A A A A A

Vita: [Compleanno]


Efesini 2:10
perché noi siamo fattura di lui, essendo stati creati in Cristo Gesù per le buone opere, le quali Iddio ha innanzi preparate affinché le pratichiamo.

Geremia 29:11
Sest mina tunnen mõtteid, mis ma teie pärast mõlgutan, ütleb Issand: need on rahu, aga mitte õnnetuse mõtted, et anda teile tulevikku ja lootust.

Giovanni 16:21
Kui naine toob last ilmale, siis ta on murelik, sest tema tund on kätte jõudnud. Aga kui ta lapse on sünnitanud, ei tuleta ta enam oma vaeva meelde rõõmu pärast, et inimene on sündinud maailma.

Proverbi 9:11
Sest minu läbi saavad su päevad paljuks ja su eluaastad jätkuvad.

Salmi 16:11
Sina annad mulle teada elu teeraja; rõõmu on rohkesti su palge ees, meeldivaid asju on su paremas käes alatiseks.

Salmi 20:4
Ta mõelgu kõigile su roaohvritele ja su põletusohvrit ta arvaku rasvaseks! Sela.

Salmi 27:4-7
[4] Ühte ma olen palunud Issandalt; seda ma üksnes nõuan, et ma saaksin asuda Issanda kojas kogu oma eluaja ning tähele panna Issanda leebust ja mõtiskleda tema templis.[5] Sest ta peidab mind oma majasse kurjal ajal, ta peab mind salajas oma telgi pelgupaigas, ta tõstab mu üles kaljule.[6] Nüüd kerkib mu pea üle mu vaenlaste, kes mu ümber on, ja ma tahan tema telgis ohverdada hõiskamisohvreid, ma tahan laulda ja mängida Issandale![7] Issand, kuule mu häält, kui ma hüüan; ole mulle armuline ja vasta mulle!

Salmi 90:12
Õpeta meid meie päevi arvestama, et me saaksime targa südame!

Salmi 91:11
Sest tema annab oma inglitele sinu pärast käsu sind hoida kõigil su teedel.

Salmi 91:16
Nasytím ho vysokým věkem a dám mu spatřit svou spásu.

Salmi 118:24
Tento den učinil Hospodin. Jásejme a radujme se v něm!

Sofonia 3:17
Hospodin, tvůj Bůh, je ve tvém středu, hrdina, který zachraňuje. Rozjásá se nad tebou radostně, obnoví tě svou láskou, zaplesá nad tebou s výskáním.

Salmi 37:4-5
[4] Měj rozkoš z Hospodina – on naplní prosby tvého srdce.[5] Uval na Hospodina svou cestu a důvěřuj mu, on bude jednat.

Lamentazioni 3:22-23
[22] Je to Hospodinovo milosrdenství, že jsme nezahynuli, neboť nepominulo jeho slitování.[23] Je nová každé ráno, tvá věrnost je velká.

Numeri 6:24-26
[24] Ať ti Hospodin žehná a chrání tě![25] Ať nad tebou Hospodin rozjasní svou tvář a je ti milostiv![26] Ať k tobě Hospodin pozvedne svou tvář a zahrne tě pokojem!

Salmi 139:1-24
[1] Pro vedoucího chval. Davidův žalm. Hospodine, tys mě vyzpytoval a znáš mě.[2] Ty víš, kdy si sedám a kdy vstávám – už dávno znáš mé úmysly.[3] Rozebrals mé putování i mé uléhání a dobře znáš všechny mé cesty.[4] Ještě nemám slovo na jazyku – hle, Hospodine, ty už všechno víš.[5] Oblehls mě zezadu i zepředu a položils na mě svou dlaň.[6] Úžasné poznání! Úplně mě přesahuje! To nezvládám![7] Kam odejdu před tvým duchem? Kam uteču před tvou tváří?[8] Vystoupím-li na nebesa, tam jsi ty. Ustelu si v podsvětí, jsi i tam.[9] Když se vznesu na křídlech jitřenky a usadím se za koncem moře,[10] i tam mě bude provázet tvá ruka, tvá pravice se mě chopí.[11] I kdybych řekl: Jistě mě přikryje tma, i noc se kvůli mně stane světlem.[12] Ani tma před tebou není temná, noc ti svítí jako den, temnota jako světlo.[13] Vždyť tys utvořil mé ledví, utkal jsi mě v lůně mé matky.[14] Vzdávám ti chválu za to, jak jsem úžasně stvořen – vzbuzuje to bázeň. Tvé dílo je obdivuhodné – má duše to velmi dobře ví.[15] Před tebou nebyla skryta má kostra, když jsem byl utvářen vskrytu, utkán v útrobách země.[16] Tvé oči viděly můj zárodek a do tvé knihy se zapisovaly všechny dny – utvářely se, nebyl ani jeden z nich.[17] A jak vzácné jsou pro mě tvé úmysly, Bože! Jak mnoho jich je![18] Kdybych je chtěl spočítat, je jich víc než písku! Procitnu a již jsem s tebou.[19] Bože, kéž bys skolil ničemy. Odstupte ode mě, vy, kdo proléváte krev.[20] Oni o tobě mluví se zlými úmysly; nadarmo vyvyšují tvé protivníky.[21] Což nemám, Hospodine, nenávidět ty, kdo tě nenávidí? A pociťovat odpor proti těm, kdo proti tobě povstávají?[22] Mám je v dokonalé nenávisti; jsou mi za nepřátele.[23] Vyzpytuj mě, Bože, a poznej mé srdce, zkoumej mě a poznej mé myšlení[24] a pohleď, není-li ve mně cesta trápení, a veď mě cestou věčnosti!

Czech Preklad Bible 2009
Ceský studijní preklad, Copyright © 2009, Nadacní fond prekladu Bible. Pouzito s povolením. Nedistribuovat.