A A A A A

Dio: [Benedizione finanziaria]


1 Samuele 2:7
Il Signore rende povero e arricchisce, abbassa ed esalta.

2 Corinzi 8:9
Conoscete infatti la grazia del Signore nostro Gesù Cristo: da ricco che era, si è fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà.

3 Giovanni 1:2
Amato, mi pregxas, ke al vi prosperu cxio, kaj vi bonsanu tiel same, kiel prosperas al via animo.

Ecclesiaste 9:10
Kion ajn via mano povas fari laux via forto, tion faru; cxar ekzistas nek faro, nek kalkulo, nek scio, nek sagxo, en SXeol, kien vi iros.

Galati 6:9
Kaj ni ne lacigxu en bonfarado; cxar gxustatempe ni rikoltos, se ni ne senfortigxos.

Genesi 13:2
Kaj Abram estis tre ricxa je brutoj, argxento, kaj oro.

Osea 4:6
Mia popolo pereos pro tio, ke gxi ne havas scion. CXar vi forpusxis la scion, tial Mi vin forpusxos, ke vi ne plu estu Mia pastro. CXar vi forgesis la instruon de via Dio, tial ankaux Mi forgesos viajn infanojn.

Giacomo 5:12
Sed antaux cxio, miaj fratoj, ne jxuru, nek per la cxielo, nek per la tero, nek per ia alia jxuro; sed via jes estu jes, kaj via ne estu ne; por ke vi ne falu sub jugxon.

Giovanni 6:12
Kaj kiam ili satigxis, li diris al siaj discxiploj:Kolektu la postrestantajn fragmentojn, por ke nenio perdigxu.

Luca 6:38
donu, kaj estos donite al vi; bonan mezuron, premitan, kunskuitan,superfluantan, oni donos en vian sinon. CXar per kia mezuro vi mezuras, per tia oni remezuros al vi.

Luca 12:34
CXar kie estas via trezoro, tie estos ankaux via koro.

Proverbi 10:22
La beno de la Eternulo ricxigas,Kaj malgxojon Li ne aldonas al gxi.

Proverbi 11:14
CXe manko de prikonsiligxo popolo pereas;Sed cxe multe da konsilantoj estas bonstato.

Proverbi 19:17
Kiu kompatas malricxulon, tiu pruntedonas al la Eternulo,Kaj Tiu redonos al li por lia bonfaro.

Proverbi 21:17
Kiu amas gajecon, tiu havos mankon;Kiu amas vinon kaj oleon, tiu ne estos ricxa.

Proverbi 22:9
Bonokululo estos benata;CXar li donas el sia pano al malricxulo.

Proverbi 28:22-27
[22] Homo enviema rapidas al ricxeco,Kaj li ne scias, ke malricxeco lin atendas.[23] Kiu faras riprocxojn al homo, tiu poste trovos pli da danko,Ol tiu, kiu flatas per la lango.[24] Kiu rabas de sia patro kaj patrino, kaj diras:GXi ne estas peko,Tiu estas kamarado de mortigisto.[25] Fierulo kauxzas malpacojn;Sed kiu fidas la Eternulon, tiu estos bonstata.[26] Kiu fidas sin mem, tiu estas malsagxa;Sed kiu tenas sin prudente, tiu estos savita.[27] Kiu donas al malricxulo, tiu ne havos mankon;Sed kiu kovras siajn okulojn, tiu estas multe malbenata.

Salmi 24:1
Psalmo de David. Al la Eternulo apartenas la tero, kaj cxio, kio gxin plenigas,La mondo kaj cxiuj gxiaj logxantoj.

Matteo 6:33
Sed celu unue Lian regnon kaj Lian justecon, kaj cxio tio estos aldonita al vi.

Matteo 23:23
Ve al vi, skribistoj kaj Fariseoj, hipokrituloj! cxar vi pagas dekonajxojn de mento kaj de anizo kaj de kumino, kaj forlasis la pli gravajn aferojn de la legxo:jugxon kaj kompaton kaj fidon. Sed cxi tiujn vi devus fari, kaj la aliajn ne preterlasi.

Matteo 25:21
Lia sinjoro diris al li:Bone, vi bona kaj fidela servisto; vi estis fidela pri malmultaj aferoj, mi starigos vin super multaj; envenu en la gxojon de via sinjoro.

Romani 13:8
Al neniu sxuldu ion, krom la reciproka amo; cxar amante sian proksimulon, oni plenumis la ceteran legxon.

Proverbi 3:9-10
[9] Faru honoron al la Eternulo el via havoKaj el la unuavenajxo de cxiuj viaj rikoltoj:[10] Tiam viaj grenejoj tute plenigxos,Kaj viaj vinpremejoj superbordigos moston.

Salmi 121:1-2
[1] Kanto de suprenirado. Mi levas miajn okulojn al la montoj:De kie venas al mi helpo?[2] Mia helpo venas de la Eternulo,Kiu kreis la cxielon kaj la teron.

Marco 11:22-23
[22] Kaj responde Jesuo diris al ili:Havu fidon al Dio.[23] Vere mi diras al vi:Se iu diros al cxi tiu monto:Estu formovita kaj jxetita en la maron, kaj ne dubos en sia koro, sed kredos, ke okazos tio,kion li diras, tiu gxin havos.

Genesi 1:26-27
[26] Kaj Dio diris: Ni kreu homon laux Nia bildo, similan al Ni; kaj ili regu super la fisxoj de la maro kaj super la birdoj de la cxielo kaj super la brutoj, kaj super cxiuj rampajxoj, kiuj rampas sur la tero.[27] Kaj Dio kreis la homon laux Sia bildo, laux la bildo de Dio Li kreis lin; en formo de viro kaj virino Li kreis ilin.

2 Corinzi 9:6-8
[6] Sed jen:Tiu, kiu semas sxpare, ankaux rikoltos sxpare; kaj tiu, kiu semas malavare, ankaux rikoltos malavare.[7] CXiu faru laux tio, kion li intencas en la koro, ne domagxante, nek pro neceseco; cxar Dio amas donacanton gxojan.[8] Kaj Dio povas abundigi cxe vi cxian gracon, por ke vi, havante cxiam en cxio cxian suficxecon, abunde rilatu al cxia bona faro;

Luca 14:28-30
[28] CXar kiu el vi, dezirante konstrui turon, unue ne sidigxas, por kalkuli la koston, cxu li havas suficxe, por fini gxin?[29] Por ke, kiam li metis la fundamenton kaj ne povas gxin fini, cxiuj vidantoj ne komencu moki lin,[30] dirante:CXi tiu homo komencis konstrui, sed ne povis fini.

Luca 6:34-36
[34] Kaj se vi pruntas al tiuj, de kiuj vi esperas ricevi, kian dankon vi havas? ecx pekuloj pruntas al pekuloj, por egale rericevi.[35] Sed amu viajn malamikojn, kaj bonfaru, kaj pruntedonu, pri neniu perdante esperon; kaj via rekompenco estos granda, kaj vi estos filoj de la Plejalta; cxar Li estas bona al la nedankemuloj kaj malbonuloj.[36] Estu kompatemaj, kiel via Patro estas kompatema.

Giacomo 5:1-3
[1] Atentu nun, ricxuloj; ploregu kaj kriegu pro la mizeroj sur vin alvenontaj.[2] Via ricxo putrigxis, kaj viaj vestoj konsumigxas de tineoj.[3] Via oro kaj via argxento rustigxis; kaj ilia rusto atestos kontraux vi,kaj konsumos vian karnon, kiel fajro. En la lastaj tagoj vi kolektadis trezoron.

Genesi 12:1-20
[1] Kaj la Eternulo diris al Abram: Iru el via lando, el inter via parencaro, kaj el la domo de via patro, al la lando, kiun Mi montros al vi.[2] Kaj Mi faros vin granda popolo, kaj Mi benos vin kaj grandigos vian nomon, kaj vi estos beno.[3] Kaj Mi benos viajn benantojn, kaj viajn malbenantojn Mi malbenos, kaj benigxos per vi cxiuj gentoj de la tero.[4] Kaj Abram iris, kiel la Eternulo diris al li, kaj kun li iris Lot. Kaj Abram havis la agxon de sepdek kvin jaroj, kiam li eliris el HXaran.[5] Kaj Abram prenis sian edzinon Saraj kaj sian nevon Lot, kaj ilian tutan havon, kiun ili akiris, kaj la homojn, kiujn ili akiris en HXaran; kaj ili eliris, por iri al la lando Kanaana; kaj ili venis en la landon Kanaanan.[6] Kaj Abram trapasis la landon gxis la loko SXehxem, gxis la kverko More;kaj la Kanaanidoj tiam logxis en la lando.[7] Kaj la Eternulo aperis al Abram, kaj diris: Al via idaro Mi donos cxi tiun teron. Kaj li konstruis tie altaron al la Eternulo, kiu aperis al li.[8] Kaj de tie li translogxigxis al la monto, kiu estas oriente de Bet-El,kaj arangxis sian tendon tiamaniere, ke Bet-El estis okcidente kaj Aj oriente; kaj li konstruis tie altaron al la Eternulo kaj pregxadis al la Eternulo.[9] Kaj Abram iris pluen, cxiam pluen al sudo.[10] Kaj estis malsato en la lando. Kaj Abram malsupreniris Egiptujon, por tie logxi kelktempe, cxar malfacila estis la malsato en la lando.[11] Kaj kiam li estis jam proksime de Egiptujo, li diris al sia edzino Saraj: Mi scias ja, ke vi estas virino belaspekta;[12] kaj kiam la Egiptoj vin vidos, ili diros: Tio estas lia edzino; kaj ili mortigos min, kaj vin ili lasos viva.[13] Diru do, ke vi estas mia fratino, por ke al mi estu bone pro vi kaj por ke mia animo restu viva pro vi.[14] Kaj kiam Abram venis Egiptujon, la Egiptoj vidis, ke la virino estas tre bela;[15] kaj vidis sxin la eminentuloj de Faraono, kaj ili lauxdis sxin al Faraono; kaj oni prenis la virinon en la domon de Faraono.[16] Kaj al Abram estis bone pro sxi, kaj li havis sxafojn kaj bovojn kaj azenojn kaj sklavojn kaj sklavinojn kaj azeninojn kaj kamelojn.[17] Kaj la Eternulo punis per grandaj suferoj Faraonon kaj lian domon pro Saraj, la edzino de Abram.[18] Kaj Faraono alvokis Abramon, kaj diris: Kion vi faris al mi? kial vi ne diris al mi, ke sxi estas via edzino?[19] kial vi diris: SXi estas mia fratino? Kaj mi prenis sxin al mi kiel edzinon. Kaj nun jen estas via edzino; prenu kaj foriru.[20] Kaj Faraono ordonis pri li al homoj, kaj ili forkondukis lin kaj lian edzinon kaj lian tutan havon.

Matteo 6:1-34
[1] Gardu vin, ke vi ne faru vian justajxon antaux homoj, por esti alrigardataj de ili; alie vi ne havas rekompencon cxe via Patro, kiu estas en la cxielo.[2] Tial, kiam vi donos almozon, ne sonigu trumpeton antaux vi, kiel faras la hipokrituloj en la sinagogoj kaj sur la stratoj, por havi gloron cxe homoj.Vere mi diras al vi:Ili jam ricevas sian rekompencon.[3] Sed kiam vi donas almozon, ne lasu vian maldekstran manon scii, kion faras via dekstra;[4] por ke via almozo estu en sekreto; kaj via Patro, kiu vidas en sekreto,vin rekompencos.[5] Kaj kiam vi pregxas, ne estu kiel la hipokrituloj; cxar ili amas pregxi,starante en la sinagogoj kaj cxe la anguloj de la stratoj, por montri sin al homoj. Vere mi diras al vi:Ili jam ricevas sian rekompencon.[6] Sed vi, kiam vi pregxas, eniru en vian cxambreton, kaj sxlosinte vian pordon, pregxu al via Patro, kiu estas en sekreto; kaj via Patro, kiu vidas en sekreto, vin rekompencos.[7] Kaj dum via pregxado ne vante ripetadu, kiel la nacianoj; cxar ili supozas, ke ili estos auxskultitaj pro sia multvorteco.[8] Ne estu similaj al ili; cxar via Patro scias, kion vi bezonas, antaux ol vi petas de Li.[9] Vi do pregxu jene:Patro nia, kiu estas en la cxielo, Via nomo estu sanktigita.[10] Venu Via regno, plenumigxu Via volo, kiel en la cxielo, tiel ankaux sur la tero.[11] Nian panon cxiutagan donu al ni hodiaux.[12] Kaj pardonu al ni niajn sxuldojn, kiel ankaux ni pardonas al niaj sxuldantoj.[13] Kaj ne konduku nin en tenton, sed liberigu nin de la malbono.[14] CXar se vi pardonas al homoj iliajn kulpojn, via Patro cxiela ankaux pardonos al vi.[15] Sed se vi ne pardonas al homoj iliajn kulpojn, via Patro ankaux ne pardonos viajn kulpojn.[16] Kaj kiam vi fastas, ne estu kiel la hipokrituloj, kun malgxoja mieno;cxar ili malbeligas sian vizagxon, por ke al homoj ili sxajnu fasti. Vere mi diras al vi:Ili jam ricevas sian rekompencon.[17] Sed fastante, vi oleu vian kapon kaj lavu vian vizagxon;[18] por ke vi ne al homoj sxajnu fasti, sed al via Patro en sekreto; kaj via Patro, kiu vidas en sekreto, vin rekompencos.[19] Ne provizu al vi trezorojn sur la tero, kie tineo kaj rusto konsumas,kaj kie sxtelistoj trafosas kaj sxtelas;[20] sed provizu al vi trezorojn en la cxielo, kie nek tineo nek rusto konsumas, kaj kie sxtelistoj nek trafosas nek sxtelas;[21] cxar kie estas via trezoro, tie estos ankaux via koro.[22] La lampo de la korpo estas la okulo; se do via okulo estas sendifekta,via tuta korpo estos luma.[23] Sed se via okulo estas malbona, via tuta korpo estos malluma. Se do la lumo en vi estas mallumo, kiel densa estas la mallumo![24] Neniu povas esti sklavo por du sinjoroj; cxar aux li malamos unu kaj amos la alian, aux li aligxos al unu kaj malestimos la alian. Vi ne povas servi al Dio kaj al Mamono![25] Tial mi diras al vi:Ne zorgu pri via vivo, kion vi mangxu, aux kion vi trinku; nek pri via korpo, kion vi surmetu. CXu la vivo ne estas pli ol nutrajxo, kaj la korpo pli ol vestajxo?[26] Rigardu la birdojn de la cxielo, ke ili ne semas, nek rikoltas, nek kolektas en grenejojn, kaj via Patro cxiela ilin nutras. CXu vi ne multe pli valoras ol ili?[27] Kaj kiu el vi per zorgado povas aldoni unu ulnon al sia staturo?[28] Kaj kial vi zorgas pri vestajxo? Pripensu la liliojn de la kampo, kiel ili kreskas; ili ne laboras, nek sxpinas;[29] tamen mi diras al vi, ke ecx Salomono en sia tuta gloro ne estis ornamita, kiel unu el cxi tiuj.[30] Sed se Dio tiel vestas la kampan herbajxon, kiu ekzistas hodiaux, kaj morgaux estos jxetata en fornon, kiom pli certe Li vestos vin, ho malgrandfiduloj?[31] Tial ne zorgu, dirante:Kion ni mangxu? aux:Kion ni trinku? aux:Kion ni surmetu?[32] CXar pri cxio tio sercxas la nacianoj; cxar via Patro cxiela scias, ke vi bezonas cxion tion.[33] Sed celu unue Lian regnon kaj Lian justecon, kaj cxio tio estos aldonita al vi.[34] Tial ne zorgu pri la morgauxa tago, cxar la morgauxa tago zorgos pri si mem. Suficxa por la tago estas gxia propra malbono.

Deuteronomio 28:1-68
[1] Se vi auxskultos la vocxon de la Eternulo, via Dio, penante plenumi cxiujn Liajn ordonojn, kiujn mi transdonas al vi hodiaux, tiam la Eternulo,via Dio, faros vin pli alta, ol cxiuj popoloj de la tero.[2] Kaj venos sur vin cxiuj cxi tiuj benoj kaj atingos vin, se vi auxskultos la vocxon de la Eternulo, via Dio.[3] Benita vi estos en la urbo, kaj benita vi estos sur la kampo.[4] Benita estos la frukto de via ventro kaj la frukto de via tero kaj la frukto de via bruto, la naskitajxo de viaj grandaj brutoj kaj la idaro de viaj malgrandaj brutoj.[5] Benita estos via korbo kaj via pastujo.[6] Benita vi estos cxe via venado, kaj benita vi estos cxe via elirado.[7] La Eternulo, via Dio, faros, ke viaj malamikoj, kiuj levigxos kontraux vin, estos frapitaj antaux vi; per unu vojo ili eliros kontraux vin, kaj per sep vojoj ili forkuros de antaux vi.[8] La Eternulo sendos al vi la benon por viaj grenejoj kaj por cxiu entrepreno de viaj manoj, kaj Li benos vin sur la tero, kiun la Eternulo, via Dio, donas al vi.[9] La Eternulo starigos vin al Si kiel popolon sanktan, kiel Li jxuris al vi, se vi observos la ordonojn de la Eternulo, via Dio, kaj iros laux Liaj vojoj.[10] Kaj vidos cxiuj popoloj de la tero, ke la nomo de la Eternulo estas sur vi, kaj ili timos vin.[11] Kaj la Eternulo donos al vi abundon da bono en la frukto de via ventro kaj en la frukto de via bruto kaj en la frukto de via tero, sur la tero, pri kiu la Eternulo jxuris al viaj patroj, ke Li donos gxin al vi.[12] La Eternulo malfermos al vi Sian bonan trezorejon, la cxielon, por doni al via tero la pluvon en la gxusta tempo kaj por beni cxiujn farojn de viaj manoj; kaj vi pruntedonos al multaj popoloj, sed vi ne prunteprenos.[13] Kaj la Eternulo faros vin kapo, ne vosto, kaj vi estos nur supre, kaj vi ne estos malsupre; se vi obeos la ordonojn de la Eternulo, via Dio, kiujn mi transdonas al vi hodiaux, por observi kaj plenumi,[14] kaj se vi ne deklinigxos de cxiuj vortoj, kiujn mi ordonas al vi hodiaux, dekstren nek maldekstren, por sekvi aliajn diojn, servante al ili.[15] Sed se vi ne auxskultos la vocxon de la Eternulo, via Dio, penante plenumi cxiujn Liajn ordonojn kaj legxojn, kiujn mi transdonas al vi hodiaux,tiam venos sur vin cxiuj cxi tiuj malbenoj kaj atingos vin.[16] Malbenita vi estos en la urbo, kaj malbenita vi estos sur la kampo.[17] Malbenita estos via korbo kaj via pastujo.[18] Malbenita estos la frukto de via ventro kaj la frukto de via tero, la naskitajxo de viaj grandaj brutoj kaj la idaro de viaj malgrandaj brutoj.[19] Malbenita vi estos cxe via venado, kaj malbenita vi estos cxe via elirado.[20] La Eternulo sendos sur vin malbenon, konfuzon, kaj malsukceson en cxiuj entreprenoj de via mano, kion ajn vi faros, gxis vi estos ekstermita kaj gxis vi baldaux pereos, pro viaj malbonaj agoj, pro tio, ke vi Min forlasis.[21] La Eternulo alkrocxos al vi la peston, gxis Li ekstermos vin de sur la tero, al kiu vi iras, por ekposedi gxin.[22] La Eternulo frapos vin per ftizo kaj per febro kaj per malsaneca varmego kaj per brulumo kaj per sekeco kaj per bruliga aero kaj per flavigxo de la kreskajxoj; kaj ili persekutos vin, gxis vi pereos.[23] Kaj via cxielo, kiu estas super via kapo, farigxos kupro; kaj la tero,kiu estas sub vi, farigxos fero.[24] Anstataux pluvo la Eternulo donos al via tero polvon kaj cindron; el la cxielo gxi falados sur vin, gxis vi ekstermigxos.[25] Frapos vin la Eternulo antaux viaj malamikoj; per unu vojo vi eliros al ili, kaj per sep vojoj vi forkuros de antaux ili; kaj vi estos terurilo por cxiuj regnoj de la tero.[26] Kaj via kadavro estos mangxajxo por cxiuj birdoj de la cxielo kaj por la bestoj de la tero, kaj neniu ilin forpelos.[27] La Eternulo frapos vin per abscesoj de Egiptujo kaj per sangaj ulceroj kaj per favo kaj per skabio, de kiuj vi ne povos resanigxi.[28] La Eternulo frapos vin per frenezeco kaj per blindeco kaj per senkapableco.[29] Kaj vi palpados en tagmezo, kiel palpas blindulo en mallumo, kaj vi ne sukcesos sur viaj vojoj; kaj vi estos premata kaj prirabata cxiutage, kaj neniu vin helpos.[30] Kun virino vi fiancxigxos, sed alia viro kusxos kun sxi; domon vi konstruos, sed vi ne logxos en gxi; vinbergxardenon vi plantos, sed vi ne gxuos gxiajn fruktojn.[31] Via bovo estos bucxita antaux viaj okuloj, sed vi ne mangxos de gxi;via azeno estos rabita for de vi kaj ne revenos al vi; viaj sxafoj estos fordonitaj al viaj malamikoj, kaj neniu vin helpos.[32] Viaj filoj kaj viaj filinoj estos fordonitaj al alia popolo, kaj viaj okuloj rigardos kaj sopiros pri ili la tutan tagon; sed ne estos forto en viaj manoj.[33] La fruktojn de via tero kaj vian tutan laboron mangxos popolo, kiun vi ne konis; kaj vi estos nur premata kaj turmentata en cxiu tempo.[34] Kaj vi frenezigxos de la vidajxo antaux viaj okuloj, kiun vi vidos.[35] La Eternulo frapos vin per malbonaj ulceroj sur la genuoj kaj sur la tibikarnoj, ulceroj, de kiuj vi ne povos resanigxi, de la plando de via piedo gxis via verto.[36] La Eternulo foririgos vin, kaj la regxon, kiun vi starigos super vi, al popolo, kiun ne konis vi nek viaj patroj; kaj vi servos tie al fremdaj dioj el ligno kaj el sxtono.[37] Kaj vi estos terurilo, instrua ekzemplo, kaj mokatajxo cxe cxiuj popoloj, al kiuj la Eternulo vin foririgos.[38] Multe da semoj vi elportos sur la kampon, sed malmulte vi enkolektos;cxar formangxos tion la akridoj.[39] Vinbergxardenojn vi plantos kaj prilaboros, sed vinon vi ne trinkos,nek enkolektos berojn; cxar formangxos ilin la vermoj.[40] Olivarbojn vi havos en cxiuj viaj limoj, sed per oleo vi vin ne sxmiros; cxar senfruktigxos viaj olivarboj.[41] Filojn kaj filinojn vi naskigos, sed ili ne estos cxe vi; cxar ili iros en malliberecon.[42] CXiujn viajn arbojn kaj la fruktojn de via tero ekposedos la insektoj.[43] La fremdulo, kiu estos inter vi, levigxos super vi cxiam pli kaj pli alte, kaj vi mallevigxos cxiam pli kaj pli malalte.[44] Li pruntedonos al vi, sed vi ne pruntedonos al li; li estos kapo, kaj vi estos vosto.[45] Kaj venos sur vin cxiuj cxi tiuj malbenoj kaj persekutos vin kaj atingos vin, gxis vi estos ekstermita; cxar vi ne auxskultis la vocxon de la Eternulo, via Dio, por observi Liajn ordonojn kaj Liajn legxojn, kiujn Li donis al vi.[46] Kaj ili estos kiel signoj kaj avertoj sur vi kaj sur via idaro eterne;[47] pro tio, ke vi ne servis al la Eternulo, via Dio, en gajeco kaj kun gxoja koro, kiam vi cxion havis abunde.[48] Kaj vian malamikon, kiun la Eternulo sendos sur vin, vi servos en malsato kaj soifo kaj nudeco kaj manko de cxio; kaj li metos feran jugon sur vian kolon, gxis li ekstermos vin.[49] La Eternulo venigos sur vin popolon de malproksime, de la fino de la tero; gxi venos, kiel flugas aglo; tio estos popolo, kies lingvon vi ne komprenos,[50] popolo aroganta, kiu ne respektos maljunulon kaj ne kompatos junulon.[51] Kaj gxi mangxos la fruktojn de viaj brutoj kaj la fruktojn de via tero,gxis gxi ruinigos vin tiel, ke gxi ne lasos al vi grenon, nek moston, nek oleon, nek naskitajxojn de viaj grandaj brutoj, nek idaron de viaj malgrandaj brutoj, gxis gxi pereigos vin.[52] Kaj gxi premos vin en cxiuj viaj pordegoj, gxis falos viaj altaj kaj fortikaj muroj, kiujn vi fidis, en via tuta lando; kaj gxi premos vin en cxiuj viaj pordegoj, en via tuta lando, kiun la Eternulo, via Dio, donis al vi.[53] Kaj vi mangxos la frukton de via ventro, la karnon de viaj filoj kaj viaj filinoj, kiujn donis al vi la Eternulo, via Dio, en la siegxado kaj premado, per kiu premos vin via malamiko.[54] Viro delikata inter vi kaj tre alkutimigxinta al lukso, malamike rigardos sian fraton, sian amatan edzinon, siajn restintajn infanojn,[55] donante al neniu el ili iom de la karno de siaj infanoj, kiun li mangxos; cxar restis al li nenio en la siegxado kaj premado, per kiu premos vin via malamiko en cxiuj viaj pordegoj.[56] Virino delikata inter vi kaj dorlotita, kiu neniam starigis sian piedon sur la tero pro dorlotiteco kaj delikateco, malamike rigardos sian amatan edzon kaj sian filon kaj sian filinon,[57] ne donante al ili la placenton, kiu eliras el inter sxiaj piedoj, nek la infanojn, kiujn sxi naskas; cxar, pro manko de cxio, sxi mangxos ilin sekrete, en la siegxado kaj premado, per kiu premos vin via malamiko en viaj pordegoj.[58] Se vi ne penos plenumi cxiujn vortojn de cxi tiu instruo, skribitajn en cxi tiu libro, timante cxi tiun gloran kaj timindan nomon:LA ETERNULON, VIAN DION:[59] tiam la Eternulo distingos viajn plagojn kaj la plagojn de via idaro,kiel plagojn grandajn kaj longedauxrajn kaj malsanojn malbonajn kaj longedauxrajn.[60] Kaj Li turnos sur vin cxiujn malsanojn de Egiptujo, kiujn vi timis, kaj ili alkrocxigxos al vi.[61] Ankaux cxian malsanon kaj cxian plagon, kiuj ne estas skribitaj en cxi tiu libro de instruo, la Eternulo venigos sur vin, gxis vi estos ekstermita.[62] Kaj restos de vi malgranda amaseto, anstataux tio, ke vi estis multaj,kiel la steloj de la cxielo; pro tio, ke vi ne auxskultis la vocxon de la Eternulo, via Dio.[63] Kaj kiel gxojis la Eternulo, farante al vi bonon kaj multigante vin,tiel gxojos la Eternulo, pereigante vin kaj ekstermante vin; kaj vi estos elsxirita el la lando, en kiun vi iras, por ekposedi gxin.[64] Kaj la Eternulo disjxetos vin inter cxiujn popolojn, de unu fino de la tero gxis la alia fino de la tero; kaj vi servos tie al fremdaj dioj el ligno kaj el sxtono, dioj, kiujn ne konis vi nek viaj patroj.[65] Sed ankaux inter tiuj popoloj vi ne trankviligxos, kaj ne estos ripozo por via piedo; kaj la Eternulo donos al vi tie koron tremantan kaj senfortigxon de la okuloj kaj suferadon de la animo.[66] Kaj via vivo estos pendanta antaux vi; kaj vi timos tage kaj nokte, kaj vi ne estos certa pri via vivo.[67] Matene vi diros:Ho, venu la vespero! kaj vespere vi diros:Ho, venu la mateno! pro la kortremo, kiu atakos vin, kaj pro la vidajxo antaux viaj okuloj, kiun vi vidos.[68] Kaj la Eternulo revenigos vin en Egiptujon per sxipoj, per la vojo, pri kiu mi diris al vi, ke vi ne plu vidos gxin; kaj vi vende proponos vin tie al viaj malamikoj kiel sklavojn kaj sklavinojn, sed neniu acxetos.

Esperanto Bible 1926
Public Domain: Esperanto 1926