A A A A A

Watake Apik: [Integritas]


WULANG BEBASAN 11:3
Wong kang jujur iku katuntun dening katemenane, nanging wong cidra iku dirusak dening culikane.

WULANG BEBASAN 28:6
Becik wong miskin kang watake resik, tinimbang wong culika, sanadyana sugih.

1 PETRUS ۳:۱۶
sarta kalawan rumangsaning ati kang resik, supaya wong kang padha mitenah marang kowe, marga uripmu mursid ana ing Gusti Kristus, iku padha kewirangan dene padha tumindak mangkono.

WULANG BEBASAN 12:22
Lambe kang cidra iku kanisthan tumrape Sang Yehuwah, nanging wong kang setya-tuhu iku ndadekake keparenge.

WULANG BEBASAN 21:3
Nindakake kabeneran lan kaadilan iku anggone gawe renaning panggalihe Sang Yehuwah ngluwihi kurban.

2 KORINTA 8:21
Awit aku padha mrelokake kang utama, ora mung ana ing ngarsane Gusti bae, nanging uga ana in ngareping wong.

YOKANAN 14:6
Pangandikane Gusti Yesus: “Aku iki dalane, sarta jatine kayekten lan kauripan. Ora ana wong siji-sijia kang bisa sowan marang Sang Rama, manawa ora metu ing Aku.

WULANG BEBASAN 4:25-27
[25] Mripatmu kareben terus mandeng mangarep, lan pandelenge mripatmu tansah katujokna mangarsa.[26] Metua ing dalan kang rata, sarta sakehe lakumu diajeg.[27] Aja menggok mangiwa utawa manengen, sikilmu edohna saka ing piala.

IBRANI 13:18
Aku padha tansah dongakna, jalaran aku padha mesthekake, manawa aku padha duwe rumangsaning ati kang becik, amarga aku padha ngarah supaya satindak-tandukku bisaa utama.

LUKAS 6:31
Apa kang kokkarepake tumrap kang tumanduk marang kowe, iku iya tandukna marang wong.

JABUR 41:11-12
[11] Nanging Paduka dhuh Yehuwah, mugi karsaa melasi kawula saha njejegaken kawula, kawula lajeng badhe males dhateng tiyang-tiyang punika.[12] Margi saking makaten kawula sumerep, bilih Paduka karenan dhumateng kawula, punika manawi kawula boten dados margining satru kawula lajeng asurak-surak.

FILIPI 4:8
Wasana, sadulur-sadulur, sabarang kang nyata, sabarang kang luhur, sabarang kang adil, sabarang kang suci, sabarang kang sinebut kautaman lan pantes dialem, iku kabeh padha pikiren.

YESAYA 26:7
Marginipun tiyang leres punika lurus, amargi Paduka ingkang miwiti nglencengaken marginipun.

Javanese Bible 1981
Javanese Bible © Indonesian Bible Society, 1981