A A A A A

Watak Ala: [Dendam / Piwales]


1 PETRUS 3:9
Aja males ala marang piala, utawa pepisuh marang pepisuh, nanging kosok-baline, kowe padha mberkahana, amarga anggonmu padha katimbalan iku supaya tumindak mangkono, satemah kowe padha oleh barkah. Sabab:

1 TESALONIKA 5:15
Eling-elingen, aja nganti ana wong kang males ala marang wong kang gawe piala, nanging tansah padha ngudia marang kabecikan, iya tumrap para sadulur, iya tumrap wong kabeh.

2 KORINTA 13:11
Wasana, para sadulurku, padha bungaha, udinen supaya awakmu sampurna. Tampanana sakehing pituturku. Padha disarujuk, lan padha olaha atut-rukun, temahan Gusti Allah etuking sih katresnan lan tentrem-rahayu bakal nunggil karo kowe!

2 TESALONIKA 1:8
lan ndhawahake piwales marang wong-wong kang padha ora gelem wanuh marang Gusti Allah sarta ora mbangun-miturut marang Injile Gusti Yesus, Gusti kita.

PANGANDHARING TORET 32:35
Ingsun kang kagungan wewenang pepulih lan males, ing mangsane sikile nggloyori, awitdene wus cedhak dinaning karusakane, sarta enggal bakal nekani apa kang dadi pepesthene.

IBRANI 10:30
Jalaran kita sumurup marang Panjenengane kang ngandika: “Piwales iku wewenangingSun. Iya Ingsun kang bakal males.” Sarta maneh: “Pangeran bakal ngadili umate.”

KAIMAMAN 19:18
Sira aja males ala lan aja ngigit-igit marang padha bangsanira; malah sira tresnaa marang pepadhanira dikaya marang awakira dhewe; Ingsun iki Yehuwah.

MARKUS 11:25
lan yen kowe padha ngadeg ndedonga, mangka ana panggresahmu marang wong ing sajroning atimu, iku apuranen dhisik, supaya Ramamu kang ana ing swarga iya ngapura sakabehing kaluputanmu. [

WULANG BEBASAN 10:12
Sengit marakake grejegan, katresnan nasabi sakehe panerak.

WULANG BEBASAN 20:22
Aja duwe pangucap: “Aku arep males piala,” ngarep-arepa marang Sang Yehuwah, iku kang bakal ngluwari kowe.

WULANG BEBASAN 24:29
Aja duwe pangucap: “Kayadene kang dadi panggawene wong iku marang aku, iya kaya mangkono bakal tandukku marang wong mau. Aku males marang wong manut panggawene.”

RUM 12:18-19
[18] Sabisa-bisa yen pancen gumantung marang kowe, andona rukun karo wong kabeh.[19] Para sadulurku kang kinasih, aja nganti kowe dhewe padha nandukake piwales, nanging iku pasrahna marang bebendune Gusti Allah, sabab ana tulisan mangkene: “Pamales iku wewenangingSun. Ingsun kang bakal malesake,” mangkono pangandikaning Pangeran.

RUM 13:4
Awit pamarentah iku abdine Gusti Allah, murih becikmu. Nanging manawa kowe nindakake piala, iya wedia. Marga ora tanpa gawe anggone ngasta pedhang. Awit pamarentah iku abdine Gusti Allah kang malesake paukuman marang wong kang nglakoni piala.

MATEUS 18:21-22
[21] Sawise iku Petrus nuli ngadhep ing ngarsane Gusti Yesus lan munjuk: “Gusti, manawi sadherek kawula gadhah kalepatan dhateng kawula, ngantos kaping pinten anggen kawula kedah ngapunten? Punapa ngantos kaping pitu?”[22] Paring wangsulane Gusti Yesus: “PituturKu marang kowe: Aja mung ping pitu, malah ngantia ping pitungpuluh ping pitu.

JABUR 94:1-2
[1] Dhuh Allah ingkang ndhawahaken piwales, dhuh Yehuwah, dhuh Allah ingkang ndhawahaken piwales, Paduka mugi karsaa jumeneng![2] Dhuh Hakimipun jagad, mugi karsaa jumeneng, mugi karsaa ndhawahaken piwales dhumateng sarupining pandamelipun tiyang angkuh!

MATEUS 5:38-39
[38] “Kowe wus padha krungu pangandika mangkene: Mripat winales mripat, untu winales untu.[39] Nanging Aku pitutur marang kowe: Kowe aja nglawan marang wong kang gawe piala marang kowe, malah sapa kang nangani pipimu tengen, pipimu kiwa uga ulungna pisan.

LUKAS 6:27-28
[27] “Nanging kowe kang padha ngrungokake marang Aku, padha Dakpituturi: Padha tresnaa marang mungsuhmu, wong kang sengit marang kowe, padha becikana.[28] Wong kang nyupatani kowe, padha suwunna berkah; wong kang sawenang-wenang marang kowe, padha dongakna becik.

EFESUS 4:31-32
[31] Sadhengahing rasa serik, brangasan, gampang nepsu, tukar-padu lan panyatur ala buwangen saka ing antaramu, samono uga sadhengahing piala.[32] Nanging kowe dipadha sumanak mungguh ing siji lan sijine, kebak ing sih katresnan lan apura-ingapuraa kayadene Gusti Allah ana ing Sang Kristus iya wus ngapura marang kowe kabeh.

1 PETRUS 2:21-23
[21] Jalaran iya tumrap kang mangkono iku anggonmu katimbalan, marga Gusti Yesus Kristus iya wis nandhang sangsara kanggo kowe sarta wis nilari tuladha marang kowe, supaya kowe uga tumindak kaya Panjenengane.[22] Panjenengane iku kang ora gawe dosa sarta ing tutuke ora tinemu ana cidrane.[23] Nalika Panjenengane dipisuhi, ora males misuh. Nalika nandhang sangsara ora ngancam, nanging sumarah marang Panjenengane kang ngadili kanthi adil.

WULANG BEBASAN 25:20-22
[20] Wong kang ngidungake lelagon tumrap ati kang sedhih, iku upamane kaya wong kang cucul klambi ing mangsa bedhidhing, utawa kang ngesoki cokak ing tatu.[21] Manawa satrumu keluwen, wenehana mangan roti, manawa ngelak, wenehana ngombe banyu:[22] awit kowe bakal ngentepi mawa ing sirahe, sarta Pangeran Yehuwah bakal males marang kowe.

RUM 12:17-21
[17] Aja males ala marang wong kang gawe piala; padha nindakna kang becik tumrap sadhengah wong.[18] Sabisa-bisa yen pancen gumantung marang kowe, andona rukun karo wong kabeh.[19] Para sadulurku kang kinasih, aja nganti kowe dhewe padha nandukake piwales, nanging iku pasrahna marang bebendune Gusti Allah, sabab ana tulisan mangkene: “Pamales iku wewenangingSun. Ingsun kang bakal malesake,” mangkono pangandikaning Pangeran.[20] Balik manawa satrumu kaluwen, wenehana mangan; yen ngelak, wenehana ngombe. Sabab kanthi patrap mangkono iku, kowe prasasat numplek mawa ana ing sirahe.[21] Kowe aja nganti dikalahake dening piala, malah piala iku kalahna sarana kabecikan.

MATEUS 5:40-45
[40] Lan manawa ana wong kang arep prakaran karo kowe, sedyane ngepek klambimu, jubahmu pasrahna pisan.[41] Apadene manawa kowe dipeksa dikon ngiringake lakune wong samil, iringna nganti rong mil.[42] Yen ana wong njejaluk marang kowe, wenehana lan aja nulak wong kang arep utang marang kowe.”[43] “Kowe iya wus padha krungu pangandika: Sira tresnaa marang sapepadhanira lan sengita marang mungsuhira![44] Nanging aku malah pitutur marang kowe: Padha tresnaa marang mungsuhmu; wong kang nganiaya kowe padha dongakna slamet,[45] supaya kowe padha katitika, yen dadi putrane Ramamu kang ana ing swarga, kang mlethekake srengenge marang wong ala lan wong becik, sarta nurunake udan marang wong kang ambek adil lan kang ora.

Javanese Bible 1981
Javanese Bible © Indonesian Bible Society, 1981