A A A A A

Dia: [Beannacht]


Lúcás ౬:౩౮
Tugaigí agus tabharfar daoibh: tomhas maith, fuinte, craite, cruachta a chuirfear chugaibh in bhur n-ucht; óir is leis an tomhas lena dtomhaiseann sibh a thomhaisfear chugaibh ar ais.»

Matha 5:4
«Is méanar do lucht an dobróin, óir sólásófar iad.

Filipigh ౪:౧౯
Agus déanfaidh mo Dhia riar go fial ar gach riachtanas daoibhse as a fhlúirse féin i nglóir in Íosa Críost.

Salm 67:7
8 Go mbeannaí ár nDia i gcónaí sinn agus gurab eagal le críocha na cruinne é!

Uimhreacha 6:24-25
[24] Go mbeannaí an Tiarna thú agus go gcumhdaí sé thú.[25] Go dtaitní gnúis an Tiarna ort agus go raibh sé caoin leat.

Filipigh ୪:୬-୭
[୬] Ná bígí imníoch faoi rud ar bith ach cibé ní atá in easnamh oraibh cuirigí in iúl do Dhia é le hurnaí agus guí agus buíochas buan.[୭] Agus sa tslí sin beidh síocháin Dé atá os cionn ár dtuisceana ag gardáil bhur gcroí agus bhur smaointe in Íosa Críost.

Séamas 1:17
Níl aon dea-thíolacadh, ná aon tabhartas foirfe, nach anuas a thagann sé, ag teacht anuas ó Athair na soilse, nach bhfuil aon mhalartú ina láthair ná aon scáil athraithe.

Irimia 17:7-8
[7] Is beannaithe an fear a chuireann a mhuinín sa Tiarna agus arb é an Tiarna a dhóchas.[8] Is cosúil é le crann atá lámh le huisce, agus a shíneann a fhréamhacha amach leis an sruth; ní bhíonn sé i bhfaitíos roimh lá an bhrothaill, mar fanann a dhuilliúr glas; ní bhíonn sé buartha i mbliain an tarta, mar ní éiríonn as torthaí a thabhairt.

Íseáia ౪౧:౧౦
Ná bíodh eagla ort, tá mise i d' fhochair; ná bíodh faitíos ort, mar is mé do Dhia. Cuirimse neart ionat agus cuidím leat, coinním suas le mo dheasláimh bhuach thú.

Eoin 1:16
Óir ghlacamar uile as a lánmhaireacht, sea, grásta ar ghrásta.

Geineasas 22:16-17
[16] «Mhionnaigh mé dar mise féin focail an Tiarna iad seo ós rud é go ndearna tú an rud seo agus nár dhiúltaigh tú do mhac, d' aonmhac féin, dom,[17] dáilfidh mé na frasa beannachtaí uaim anuas ort. Cuirfidh mé an rath ar do shíol ionas go mbeidh siad líonmhar mar réaltaí neimhe nó mar ghaineamh na trá; agus beidh seilbh ag do shliocht ar gheataí [cathrach] do naimhde.

Geineasas 27:28-29
[28] Go dtuga Dia duit de dhrúcht neimhe, agus de mhéith na talún, flúirse arbhair agus fíona![29] Go ndéana náisiúin seirbhís duit agus go sléachta ciníocha go talamh duit! Bí i gceannas ar do bhráithre; go sléachta mic do mháthar go talamh duit! Go raibh mallacht ar gach duine a chuirfidh mallacht ort; go raibh beannacht ar gach duine a chuirfidh beannacht ort!»

Salm ౧:౧-౩
[౧] Fíorshonas[౨] ach a bhfuil a dhúil i ndlí an Tiarna, agus a dhéanann machnamh air de lá agus d' oíche.[౩] Is cosúil an duine sin le crann a plandaíodh ar bhruach na habhann, a thugann a thoradh go tráthúil agus nach bhfeonn a dhuilleoga choíche. Bíonn an rath ar gach aon ní dá ndéanann sé.

Salm 23:1-4
[1] Salm le Dáiví. Is é an Tiarna m' aoire: ní bheidh aon ní de dhíth orm. Salm 22[2] Cuireann sé féin i mo luí mé i móinéar féir ghlais. Seolann sé ar imeall an uisce mé[3] mar a bhfaighim suaimhneas. Seolann sé ar shlí na fíréantachta mé mar gheall ar a ainm.[4] Fiú dá siúlfainn i ngleann an dorchadais, níor bhaol liom an t-olc agus tú faram le do shlat is do bhachall chun sólás a thabhairt dom.

2 Samúéil 22:3-4
[3] Sé mo Dhia m' fhuasclóir. Téim ar a choimirce, ós é mo charraig é, mo sciath, agus adharc mo shlánaithe, mo dhún, mo dhídean, mo shlánaitheoir. Déanann tú mé a fhuascailt ón éigean.[4] Glaoim ar an Tiarna, moladh go deo leis, agus fuasclaítear mé ó mo naimhde.

1 Eoin ౫:౧౮
Tá fhios againn nach ndéanann aon duine dá bhfuil ginte ó Dhia aon pheaca mar go gcumhdaíonn an té a gineadh ó Dhia é agus ní thig leis an mac mallachta baint leis.

Salm ۱۳۸:۷
Bíodh go siúlaim i lár na trioblóide, tugann tú beatha dom in aghaidh fraoch m' eascairde. Síneann tú do lámh chugam do mo shaoradh; agus fóirfidh tú orm le do dheasláimh.

2 Corantaigh ۹:۸
Tá ar chumas Dé gach tabhartas a bhronnadh go fairsing oraibh, i dtreo go mbeadh lán bhur ndóthain agaibh den uile shórt i gcónaí agus fuílleach i gcomhair gach dea-chúise,

Filipigh 4:7
Agus sa tslí sin beidh síocháin Dé atá os cionn ár dtuisceana ag gardáil bhur gcroí agus bhur smaointe in Íosa Críost.

Irish Bible 1981
An Bíobla Naofa copyright © 1981 An Sagart. Úsáidtear le cead. Used by permission