A A A A A

Carattere Buon: [Cura]


1 Timoteo 5:4
Ma se una vedova ha figli o nipoti, imparino essi per primi a fare il loro dovere verso la propria famiglia e a rendere il contraccambio ai loro genitori, perché questo è gradito davanti a Dio.

1 Timoteo 3:15
että, jos viivyn, tietäisit, miten tulee olla Jumalan huoneessa, joka on elävän Jumalan seurakunta, totuuden pylväs ja perustus.

Giovanni 8:32
ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi".

Apocalisse 17:5
Ja hänen otsaansa oli kirjoitettu nimi, salaisuus: "Suuri Babylon, maan porttojen ja kauhistuksien äiti".

Giacomo 1:27
Puhdas ja tahraton jumalanpalvelus Jumalan ja Isän silmissä on käydä katsomassa orpoja ja leskiä heidän ahdistuksessaan ja varjella itsensä niin, ettei maailma saastuta.

Giovanni 6:54
Koji jede moje tijelo i pije moju krv ima život vječni, i ja ću ga vaskrsnuti u pošljednji dan:

Marco 6:3
Nije li ovo drvodjelja, sin Marijin, a brat Jakovljev i Josijin i Judin i Simonov? I nijesu li sestre njegove ovdje među nama? I sablažnjavahu se o njega.

Giovanni 14:6
Isus mu reče: ja sam put i istina i život; niko neće doći k ocu do kroza me.

Genesi 1:1-7
[1] U početku stvori Bog nebo i zemlju.[2] A zemlja bješe bez obličja i pusta, i bješe tama nad bezdanom; i duh Božji dizaše se nad vodom.[3] I reče Bog: neka bude svjetlost. I bi svjetlost.[4] I vidje Bog svjetlost da je dobra; i rastavi Bog svjetlost od tame.[5] I svjetlost nazva Bog dan, a tamu nazva noć. I bi veče i bi jutro, dan prvi.[6] Potom reče Bog: neka bude svod posred vode, da rastavlja vodu od vode.[7] I stvori Bog svod, i rastavi vodu pod svodom od vode nad svodom; i bi tako.

1 Timoteo 5:8
Ako li ko za svoje a osobito za domaće ne promišlja, odrekao se vjere, i gori je od neznabošca.

Galati 1:19
Ali drugoga od apostola ne vidjeh, osim Jakova brata Gospodnjega.

Malachia 1:11
Jer od istoka sunčanoga do zapada veliko će biti ime moje među narodima, i na svakom će se mjestu prinositi kad imenu mojemu i čist dar; jer će ime moje biti veliko među narodima, veli Gospod nad vojskama.

Genesi 2:7
A stvori Gospod Bog čovjeka od praha zemaljskoga, i dunu mu u nos duh životni; i posta čovjek duša živa.

Giovanni 3:3-5
[3] Odgovori Isus i reče mu: zaista, zaista ti kažem: ako se ko nanovo ne rodi, ne može vidjeti carstva Božijega.[4] Reče Nikodim njemu: kako se može čovjek roditi kad je star? eda li može po drugi put ući u utrobu matere svoje i roditi se?[5] Odgovori Isus: zaista, zaista ti kažem: ako se ko ne rodi vodom i Duhom, ne može ući u carstvo Božije.

Ebrei 12:14
Mir imajte i svetinju sa svima; bez ovoga niko neće vidjeti Gospoda.

Apocalisse 17:18
I žena, koju si vidio, jest grad veliki, koji ima carstvo nad carevima zemaljskima.

Matteo 16:18
A i ja tebi kažem: ti si Petar, i na ovome kamenu sazidaću crkvu svoju, i vrata paklena neće je nadvladati.

Genesi 1:1
U početku stvori Bog nebo i zemlju.

Esodo 15:3
Gospod je velik ratnik; ime mu je Gospod.

Apocalisse 17:9
Ovdje je um, koji ima mudrost. Sedam glava, to su sedam gora na kojima žena sjedi.

Filippesi 4:6-7
[6] Gospod je blizu. Ne brinite se ni za što nego u svemu molitvom i moljenjem sa zahvaljivanjem da se javljaju Bogu iskanja vaša.[7] I mir Božij, koji prevazilazi svaki um, da sačuva srca vaša i misli vaše u Gospodu Isusu.

Galati 4:19
Dječice moja, koju opet s mukom rađam, dokle Hristovo obličje ne postane u vama;

1 Pietro 3:15
Nego Gospoda Boga svetite u srcima svojijem. A budite svagda gotovi na odgovor svakome koji vas zapita za vaše nadanje.

Apocalisse 17:1
I dođe jedan od sedam anđela koji imahu sedam čaša, i govori sa mnom govoreći mi: hodi da ti pokažem sud kurve velike, koja sjedi na vodama mnogima;

Matteo 18:15-18
[15] Ako li ti sagriješi brat tvoj, idi i pokaraj ga među sobom i njim samijem; ako te posluše, dobio si brata svojega.[16] Ako li te ne posluša, uzmi sa sobom još jednoga ili dvojicu da sve riječi ostanu na ustima dva ili tri svjedoka.[17] Ako li njih ne posluša, kaži crkvi; a ako li ne posluša ni crkve, da ti bude kao neznabožac i carinik.[18] Jer vam kažem zaista: što god svežete na zemlji biće svezano na nebu, i što god razdriješite na zemlji biće razdriješeno na nebu.

Efesini 1:22-23
[22] I sve pokori pod noge njegove, i njega dade za glavu crkvi, nad svima,[23] Koja je tijelo njegovo, punina onoga koji sve ispunjava u svemu.

Efesini 5:23
Jer je muž glava ženi kao što je i Hristos glava crkvi, i on je spasitelj tijela.

Atti 4:32
A u naroda koji vjerova bješe jedno srce i jedna duša; i nijedan ne govoraše za imanje svoje da je njegovo, nego im sve bješe zajedničko.

1 Corinzi 1:10
Molim vas pak, braćo, imenom Gospoda našega Isusa Hrista da svi jedno govorite, i da ne budu među vama raspre, nego da budete utvrđeni u jednom razumu i u jednoj misli.

Giovanni 12:48
Koji se odriče mene, i ne prima riječi mojijeh, ima sebi sudiju: riječ koju ja govorih ona će mu suditi u pošljednji dan;

Giovanni 14:28
Čuste da vam ja kazah: idem, i doći ću k vama. Kad biste imali ljubav k meni, onda biste se obradovali što rekoh: idem k ocu; jer je otac moj veći od mene.

Ebrei 1:14
Nijesu li svi službeni duhovi koji su poslani na službu onima koji će naslijediti spasenije?

Matteo 18:10
Gledajte da ne prezrete jednoga od malijeh ovijeh; jer vam kažem da anđeli njihovi na nebesima jednako gledaju lice oca mojega nebeskoga.

Efesini 6:12
Jer naš rat nije s krvlju i s tijelom, nego s poglavarima i vlastima, i s upraviteljima tame ovoga svijeta, s duhovima pakosti ispod neba.

Giovanni 3:16
Jer Bogu tako omilje svijet da je i sina svojega jedinorodnoga dao, da nijedan koji ga vjeruje ne pogine, nego da ima život vječni.

Giovanni 17:17
Osveti ih istinom svojom: riječ je tvoja istina.

Apocalisse 2:9
Znam tvoja djela, i nevolju i siromaštvo (ali si bogat), i hule onijeh koji govore da su Jevreji a nijesu, nego zbornica sotonina.

Salmi 68:5
Otac je sirotama i sudija udovicama Bog u svetome stanu svom.

Salmi 146:9
Gospod čuva došljake, pomaže siroti i udovici; a put bezbožnički prevraća.

Galati 2:10
Samo da se opominjemo siromašnijeh, za koje sam se i starao tako činiti.

Romani 3:23
Jer svi sagriješiše i izgubili slavu Božiju,

Serbian Bible (Latin) DK 1865
Public Domain: (Latin) Daničić-Karadžić 1865