlawan kang paring kaunggulan; banget karenan ing galih marga saka kowe. Panjenengane nganyarake kowe ana ing sihe, kanthi sumyak anggone sukarena ing ngatase kowe,

JABUR 37:4-5
[4] lan bungaha marga saka Sang Yehuwah, dadi kowe mesthi diparingi pepenginaning atimu.[5] Uripmu pasrahna marang Pangeran Yehuwah sarta kumandela marang Panjenengane, Panjenengane kang bakal tumindak.

KIDUNG PANGADHUH 3:22-23
[22] Sih-kamirahane Pangeran Yehuwah iku tanpa pedhot, lan sih-kawelasane ora ana enteke.[23] Tansah lumintu, ganti-gumanti saben esuk. Saestu ageng kasetyan Paduka punika!

WILANGAN 6:24-26
[24] Pangeran Yehuwah muga maringana berkah marang kowe, lan ngayomana kowe;[25] Pangeran Yehuwah muga nyunarna cahyaning wadanane marang kowe, lan maringana sihrahmat;[26] Pangeran Yehuwah muga karsaa nungkulake wadanane marang kowe, lan maringana tentrem rahayu.

JABUR 139:1-24
[1] Kanggo lurah pasindhen. Masmur anggitane Prabu Dawud. Dhuh Yehuwah, Paduka ingkang njajagi lan nguningani kawula.[2] Kawula linggiha utawi ngadega Paduka uninga, Paduka mirsa osiking manah kawula saking katebihan.[3] Paduka nguningani manawi kawula lumampah utawi ngaso, saha salampah-lampah kawula Paduka uningani.[4] Sabab saderengipun ilat kawula ngedalaken tetembungan, sayektosipun Paduka sampun nguningani punika sadaya, dhuh Pangeran Yehuwah.[5] Paduka ngempit kawula saking ing wingking lan saking ing ngajeng, lan asta Paduka tansah Paduka ungkulaken ing kawula.[6] Kawruh ingkang makaten punika langkung dening elok tumrap ing kawula, inggilipun ngantos boten kenging kawula gayuh.[7] Dhateng pundi anggen kawula kesah nebihi roh Paduka, dhateng pundi anggen kawula mlajeng nilar pangayunan Paduka?[8] Manawi kawula sumengka dhateng langit, Paduka wonten ing ngrika, manawi kawula nggelar patileman kawula wonten ing jagadipun tiyang pejah, Paduka inggih wonten ing ngriku.[9] Manawi kawula mabura mawi swiwinipun bangbang wetan, sarta manggena wonten ing poncoting seganten,[10] ugi wonten ing ngriku kawula katuntun ing asta Paduka, saha kaasta ing asta Paduka tengen.[11] Saupami kawula mungela: “Awakku kalimputana ing pepeteng lan pepadhang ing sakubengku dadia bengi,”[12] pepeteng wau boten damel peteng wonten ing paningal Paduka, dalu inggih dados padhang kados siyang, pepeteng sami kados pepadhang.[13] Awit Paduka piyambak ingkang mangun ginjel kawula, Paduka ingkang nenun kawula wonten ing guwagarbanipun biyung kawula.[14] Kawula ngucap sokur dhumateng Paduka margi elok ngebat-ebati kadadosan kawula. Pakaryan Paduka punika elok, nyawa kawula sanget anggenipun ngraosaken bab punika.[15] Paduka boten kasamaran dhateng balung-balung kawula, nalika kawula katitahaken wonten ing pasingidan, saha kawangun wonten ing telenging bumi.[16] Tingal Paduka nguningani dhateng kawula, nalika kawula taksih dhapur gatra, sadaya punika sampun sami kaserat wonten ing kitab Paduka, dinten-dinten ingkang badhe kawontenaken, nalika satunggal kemawon dereng wonten.[17] Dhuh Allah, saiba remitipun panggalih Paduka punika, iba kathahipun gunggungipun![18] Manawi badhe kawula wical gunggungipun nglangkungi cacahipun pasir; manawi kawula ngaso, jebul kawula taksih wonten ing ngarsa Paduka.[19] Dhuh Allah, tiyang duraka mugi Paduka tumpes, tiyang ingkang remen ngwutahaken rah, mugi sami sumingkira saking kawula,[20] ingkang sami nyenyamah Paduka, sarta ingkang tanpa damel anggenipun sami nglawan dhumateng Paduka.[21] Dhuh Yehuwah, tiyang ingkang sami sengit dhumateng Paduka, punapa boten kawula sengiti, saha punapa kawula boten bosen dhateng tiyang ingkang sami mbalela dhumateng Paduka?[22] Pancen sami kawula sengiti tiyang-tiyang punika, sami dados satru kawula.[23] Dhuh Allah, kawula mugi Paduka jajagi tuwin manah kawula mugi Paduka uningani, kawula mugi Paduka dadar sarta Paduka mugi karsaa nguningani pangangen-angen kawula.[24] Paduka mugi karsaa niti-priksa, punapa lampah kawula nyleweng, sarta karsaa nuntun kawula wonten ing margi ingkang langgeng!

Javanese Bible 1981
Javanese Bible © Indonesian Bible Society, 1981