A A A A A

Bűn: [Házasságtörés]


1 Korintusi 6:18
Kerüljétek a paráznaságot. Minden bûn, melyet az ember cselekszik, a testen kívül van, de a ki paráználkodik, a maga teste ellen vétkezik.

2 Mózes 20:14
Ne paráználkodjál.

Zsidókhoz 13:4
Tisztességes minden tekintetben a házasság és a szeplõtelen házaságy; a paráznákat pedig és a házasságrontókat megítéli az Isten.

Jakab 4:17
A ki azért tudna jót cselekedni, és nem cselekeszik, bûne az annak.

Jeremiás 13:27
A te paráznaságaidat és nyihogásaidat, bujálkodásodnak undokságát: a halmokon, a mezõn láttam a te útálatosságaidat. Jaj néked Jeruzsálem! Nem leszel tiszta ezután [se?] Meddig még?

1 János 1:9
Ha megvalljuk bûneinket, hû és igaz, hogy megbocsássa bûneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól.

Lukács 16:18
Valaki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, paráználkodik; és valaki férjétõl elbocsátott asszonyt vesz feleségül, paráználkodik.

Máté 19:9
Mondom pedig néktek, hogy a ki elbocsátja feleségét, hanemha paráznaság miatt, és mást vesz el, házasságtörõ; és a ki elbocsátottat vesz el, az is házasságtörõ.

Példabeszédek 6:32
A ki pedig asszonynyal paráználkodik, bolond; a ki magát el akarja veszteni, az cselekszi ezt!

Rómaiakhoz 7:2-3
[2] Mert a férjes asszony, míg él a férj, ehhez van kötve törvény szerint, de ha meghal a férj, felszabadul [az asszony] a férj törvénye alól.[3] Azért tehát az õ férjének életében paráznának mondatik, ha más férfihoz megy; ha azonban meghal a férje, szabaddá lesz a törvénytõl, úgy hogy nem lesz parázna, ha más férfihoz megy.

Márk 10:11-12
[11] Õ pedig monda nékik: A ki elbocsátja feleségét és mást vesz el, házasságtörést követ el az ellen.[12] Ha pedig a feleség hagyja el a férjét és mással kel egybe, házasságtörést követ el.

Máté 5:27-32
[27] Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek: Ne paráználkodjál![28] Én pedig azt mondom néktek, hogy valaki asszonyra tekint gonosz kivánságnak okáért, immár paráználkodott azzal az õ szívében.[29] Ha pedig a te jobb szemed megbotránkoztat téged, vájd ki azt és vesd el magadtól; mert jobb néked, hogy egy vesszen el a te tagjaid közül, semhogy egész tested a gyehennára vettessék.[30] És ha a te jobb kezed botránkoztat meg téged, vágd le azt és vesd el magadtól; mert jobb néked, hogy egy vesszen el a te tagjaid közül, semhogy egész tested a gyehennára vettessék.[31] Megmondatott továbbá: Valaki elbocsátja feleségét, adjon néki elválásról való levelet.[32] Én pedig azt mondom néktek: Valaki elbocsátja feleségét, paráznaság okán kívül, paráznává teszi azt; és a ki elbocsátott asszonyt veszen el, paráználkodik.

1 Korintusi 6:9-16
[9] Avagy nem tudjátok-é, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Istennek országát? Ne tévelyegjetek; se paráznák, se bálványimádók, se házasságtörõk, se pulyák, se férfiszeplõsítõk,[10] Se lopók, se telhetetlenek, se részegesek, se szidalmazók, se ragadozók nem örökölhetik Isten országát.[11] Ilyenek voltatok pedig némelyek, de megmosattattatok, de megszenteltettetek, de megigazíttattatok az Úr Jézusnak nevében és a mi Istenünk Lelke által.[12] Minden szabad nékem, de nem minden használ; minden szabad nékem, de én nem adatom valakinek hatalma alá.[13] Az eledelek a hasnak és a has az eledeleknek [rendeltetett.] Az Isten pedig mind ezt, mind amazokat eltörli. A test azonban nem a paráznaságnak [rendeltetett,] hanem az Úrnak, és az Úr a testnek.[14] Az Isten pedig az Urat is feltámasztotta, minket is feltámaszt az õ hatalma által.[15] Nem tudjátok-é, hogy a ti testeitek a Krisztusnak tagjai? Elszakítva hát a Krisztus tagjait, paráznának tagjaivá tegyem? Távol legyen.[16] Avagy nem tudjátok-é, hogy a ki a paráznával egyesül, egy test vele? Mert ketten lesznek, úgymond, egy testté.

Lukács 18:18-20
[18] És megkérdé õt egy fõember, mondván: Jó Mester, mit cselekedjem, hogy az örökéletet elnyerhessem?[19] Monda pedig néki Jézus: Miért mondasz engem jónak? Nincs senki jó, csak egy, az Isten.[20] A parancsolatokat tudod: Ne paráználkodjál; ne ölj; ne lopj; hamis tanubizonyságot ne tégy; tiszteld atyádat és anyádat.

1 Tesszalonika 4:3-5
[3] Mert ez az Isten akaratja, a ti szentté lételetek, hogy magatokat a paráznaságtól megtartóztassátok;[4] Hogy mindenitek szentségben és tisztességben tudja bírni a maga edényét,[5] Nem kívánság gerjedelmével, mint a pogányok, a kik nem ismerik az Istent;

Márk 7:20-23
[20] Monda továbbá: A mi az emberbõl jõ ki, az fertõzteti meg az embert.[21] Mert onnan belõlrõl, az emberek szívébõl származnak a gonosz gondolatok, házasságtörések, paráznaságok, gyilkosságok,[22] Lopások, telhetetlenségek, gonoszságok, álnokság, szemérmetlenség, gonosz szem, káromlás, kevélység, bolondság:[23] Mind ezek a gonoszságok belõlrõl jõnek ki, és megfertõztetik az embert.

Máté 15:17-20
[17] Mégsem értitek-é, hogy minden, a mi a szájon bemegy, a gyomorba jut, és az árnyékszékbe vettetik?[18] A mik pedig a szájból jõnek ki, a szívbõl származnak, és azok fertõztetik meg az embert.[19] Mert a szívbõl származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanubizonyságok, káromlások.[20] Ezek fertõztetik meg az embert; de a mosdatlan kézzel való evés nem fertõzteti meg az embert.

Példabeszédek 5:18-23
[18] Legyen a te forrásod áldott, és örvendezz a te ifjúságod feleségének.[19] A szerelmes szarvas, és kedves zerge; az õ emlõi elégítsenek meg téged minden idõben, az õ szerelmében gyönyörködjél szüntelen.[20] És miért bujdosnál, fiam, az idegen után, és ölelnéd keblét az idegennek?[21] Mert az Úrnak szemei elõtt vannak mindenkinek útai, és minden ösvényeit õ rendeli.[22] A maga álnokságai fogják meg az istentelent, és a saját bûnének köteleivel kötöztetik meg.[23] Õ meghal fenyíték híján, és bolondságának sokasága miatt támolyog.

János 8:4-11
[4] Mondának néki: Mester, ez az asszony tetten kapatott, mint házasságtörõ.[5] A törvényben pedig megparancsolta nékünk Mózes, hogy az ilyenek köveztessenek meg: te azért mit mondasz?[6] Ezt pedig azért mondák, hogy megkísértsék õt, hogy legyen õt mivel vádolniok. Jézus pedig lehajolván, az ujjával ír vala a földre.[7] De mikor szorgalmazva kérdezék õt, felegyenesedve monda nékik: A ki közületek nem bûnös, az vesse rá elõször a követ.[8] És újra lehajolván, írt vala a földre.[9] Azok pedig [ezt] hallván és a lelkiismeret által vádoltatván, egymásután kimenének a vénektõl kezdve mind az utolsóig; és egyedül Jézus maradt vala és az asszony a középen állva.[10] Mikor pedig Jézus felegyenesedék és senkit sem láta az asszonyon kívül, monda néki: Asszony, hol vannak azok a te vádlóid? Senki sem kárhoztatott-é téged?[11] Az pedig monda: Senki, Uram! Jézus pedig monda néki: Én sem kárhoztatlak: eredj el és többé ne vétkezzél!

Példabeszédek 6:20-35
[20] Õrizd meg, fiam, atyád parancsolatját, és anyád tanítását el ne hagyd.[21] Kösd azokat szívedre mindenkor, fûzd a nyakadba.[22] Valahová mégysz, vezérel téged, mikor aluszol, õriz téged, mikor felserkensz, beszélget te veled.[23] Mert szövétnek a parancsolat, és a tudomány világosság, és életnek úta a tanító-feddések.[24] Hogy a gonosz asszonytól téged megõrizzenek, az idegen asszony nyelvének hizelkedésétõl.[25] Ne kivánd az õ szépségét szivedben, és meg ne fogjon téged szemöldökeivel;[26] Mert a parázna asszony miatt [jut az ember] egy darab kenyérre, és [más] férfi felesége drága életet vadász![27] Vehet-é valaki tüzet az õ kebelébe, hogy ruhái meg ne égnének?[28] Vagy járhat-é valaki elevenszénen, hogy lábai meg ne égnének?[29] Így van, valaki bemegy felebarátjának feleségéhez, nem marad büntetlen, valaki illeti azt![30] Nem útálják meg a lopót, ha lop az õ kivánságának betöltésére, mikor éhezik;[31] És ha rajta kapatik, hétannyit kell adnia, az õ házának minden marháját érette adhatja;[32] A ki pedig asszonynyal paráználkodik, bolond; a ki magát el akarja veszteni, az cselekszi ezt![33] Vereséget és gyalázatot nyer, és az õ gyalázatja el nem töröltetik.[34] Mert a féltékenység a férfiú haragja, és nem cselekszik kegyelmességgel a bosszúállásnak napján.[35] Nem gondol semmi váltsággal, nem nyugszik meg rajta, még ha nagy sok ajándékot adsz is néki.

Példabeszédek 5:3-22
[3] Mert színmézet csepeg az idegen asszony ajka, és símább az olajnál az õ ínye.[4] De annak vége keserû, mint az üröm, éles, mint a kétélû tõr.[5] Az õ lábai a halálra mennek, az õ léptei a sírba törekszenek.[6] Az életnek útát hogy ne követhesse, ösvényei változókká lettek, a nélkül, hogy õ eszébe venné.[7] Most azért, fiaim, hallgassatok engem, és ne távozzatok el számnak beszéditõl![8] Távoztasd el attól útadat, és ne közelgess házának ajtajához,[9] Hogy másoknak ne add a te ékességedet, és esztendeidet a kegyetlennek;[10] Hogy ne az idegenek teljenek be a te marháiddal, és a te keresményed más házába ne [jusson.][11] Hogy nyögnöd kelljen [élet]ed végén, a mikor megemésztetik a te húsod és a te tested,[12] És azt kelljen mondanod: miképen gyûlöltem az erkölcsi tanítást, és a fenyítéket útálta az én elmém,[13] És nem hallgattam az én vezetõim szavát, és az én tanítóimhoz nem hajtottam fülemet![14] Kevés híja volt, hogy minden gonoszságba nem merültem a gyülekezetnek és községnek közepette![15] Igyál vizet a te kútadból, és a te forrásod közepibõl folyóvizet.[16] Kifolyjanak-é a te forrásid, az utczákra a te vized folyásai?[17] Egyedül tied legyenek, és nem az idegenekéi veled.[18] Legyen a te forrásod áldott, és örvendezz a te ifjúságod feleségének.[19] A szerelmes szarvas, és kedves zerge; az õ emlõi elégítsenek meg téged minden idõben, az õ szerelmében gyönyörködjél szüntelen.[20] És miért bujdosnál, fiam, az idegen után, és ölelnéd keblét az idegennek?[21] Mert az Úrnak szemei elõtt vannak mindenkinek útai, és minden ösvényeit õ rendeli.[22] A maga álnokságai fogják meg az istentelent, és a saját bûnének köteleivel kötöztetik meg.

1 Korintusi 7:1-40
[1] A mik felõl pedig írtatok nékem, jó a férfiúnak asszonyt nem illetni.[2] De a paráznaság miatt minden férfiúnak tulajdon felesége legyen, és minden asszonynak tulajdon férje.[3] A feleségének adja meg a férj a köteles jóakaratot; hasonlóképen a feleség is a férjének.[4] A feleség nem ura a maga testének, hanem a férje; hasonlóképen a férj sem ura a maga testének, hanem a felesége.[5] Ne foszszátok meg egymást, hanemha egyenlõ akaratból bizonyos ideig, hogy ráérjetek a bõjtölésre és az imádkozásra, azután ismét együvé térjetek, hogy a Sátán meg ne kísértsen titeket, mivelhogy magatokat meg nem tartóztathatjátok.[6] Ezt pedig kedvezésképen mondom, nem parancsolat szerint.[7] Mert szeretném, ha minden ember úgy volna, mint én magam is; de kinek kinek tulajdon kegyelmi ajándéka vagyon Istentõl, egynek így, másnak pedig úgy.[8] Mondom pedig a nem házasoknak és az özvegyasszonyoknak, hogy jó nékik, ha úgy maradhatnak, mint én is.[9] De ha magukat meg nem tartóztathatják, házasságban éljenek: mert jobb házasságban élni, mint égni.[10] Azoknak pedig, a kik házasságban vannak, hagyom nem én, hanem az Úr, hogy az asszony férjétõl el ne váljék.[11] Hogyha pedig elválik is, maradjon házasság nélkül, vagy béküljön meg férjével; és a férj se bocsássa el a feleségét.[12] Egyebeknek pedig én mondom, nem az Úr: Ha valamely atyafinak hitetlen felesége van, és ez vele akar lakni, el ne bocsássa azt.[13] És a mely asszonynak hitetlen férje van, és ez vele akar lakni, el ne bocsássa azt.[14] Mert meg van szentelve a hitetlen férj az õ feleségében, és meg van szentelve a hitetlen asszony az õ férjében, mert különben a ti gyermekeitek tisztátalanok volnának, most pedig szentek.[15] Ha pedig a hitetlen elválik, ám váljék el; nem vettetett szolgaság alá a keresztyén férfiú, vagy asszony az ilyen dolgokban. De békességre hívott minket az Isten.[16] Mert mit tudod, te asszony, ha megmentheted-e a férjedet; vagy mit tudod, te férfiú, ha megmentheted-e a feleségedet?[17] Csak a mint kinek-kinek adta az Isten, a mint kit-kit elhívott az Úr, úgy járjon. És minden gyülekezetben ekképen rendelkezem.[18] Körülmetélten hivatott el valaki? ne fedezze el azt; körülmetéletlenül hivatott el valaki? me metélkedjék körül.[19] A körülmetélkedés semmi, a körülmetéletlenség is semmi; hanem Isten parancsolatainak megtartása.[20] Kiki a mely hivatásban hívatott el, abban maradjon.[21] Szolgai állapotban hivattattál el? Ne gondolj vele, sõt ha szabad lehetsz is, inkább élj [azzal.][22] Mert az Úrban elhívott szolga az Úrnak szabadosa; hasonlóképen a ki szabadságban hívatott el, Krisztusnak szolgája.[23] Áron vétettetek meg, ne legyetek embereknek szolgái.[24] Kiki a miben elhívatott, atyámfiai, abban maradjon meg az Isten elõtt.[25] A hajadonok felõl nincs ugyan parancsolatom az Úrtól, de tanácsot adok úgy, mint a ki irgalmasságot nyertem az Úrtól, hogy hitelreméltó legyek.[26] Úgy ítélem azért, hogy jó ez a jelenvaló szükség miatt, hogy tudniillik jó az embernek úgy maradni.[27] Feleséghez köttettél? Ne keress elválást. Megszabadultál feleségedtõl? Ne keress feleséget.[28] De ha veszel is feleséget, nem vétkezel; és ha férjhez megy is a hajadon, nem vétkezik; de az ilyeneknek háborúságuk lesz a testben. Én pedig kedveznék néktek.[29] Ezt pedig azért mondom, atyámfiai, mert az idõ rövidre van szabva ezentúl, azért a kiknek van is feleségök, úgy legyenek, mintha nem volna.[30] És a kik sírnak, mintha nem sírnának; és a kik vígadnak, mintha nem vígadnának; a kik vesznek, mintha semmijök sem volna.[31] És a kik élnek e világgal, mintha nem élnének: mert elmúlik e világnak ábrázatja.[32] Azt akarnám pedig, hogy ti gond nélkül legyetek. A ki házasság nélkül van, arra visel gondot, a mi az Úré, mimódon kedveskedhessék az Úrnak;[33] A ki pedig feleséget vett, a világiakra visel gondot, mimódon kedveskedhessék a feleségének.[34] Különbözik egymástól az asszony és a hajadon. A ki nem ment férjhez, az Úr dolgaira visel gondot, hogy szent legyen mind testében, mind lelkében; a ki pedig férjhez ment, a világiakra visel gondot, mimódon kedveskedhessék a férjének.[35] Ezt pedig a ti hasznotokra mondom; nem hogy tõrt vessek néktek, hanem hogy illendõképen és állhatatosan ragaszkodjatok az Úrhoz háboríthatatlanul.[36] De ha valaki szégyennek tartja az õ hajadon leányára, ha virágzó idejét múlja, és úgy kell történnie, a mit akar, azt cselekedje, nem vétkezik; menjenek férjhez.[37] A ki pedig szilárdan áll a szívében és a szükség nem kényszeríti, hatalma pedig van a tulajdon akarata fölött, és azt végezte el szívében, hogy megtartja hajadon leányát, jól cselekszi.[38] Azért, a ki férjhez adja, az is jól cselekszi, de a ki nem adja férjhez, még jobban cselekszi.[39] Az asszonyt törvény köti, míg férje él, de ha férje meghal, szabadon férjhez mehet, a kihez akar, csakhogy az Úrban.[40] De boldogabb, ha úgy marad, az én véleményem szerint; pedig hiszem, hogy bennem is Istennek lelke van.

Hungarian Bible Vizsoly 1590
Public Domain Vizsoly 1590