A A A A A

Watake Apik: [Kapercayan]


1 YOKANAN 4:17
Sihe Gusti Allah iku sampurna ana ing kita, iya iku manawa kita padha tatag ing pracaya besuk in dinane pangadilan, awit kita iya ana ing donya kene kayadene Panjenengane.

1 YOKANAN 5:14
Anadene anggon kita tatag ing pracaya marang Gusti Allah iku jalaran manawa kita padha nyuwun apa-apa marang Panjenengane, kang nyondhongi ing karsane, mesthi disembadani.

2 BABAD 32:8
Kang ngrewangi dheweke iku tangan manungsa, nanging kang ngrencangi kita iku Pangeran Yehuwah, Gusti Allah kita, kang mbiyantu kita lan kang nyarirani perang kita.” Marga saka pangandikane Sang Prabu Hizkia, ratu ing Yehuda kang mangkono iku rakyat nuli tetep maneh atine.

EFESUS 3:12
Ana ing Panjenengane kita oleh kakendelan lan dalan sowan menyang ing ngarsane Gusti Allah kalawan sumendhe babar pisan marga saka pracaya kita marang Panjenengane.

IBRANI 4:16
Kang iku payo padha sowan kalawan kendel marang dhamparing sih-rahmat, supaya kita oleh palimirma sarta nemu sih-rahmat kang njalari kita kapitulungan ing mangsa kang becik.

YESAYA 32:17
Ing ngendi ana kabeneran ing kono bakal ana tentrem rahayu, mangka wahananing kabeneran iku kaayeman lan katentreman kanggo ing salawas-lawase.

YEREMIA 17:7
Binerkahan wong kang kumandel marang Sang Yehuwah, lan pangarep-arepe marang Sang Yehuwah!

NEHEMYA 6:16
Bareng sakehing mungsuhku padha krungu wartane, sakehing bangsa ing sakubengku padha wedi, amarga padha kaweleh lan ngreti, yen pagawean iku katindakake kalawan pitulungane Gusti Allah.

FILIPI 1:6
Tumraping iku aku yakin banget, manawa Panjenengane, kang miwiti pakaryan becik ana ing antaramu, iku bakal mbacutake nganti tumeka ing wekasane ing dinane Sang Kristus Yesus.

FILIPI 4:13
Sakehing prakara bisa daksangga ana ing Panjenengane kang paring kakuwatan marang aku.

WULANG BEBASAN 3:26-32
[26] Awitdene Sang Yehuwah kang bakal dadi andel-andelmu, lan kang bakal rumeksa marang sikilmu supaya aja nganti kejiret.[27] Aja nggondheli kabecikan marang wong kang wenang nampani, mangka kowe bisa tumindak mangkono.[28] Kowe aja nyelathoni pepadhamu: “Lungaa, lan balia, sesuk bakal dakwenehi,” mangka nyatane kowe duwe apa kang dijaluk.[29] Aja ngrancang gawe piala marang pepadhamu, awit anggone tetunggalan karo kowe tanpa sanggarunggi.[30] Aja padu karo wong tanpa sabab; manawa ora nandukake piala marang kowe.[31] Aja meri marang wong kang ambek siya, lan aja milih dalane, sanajan mung siji bae kang kokpilih;[32] awitdene wong kang laku nasar iku nistha tumrap Sang Yehuwah, nanging karo wong kang temen pasrawungane raket.

JABUR 20:7
Saiki aku sumurup yen Sang Yehuwah paring kaunggulan marang kang dijebadi, lan paring wangsulan saka ing swargane kang suci kalawan kamenangan kang gumilang dening astane tengen.

FILIPI 3:3-5
[3] Awit iya kita iki kang tetakan ing sabenere, kang padha ngabekti dening Rohe Gusti Allah lan nggunggung ana ing Sang Kristus Yesus lan ora ngandel marang prakara-prakara kadagingan[4] sanadyan aku uga duwe dhasar kumandel marang prakara-prakara kadagingan. Yen ana wong liya rumangsa bisa ngandel marang prakara-prakara kadagingan, aku iki luwih maneh:[5] ditetaki ing dina kang kawolu, trahe bangsa Israel, saka taler Benyamin, wong Ibrani tulen, kawawas saka angger-anggering Toret aku wong Farisi,

2 KORINTA 3:1-4
[1] Apa aku wiwit ngalem marang awakku dhewe maneh? Utawa apa prelu aku kaya wong-wong liya nuduhake layang pangalembana marang kowe utawa saka kowe?[2] kowe iku layang pangalembanaku kang katulis ing atiku lan kang disumurupi sarta kang bisa kawaca dening wong kabeh.[3] Awit wus tetela, manawa kowe iku layange Sang Kristus, kang daktulis ing sajrone aku padha leladi, katulis ora nganggo mangsi, nanging nganggo Rohe Gusti Allah kang asipat gesang, dudu ing papan watu, nanging ing papan daging, yaiku ing atine manungsa.[4] Iya kaya mangkono iku gedhening kayakinanku marang Gusti Allah marga saka Sang Kristus.

Javanese Bible 1981
Javanese Bible © Indonesian Bible Society, 1981