A A A A A

Watake Apik: [Iman]


MATEUS 21:22
Lan apa bae kang koksuwun ing pandonga kalawan pracaya, mesthi bakal kaparingake.”

RUM 10:17
Dadine pracaya iku thukule awit saka pangrungu, sarta pangrungu iku marga saka pangandikane Sang Kristus.

IBRANI 11:1-6
[1] Pracaya iku dhasaring samubarang kang kita arep-arep sarta cihnaning samubarang kang ora katon.[2] Awit iya marga saka pracaya iku para leluhur kita wus kaparingan paseksen.[3] Marga saka pracaya kita sumurup, manawa alam jembar iki wus katitahake dening sabdane Gusti Allah, temahan samubarang kang kita deleng iku wus tumitah saka kang ora bisa kita deleng.[4] Marga saka pracaya Habel wus nyaosake kurban marang Gusti Allah kang luwih becik katimbang kurbane Kain. Marga saka iku banjur kaseksenan manawa wong bener, amarga pisungsunge ndadekake keparenge Gusti Allah sarta jalaran saka pracaya isih bisa ngucap sawise mati.[5] Marga saka pracaya Henokh kapulung, supaya ora ngalami mati, sarta ora ketemu, jalaran wus kapulung dening Gusti Allah. Awit sadurunge kapulung, wus kaseksenan manawa ndadekake keparenging Allah.[6] Nanging manawa tanpa pracaya mokal yen ndadekake keparenging Allah. Jalaran sing sapa sowan marang ngarsane Gusti Allah iku kudu pracaya manawa Gusti Allah iku ana, sarta maringi ganjaran marang wong kang padha temen-temen ngupaya marang Panjenengane.

MARKUS 11:22-24
[22] Paring wangsulane Gusti Yesus: “Padha kumandela marang Allah![23] Aku pitutur marang kowe: Satemene sing sapa calathu marang gunung iki: Mumbula lan nyegura ing sagara, uger sajroning batin ora mangu-mangu, nanging pracaya yen apa kang diucapake iku mesthi kalakon, mesthi iya bakal kalakon.[24] Mulane Aku pitutur marang kowe: Apa bae kang koksuwun lan kokdongakake, padha ngandela yen kowe wus kaparingan, dadi iku mesthi iya bakal kaparingake marang kowe.

YAKOBUS 2:19
Kowe pracaya, manawa mung ana Gusti Allah siji? Iku becik. Nanging setan uga pracaya ing bab iku, banjur padha gumeter.

EFESUS 2:8-9
[8] Sabab anggonmu padha kapitulungan rahayu iku saka sih-rahamat marga pracaya; lan iku dudu wohing pambudidayamu, nanging peparinge Gusti Allah,[9] iku dudu wohing panggawemu: aja ana wong kang gumunggung.

LUKAS 1:37
Amarga tumraping Allah ora ana barang kang mokal.”

WULANG BEBASAN 3:5-6
[5] Kumandela marang Pangeran Yehuwah klawan gumolonging atimu, lan aja sumendhe marang pangretenmu dhewe.[6] Ing salaku-lakumu ngakonana Panjenengane, temah Panjenengane bakal nglencengake dalanmu.

2 KORINTA 5:7
sabab urip kita iki sarana pracaya, ora sarana ndeleng --

EFESUS 2:8
Sabab anggonmu padha kapitulungan rahayu iku saka sih-rahamat marga pracaya; lan iku dudu wohing pambudidayamu, nanging peparinge Gusti Allah,

1 KORINTA 2:5
supaya pracayamu aja nganggo landhesan kawasisaning manungsa, nanging kakiyataning Allah.

YAKOBUS 1:5-8
[5] Dene manawa panunggalanmu ana kang kekurangan kawicaksanan, iku nyuwuna marang Gusti Allah, kang maringi marang sakabehing wong kanthi eklas, ora kanthi ngundhat-undhat, sarta bab iku bakal kaparingake marang dheweke.[6] Mung bae panyuwune iku kang kanthi pracaya sarta aja nganggo mangu-mangu, jalaran wong kang mangu-mangu iku padha bae karo ombaking sagara, kang katempuh ing angin mawalikan mrana-mrene.[7] Wong kang mangkono iku aja duwe pangira, manawa bakal oleh apa-apa saka Pangeran.[8] Jalaran wong kang atine mangro, ora bakal tentrem uripe.

FILIPI 4:13
Sakehing prakara bisa daksangga ana ing Panjenengane kang paring kakuwatan marang aku.

YAKOBUS 1:5-8
[5] Dene manawa panunggalanmu ana kang kekurangan kawicaksanan, iku nyuwuna marang Gusti Allah, kang maringi marang sakabehing wong kanthi eklas, ora kanthi ngundhat-undhat, sarta bab iku bakal kaparingake marang dheweke.[6] Mung bae panyuwune iku kang kanthi pracaya sarta aja nganggo mangu-mangu, jalaran wong kang mangu-mangu iku padha bae karo ombaking sagara, kang katempuh ing angin mawalikan mrana-mrene.[7] Wong kang mangkono iku aja duwe pangira, manawa bakal oleh apa-apa saka Pangeran.[8] Jalaran wong kang atine mangro, ora bakal tentrem uripe.

FILIPI 4:13
Sakehing prakara bisa daksangga ana ing Panjenengane kang paring kakuwatan marang aku.

YAKOBUS 2:24
Dadi kowe padha sumurup, manawa manungsa anggone kabenerake iku jalaran saka panggawe, ora mung saka pracaya bae.

LUKAS 17:5
Para rasul nuli munjuk marang Gusti: “Kawula mugi sami kaparingana kapitadosan!”

Javanese Bible 1981
Javanese Bible © Indonesian Bible Society, 1981