A A A A A

Urip: [Musik]


JABUR 95:1
Ayo padha surak-surak ana ing ngarsaning Pangeran Yehuwah, surak-surak kagem Paranging karahayon kita.

EFESUS 5:19
lan rerasanana siji lan sijine nganggo masmur, kidung pamuji lan kidung kasukman. Ngidunga lan surak-suraka kagem Gusti kanthi tulusing ati.

IBRANI 2:12
ature: “Asma Paduka badhe Kawula wartosaken dhateng para sadherek Kawula, saha Kawula badhe ngidungaken pangalembana dhumateng Paduka wonten ing satengahing pasamuwan.”

JABUR 71:23
Lambe kawula surak-surak ngidung masmur kagem Paduka, ugi nyawa kawula ingkang sampun Paduka luwari.

PANGENTASAN 15:1
Ing kono Nabi Musa lan wong Israel padha ngrepekake kidung konjuk marang Pangeran Yehuwah, mangkene: “Dakngidung konjuk ing Pangeran Yehuwah, awit linuwih kaluhurane jaran lan kang nunggangi padha kacemplungake ing sagara.

JABUR 105:2
Padha ngidunga kagem Panjenengane, kidungna kalawan masmur; saliring pakaryane kang elok padha caritakna!

JABUR 49:4
Cangkemku bakal nglairake kawicaksanan, kang dipikir-pikir dening atiku iku pangreten.

JABUR 101:1
Masmur anggitane Prabu Dawud. Kawula badhe ngidungaken sih-susetyan lan angger-angger, kawula badhe ngrepekaken masmur kagem Paduka, dhuh Yehuwah.

JABUR 150:1-5
[1] Haleluya! Padha saosa puji marang Gusti Allah ana ing pasucene! Padha saosa puji marang Panjenengane ana ing cakrawalane kang santosa![2] Padha saosa puji marang Panjenengane marga saka sakehing kakiyatane, padha saosa puji marang Panjenengane marga saka kaluhurane kang ngebat-ebati![3] Padha saosa puji marang Panjenengane kanthi swaraning kalasangka. Padha saosa puji marang Panjenengane kanthi clempung lan slukat![4] Padha saosa puji marang Panjenengane kanthi terbang lan jejogedan, padha saosa puji marang Panjenengane kanthi swaraning clempung lan suling![5] Padha saosa puji marang Panjenengane kanthi kecer kang kumencring, padha saosa puji marang Panjenengane kanthi kecer kang gumenjreng!

KOLOSE 3:16
Muga pangandikane Sang Kristus dumunung ana ing antaramu kalawan luber, satemah anggonmu padha wuruk-winuruk lan eling-ingelingake nganggo sakehing kawicaksanan apadene sinambi nglagokake masmur lan puji-pujian sarta kidung kasukman, kowe padha saos sokur marang Gusti Allah sajroning atimu.

JABUR 98:1-7
[1] Masmur. Pangeran Yehuwah repekna kidung anyar, awit Panjenengane wus nindakake kaelokan; kaunggulan wus kaangsalake dening panjenengane kalawan astane kang tengen tuwin baune kang suci.[2] Pangeran Yehuwah wus ngundhangake karaharjan kang saka ing Panjenengane, sarta wus mbabar kaadilane ana ing ngareping mripate para bangsa.[3] Pangeran Yehuwah wus ngengeti ing sih-kadarmane lan kasetyane marang kulawargane Rama Israel, sakehing poncoting bumi wus padha weruh marang karahayon kang saka Allah kita.[4] He bumi kabeh, padha surak-suraka ana ing ngarsaning Yehuwah, padha bungah-bungaha, surak-suraka, lan ngidungna masmur![5] Padha ngidungna masmur kagem Pangeran Yehuwah kalawan clempung, kalawan clempung sarta lagu kang laras,[6] kalawan nafiri lan kalasangka kang nganyut-anyut, padha surak-suraka ana ing ngarsane Sang Prabu, yaiku Sang Yehuwah![7] Segara saisine kareben padha gumuruh, mengkono uga, jagad dalah kang padha ngenggoni.

WAHYU 14:3-4
[3] Iku padha ngidungake kidung anyar ana ing ngarepe dhampar lan ing ngareping makluk papat tuwin para pinituwa iku, lan ora ana wong kang bisa nyinau kidung iku, kajaba mung wong satus patang puluh papat ewu kang wus padha katebus saka ing bumi iku.[4] Yaiku wong kang ora padha njemberake awake karo wong wadon, amarga padha murni kaya prawan. Iku kang padha ndherekake Sang Cempe ing satindak-tindake. Yaiku kang padha katebus saka ing antarane manungsa minangka kurban wiwitan sumaos marang Gusti Allah lan marang Sang Cempe.

JABUR 135:3
Padha saosa puji marang Pangeran Yehuwah, awit Pangeran Yehuwah iku becik, asmane padha luhurna kalawan masmur, awit iku endah!

AMOS 6:5
kang padha menyanyi manut unining clempung, sarta nganggit kekidungan kaya Dawud;

JABUR 57:7
Lakuku padha dipasangi kala-jiret, nyawaku ditungkulake, padha ndhudhuk luwangan ana ing ngarepku, nanging banjur padha kecemplung dhewe ana ing kono. (Selah)

2 BABAD 5:13
Para juru ngunekake kalasangka lan para juru ngidung mau banjur padha bebarengan ngidungake pepujian lan ngrepekake kidung panuwun konjuk marang Pangeran Yehuwah. Padha ngulukake swarane binarung ing swaraning kalasangka, kecer lan unen-unen liyane kalawan memuji marang Pangeran Yehuwah, pangucape: “Panjenengane iku becik! Sih-susetyane iku langgeng ing salawase.” Ing nalika iku padaleman mau, yaiku padalemaning Yehuwah, kapenuhan ing mega,

JABUR 40:3
Aku dientasake saka luwenging bilai, lan saka ing bladhering rawa, sikilku banjur didegake ana ing parang, jangkahku dikukuhake.

Javanese Bible 1981
Javanese Bible © Indonesian Bible Society, 1981