A A A A A

Watak Ala: [Pait]


LELAKONE PARA RASUL 8:23
amarga aku sumurup, yen atimu iku wis kayadene rempelu kang pait lan kajiret ing piala.”

KOLOSE 3:8-13
[8] Nanging saiki kabeh mau buwangen, yaiku nepsu, brangasan, piala, pitenah lan tembung-tembung saru kang kawetu saka cangkemmu.[9] Aja nganti kowe padha goroh-ginorohan maneh, marga kowe wus padha ngrucat kamanungsan lawas sapratingkahe,[10] lan wus ngrasuk kamanungsan anyar kang tansah binangun, supaya oleh kawruh sanyata kang miturut citrane Kang Nitahake;[11] ing kono wus ora ana wong Yunani utawa Yahudi, wong tetakan lan wong ikutan, wong Barbar utawa won Skit, batur tukon utawa mardika, nanging Gusti Kristus iku kang ngabehi lan ana ing samubarang kabeh.[12] Mulane sarehne kowe wus padha dadi pepilihane Gusti Allah, kang wus kasucekake lan kinasihan, padha nyandhanga asih welas, kaloman, andhap-asor, alusing bebuden lan sabar.[13] Padha sabar-sinabarana kayadene Gusti Allah anggone wus ngapura kowe, kowe iya tumindaka mangkono uga.

KOHELET 7:9
Aja age-age nepsu ing sajroning ati, awit nepsu iku lumengket ing atine wong gemblung.

EFESUS 4:26
Manawa kowe nepsu aja nganti gawe dosa: srengenge aja nganti angslup sadurunge nepsune ilang

YEHESKIEL 3:14
Sang Roh mau njunjung aku, kasingkirake; aku nuli lunga kalawan ati panas lan prihatin banget, amarga pangwaosing Pangeran Yehuwah banget-banget anggone meksa marang aku.

YESAYA 38:17
Kasisahan ingkang pait punika sanyata dados kawilujengan kawula; Paduka ingkang njagi nyawa kawula supados boten kacemplung ing luwenging karisakan. Amargi Paduka sampun mbucal sakathahing dosa kawula ngantos tebih saking ing ngarsa Paduka.

AYUB 7:11
Milanipun kawula boten badhe mekak cangkem kawula, kawula badhe matur ing salebeting karibedanipun nyawa kawula, saha badhe sesambat salebeting pait-getir ingkang wonten ing manah kawula.

AYUB 10:1
“Nyawaku wus bosen urip, aku arep ngumbar pasambatku, aku arep ngucap sajroning prihatine nyawaku kang pait.

AYUB 21:25
Ana maneh kang matine kalawan lara atine, lan ora tau ngrasakake kanikmatan.

MARKUS 11:25
lan yen kowe padha ngadeg ndedonga, mangka ana panggresahmu marang wong ing sajroning atimu, iku apuranen dhisik, supaya Ramamu kang ana ing swarga iya ngapura sakabehing kaluputanmu. [

WULANG BEBASAN 10:12
Sengit marakake grejegan, katresnan nasabi sakehe panerak.

WULANG BEBASAN 14:10
Ati iku ngrasakake kasusahane dhewe, dene wong liya ora bisa melu ngrasakake kabungahane.

WULANG BEBASAN 15:1
Wangsulan kang sareh nglejarake nepsu, nanging tembung sengak nuwuhake kanepson.

WULANG BEBASAN 17:25
Anak kang gemblung iku gawe laraning atine bapakne, lan prihatine biyunge.

RUM 3:14
Cangkeme kebak pangipat-ipat.

MATEUS 6:14-15
[14] Sabab, manawa kowe padha ngapura kaluputaning wong, Ramamu ing swarga iya bakal ngapura marang kowe.[15] Nanging manawa kowe ora ngapura marang wong, Ramamu iya bakal ora ngapura kaluputanmu.”

YAKOBUS 1:19-20
[19] He para sadulur kang daktresnani, elinga marang bab iki: saben wong dienggal manawa ngrungokake, nanging disareh manawa calathu, mangkono uga ditamban manawa nepsu;[20] jalaran nepsune manungsa iku ora ndadekake kang bener ana ing ngarsane Allah.

IBRANI 12:14-15
[14] Padha ngudia rukun karo sakabehing wong, sarta ngaraha marang kasucen; jalaran tanpa kasucen siji bae ora ana kang bakal ndeleng Gusti Allah.[15] Padha diawas aja nganti ana sing ngoncati sih-rahmate Gusti Allah, supaya aja nganti ana oyod pait kang thukul, kang nuwuhake rerusuh sarta kang njemberi wong akeh.

EFESUS 4:31-32
[31] Sadhengahing rasa serik, brangasan, gampang nepsu, tukar-padu lan panyatur ala buwangen saka ing antaramu, samono uga sadhengahing piala.[32] Nanging kowe dipadha sumanak mungguh ing siji lan sijine, kebak ing sih katresnan lan apura-ingapuraa kayadene Gusti Allah ana ing Sang Kristus iya wus ngapura marang kowe kabeh.

Javanese Bible 1981
Javanese Bible © Indonesian Bible Society, 1981