A A A A A

Watake Apik: [Matur suwun]


KOLOSE 4:2
Sing tegen ndedonga, lan sajrone mangkono iku meleka kambi saos sokur.

2 KORINTA 2:14-15
[14] Nanging puji sokur konjuk ing Gusti Allah, kang ana ing patunggilane Sang Kristus tansah nuntun aku kabeh ana ing dalaning kaunggulane. Lan lumantar aku aruming kawruh tumrap Panjenengane sumebar ing saenggon-enggon.[15] Awit kagem Gusti Allah aku kabeh iki dadi gandaning arum Sang Kristus ana ing tengah-tengahing wong kang padha nemu karahayon lan ana ing antarane wong kang padha nemu karusakan.

YUNUS 2:9
Nanging kawula badhe nyaosi kurban dhateng Paduka kanthi ngucap sokur; punapa ingkang dados punagi kawula, badhe kawula leksanani; kawilujengan punika namung saking Sang Yehuwah!”

1 TESALONIKA 5:18
Padha ngunjukna panuwun ing sabarang kang tinemu, awit iku kang dikarsakake dening Gusti Allah ana ing Sang Kristus Yesus tumrap kowe.

KOLOSE 3:15-17
[15] Muga tentrem-rahayune Gusti Kristus ngereh ana ing sajroning atimu, marga iya kaya mangkono iku anggonmu padha katimbalan dadi badan siji. Sarta saosa sokur.[16] Muga pangandikane Sang Kristus dumunung ana ing antaramu kalawan luber, satemah anggonmu padha wuruk-winuruk lan eling-ingelingake nganggo sakehing kawicaksanan apadene sinambi nglagokake masmur lan puji-pujian sarta kidung kasukman, kowe padha saos sokur marang Gusti Allah sajroning atimu.[17] Lan sadhengah apa kang koktindakake kalawan tembung utawa kalawan panggawe, iku kabeh lakonana atas asmane Gusti Yesus, kambia saos sokur marang Gusti Allah, Rama kita lumantar Panjenengane.

1 KORINTA 15:57
Nanging puji sokur konjuk ing ngarsane Gusti Allah, kang paring kaunggulan marang kita marga saka Gusti Yesus Kristus, Gusti kita.

JABUR 100:4
Padha lumebua liwat ing gapurane kalawan memuji asmane, lumebua ing platarane kalawan kidung pangalembana, ngaturna pamuji sokur lan ngluhurna asmane.

1 BABAD 16:34
Padha ngunjukna pamuji sokur marang Pangeran Yehuwah, awit Panjenengane iku sae! Sih-susetyane iku nyata langgeng ing salawase.

RUM 1:21
Amarga sanadyan padha wanuh marang Gusti Allah, ewadene ora padha ngluhurake Panjenengane kang jumeneng Gusti Allah, utawa ora saos sokur marang Panjenengane. Nanging pangangen-angene dadi tanpa guna, lan atine kang bodho dadi peteng.

FILIPI 4:6
Aja padha nyumelangake bab apa bae, nanging padha lairna sakehing pepenginanmu marang Gusti Allah ing pandonga lan panyuwun kalawan caos sokur.

JABUR 69:30
Nanging kawula punika katindhes lan sinangsara, dhuh Allah, karahayon peparing Paduka mugi ngayomi kawula!

2 KORINTA 9:15
Puji sokur konjuk marang Gusti Allah marga saka sih peparinge kang ora kena winirasa iku!

1 TESALONIKA 5:16-18
[16] Tansah padha bungaha.[17] Aja kendhat anggonmu ndedonga.[18] Padha ngunjukna panuwun ing sabarang kang tinemu, awit iku kang dikarsakake dening Gusti Allah ana ing Sang Kristus Yesus tumrap kowe.

FILIPI 4:6-7
[6] Aja padha nyumelangake bab apa bae, nanging padha lairna sakehing pepenginanmu marang Gusti Allah ing pandonga lan panyuwun kalawan caos sokur.[7] Temahan tentrem-rahayu kang saka ing Gusti Allah, kang ngungkuli saliring budi, bakal rumeksa marang ati lan pangangen-angenmu ana ing Sang Kristus.

KOLOSE 1:12
Sabanjure padha saosa sokur kanthi bungah marang Sang Rama, kang wus memantes marang kowe bisane kapanduman apa kang wus katamtokake tumrap marang para suci kang ana ing kratoning pepadhang.

YAKOBUS 1:17
Angger peparing kang becik sarta ganjaran kang sampurna iku saka ing luhur, tumurun saka ing Ramane sakehing pepadhang, kang ora owah gingsir utawa ora ana empering pamalike.

EFESUS 5:4
Samono uga aja ngucap kang saru-saru, clemang-clemong utawa geguyon sembranan -- marga iku kabeh ora pantes -- nanging luwih prayoga ngucapa sokur.

KAIMAMAN 22:29
Karodene samangsa sira nyaosake kurban pamuji sokur konjuk marang Pangeran Yehuwah, iku anggonira nyembeleh dinganti ndadekake keparenge Pangeran Yehuwah.

JABUR 103:2
Dhuh nyawaku, saosa puji marang Pangeran Yehuwah, lan aja lali marang sakehing kasaenane!

DHANIEL 6:10
Awit saka iku Sang Prabu Dharius banjur damel layang prentah larangan iku.

JABUR 107:1
Padha saosa puji sokur marang Sang Yehuwah, awitdene Panjenengane iku sae! Ujer sih-susetyane iku langgeng ing salawase.

EFESUS 5:20
Tansah caosa sokur marang Gusti Allah Sang Rama kita tumrap samubarang kabeh atas asmane Gusti kita Yesus Kristus,

JABUR 9:1
Kanggo lurah pasindhen. Manut lagu: Mut-Laben. Masmur anggitane Sang Prabu Dawud.

YOKANAN 3:16
Awitdene Gusti Allah anggone ngasihi marang jagad iku nganti masrahake Kang Putra ontang-anting, supaya saben wong kang pracaya marang Panjenengane aja nganti nemu karusakan, nanging nduwenana urip langgeng.

KOLOSE 3:2
Padha nggatekna prakara kang ana ing ngaluhur aja kang ana ing bumi.

KOLOSE 3:16
Muga pangandikane Sang Kristus dumunung ana ing antaramu kalawan luber, satemah anggonmu padha wuruk-winuruk lan eling-ingelingake nganggo sakehing kawicaksanan apadene sinambi nglagokake masmur lan puji-pujian sarta kidung kasukman, kowe padha saos sokur marang Gusti Allah sajroning atimu.

JABUR 107:8
Wong mau kareben padha ngaturake panuwun marang Sang Yehuwah, marga saka sih-susetyane, marga saka kaelokane marang para anaking manungsa,

JABUR 119:62
Ing wanci tengah dalu kawula nglilir muji sokur dhumateng Paduka margi saking pranatan-pranatan Paduka ingkang adil.

WAHYU 11:17
unjuke, “Dhuh Pangeran, Gusti Allah ingkang Mahakuwaos, ingkang wonten, saha ingkang kala rumiyin wonten, kawula sami saos sokur dhumateng Paduka, amargi Paduka sampun ngagem panguwaos Paduka ingkang agung saha sampun wiwit ngasta kaprabon.

KOLOSE ३:१५-१७
[१५] Muga tentrem-rahayune Gusti Kristus ngereh ana ing sajroning atimu, marga iya kaya mangkono iku anggonmu padha katimbalan dadi badan siji. Sarta saosa sokur.[१६] Muga pangandikane Sang Kristus dumunung ana ing antaramu kalawan luber, satemah anggonmu padha wuruk-winuruk lan eling-ingelingake nganggo sakehing kawicaksanan apadene sinambi nglagokake masmur lan puji-pujian sarta kidung kasukman, kowe padha saos sokur marang Gusti Allah sajroning atimu.[१७] Lan sadhengah apa kang koktindakake kalawan tembung utawa kalawan panggawe, iku kabeh lakonana atas asmane Gusti Yesus, kambia saos sokur marang Gusti Allah, Rama kita lumantar Panjenengane.

JABUR 106:1
Haleluya! Padha saosa puji sokur marang Pangeran Yehuwah, awitdene Panjenengane iku sae! Sih-susetyane iku langgeng ing salawase.

IBRANI 12:28
Kang iku, sarehne kita padha nampani nagara kang ora bisa gonjing, payo padha ngaturake panuwun lan padha ngabekti marang Gusti Allah, miturut cara kang kakarsakake, kanthi hurmat lan wedi-asih.

JABUR 107:1-2
[1] Padha saosa puji sokur marang Sang Yehuwah, awitdene Panjenengane iku sae! Ujer sih-susetyane iku langgeng ing salawase.[2] Mangkono pangucape para wong kang padha katebus dening Yehuwah, kang ditebus saka ing pangwasane kang gawe susah,

2 SAMUEL 22:49
tuwin wus ngluwari aku saka tanganing mungsuhku. Lan Paduka sampun ngluhuraken kawula ngungkuli ingkang tumandang nglawan kawula; Paduka sampun ngluwari kawula saking para juru panganiaya.

1 TESALONIKA 1:2
Aku tansah padha saos sokur marang Gusti Allah marga saka kowe kabeh kalawan ngelingi kowe ana ing sajroning pandongaku.

1 TIMOTEUS 2:1-2
[1] Kang dhisik dhewe dakpituturake: Padha ngaturna panyuwun, pandonga, lan pamuji sokur tumrap ing wong kabeh,[2] tumrap para ratu sarta tumrap sakehing panggedhe, supaya urip kita bisaa tentrem lan ayem ana ing sajroning sakehing kamursidan lan kaurmatan.

YOKANAN 11:41
Watune tumuli disingkirake. Gusti Yesus banjur tumenga sarta matur: “Dhuh Rama, Kawula saos sokur dhumateng Paduka, dene Paduka sampun nyembadani dhateng Kawula.

JABUR 118:1-18
[1] Padha saosa pamuji sokur marang Pangeran Yehuwah, awitdene Panjenengane iku sae! ujer sih-kadarmane iku langgeng ing salawas-lawase.[2] Israel ngucapa: “Sih-kadarmane iku langgeng ing salawase!”[3] Turune Imam Harun ngucapa: “Sih-kadarmane iku langgeng ing salawase!”[4] Para wong kang ngabekti marang Pangeran Yehuwah padha ngucapa: “Sih-kadarmane iku langgeng ing salawase!”[5] Sajroning karubedan aku nyebut marang Pangeran Yehuwah. Pangeran Yehuwah tumuli nyembadani panyuwunku, aku kaparingan lega;[6] Pangeran Yehuwah nunggil karo aku, aku bakal ora wedi. Manungsa bisa manggawe apa marang aku?[7] Pangeran Yehuwah nunggil karo aku sarta mitulungi aku, aku bakal nganggep sepele marang wong kang padha sengit marang aku.[8] Becik ngungsi marang Pangeran Yehuwah katimbang karo ngandelake manungsa;[9] becik ngungsi marang Pangeran Yehuwah katimbang karo ngandelake para panggedhe.[10] Aku dikepung sakehe bangsa demi asmaning Sang Yehuwah, kabeh padha dakgecak.[11] Aku dikepung, kemput anggone ngepung, demi asmaning Sang Yehuwah, dakgecak.[12] Padha ngepung aku kaya tawon, padha mulad-mulad kaya geni eren, demi asmaning Sang Yehuwah, padha dakgecak temah mundur.[13] Aku dijorogake sarosane nganti tiba, nanging Sang Yehuwah mitulungi aku.[14] Pangeran Yehuwah iku dadi karosanku lan masmurku,, Panjenengane wus dadi karaharjanku.[15] Ing kemahe para wong mursid ana swara surak-surak lan kaunggulan: “Astane tengen Sang Yehuwah nindakake kaprawiran,[16] Astane tengen Sang Yehuwah bisa njunjung; Astane tengen Sang Yehuwah nindakake kaprawiran!”[17] Aku bakal ora mati, nanging urip lan aku bakal nyritakake pakaryaning Sang Yehuwah.[18] Sang Yehuwah banget anggone ngrangket marang aku, nanging aku ora diulungake marang pati.

JABUR 20:4
Gusti Allah mugi karsaa ngengeti sakathahing sesaosan dalem kurban, sarta karsaa nampeni kurban obaran dalem. (Selah)

JABUR 30:12
Kawula ingkang sesambat Paduka santuni dados tiyang ingkang jejogedan, pangangge kawula bagor Paduka rucat, kawula lajeng Paduka sabuki kaliyan kabingahan,

JABUR 95:2
Ayo padha methukake wedanane kalawan kidung pamuji sokur, surak-surak kanthi pangidung masmur ana ing ngarsane.

2 KORINTA 9:11
kowe bakal disugihake ing sarupaning kamurahaning ati kang nuwuhake pangucap sokur konjuk marang Gusti Allah marga saka aku.

2 KORINTA 2:14
Nanging puji sokur konjuk ing Gusti Allah, kang ana ing patunggilane Sang Kristus tansah nuntun aku kabeh ana ing dalaning kaunggulane. Lan lumantar aku aruming kawruh tumrap Panjenengane sumebar ing saenggon-enggon.

FILIPI 4:19
Gusti Allahku bakal nyekapi kabeh kabutuhanmu laras karo kasugihaning kamulyane ana ing Sang Kristus Yesus.

RUM 11:36
Awitdene anane samubarang kabeh iku saka ing Panjenengane, lan marga dening Panjenengane, sarta lumadi marang Panjenengane: Kamulyan kagema ing Panjenengane salawas-lawase!

JABUR 105:1
Padha saosa puji sokur marang Pangeran Yehuwah, padha nyebuta asmane, pakaryane padha suwurna ana ing antarane para bangsa!

LELAKONE PARA RASUL 16:40
Karone banjur nilar pakunjaran lan tindak menyang ing omahe Lidhia, manggihi para sadulur ing kono sarta sawuse paring panglipur, banjur padha tindak.

Javanese Bible 1981
Javanese Bible © Indonesian Bible Society, 1981