A A A A A

Rejtélyek: [Sors]


Prédikátor 6:10
Valami van, régen ráadatott nevezete, és bizonyos dolog, hogy mi lesz az ember, és nem perlekedhetik azzal, a ki hatalmasb nálánál.

Habakuk 2:3
Mert e látomás bizonyos idõre [szól,] de vége felé siet és meg nem csal; ha késik is, bízzál benne; mert eljön, el fog jõni, nem marad el!

Ézsaiás 46:10
Ki megjelentem kezdettõl fogva a véget, és elõre azokat, a mik még meg nem történtek, mondván: tanácsom megáll, és véghez viszem minden akaratomat;

Ézsaiás 55:11
Így lesz az én beszédem, a mely számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, a mit akarok, és szerencsés lesz ott, a hová küldöttem.

Jeremiás 1:5
Mielõtt az anyaméhben megalkottalak, [már] ismertelek, és mielõtt az anyaméhbõl kijövél, megszenteltelek; prófétának rendeltelek a népek közé.

Jeremiás 17:10
Én, az Úr vagyok az, a ki a szívet fürkészem és a veséket vizsgálom, hogy megfizessek kinek-kinek az õ útai szerint és cselekedeteinek gyümölcse szerint.

János 16:33
Azért beszéltem ezeket néktek, hogy békességetek legyen én bennem. E világon nyomorúságtok lészen; de bízzatok: és meggyõztem a világot.

4 Mózes 23:19
Nem ember az Isten, hogy hazudjék és nem embernek fia, hogy megváltozzék. Mond-é õ valamit, hogy meg ne tenné? Igér-é valamit, hogy azt ne teljesítené?

Példabeszédek 16:3
Bízzad az Úrra a te dolgaidat; és a te gondolatid véghez mennek.

Példabeszédek 19:20-24
[20] Engedj a tanácsnak, és vedd be az erkölcsi oktatást; hogy bölcs légy végre.[21] Sok gondolat van az ember elméjében; de csak az Úrnak tanácsa áll meg.[22] A mit leginkább kell embernek kivánni, az irgalmasság az, és jobb a szegény a hazug férfiúnál.[23] Az Úrnak félelme életre visz; és [az ilyen] megelégedve tölti az éjet, gonoszszal nem illettetik.[24] Bemártja a rest az õ kezét a tálba, de már a szájához nem viszi vissza.

Zsoltárok 37:37
Ügyelj a feddhetetlenre, nézd a becsületest, mert a jövendõ a béke emberéé.

Zsoltárok 138:8
Elvégzi értem az Úr. Uram, a te kegyelmed örökkévaló: ne hagyd el a te kezeidnek alkotásait!

Jelenések 20:12
És látám a halottakat, nagyokat és kicsinyeket, állani az Isten elõtt; és könyvek nyittatának meg, majd egy más könyv nyittaték meg, a mely az életnek [könyve;] és megítéltetének a halottak azokból, a mik a könyvekbe voltak írva, az õ cselekedeteik szerint.

Rómaiakhoz 12:2
És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata.

Rómaiakhoz 8:28-29
[28] Tudjuk pedig, hogy azoknak, a kik Istent szeretik, minden javokra van, mint a kik [az] [õ] végzése szerint hivatalosak.[29] Mert a kiket eleve ismert, eleve el is rendelte, hogy azok az õ Fia ábrázatához hasonlatosak legyenek, hogy õ legyen elsõszülött sok atyafi között.

Efézusiakhoz 2:8-9
[8] Mert kegyelembõl tartattatok meg, hit által; és ez nem tõletek van: Isten ajándéka ez;[9] Nem cselekedetekbõl, hogy senki ne kérkedjék.

1 Péter 2:8-9
[8] A kik engedetlenek lévén, megütköznek az ígében, a mire rendeltettek is.[9] Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek Annak hatalmas dolgait, a ki a sötétségbõl az õ csodálatos világosságára hívott el titeket;

1 Korintusi 2:7-9
[7] Hanem Istennek titkon való bölcseségét szóljuk, azt az elrejtetett, melyet öröktõl fogva elrendelt az Isten a mi dicsõségünkre;[8] Melyet e világ fejedelmei közül senki sem ismert, mert ha megismerték volna, nem feszítették volna meg a dicsõség Urát:[9] Hanem, a mint meg van írva: A miket szem nem látott, fül nem hallott és embernek szíve meg se gondolt, a miket Isten készített az õt szeretõknek.

Jeremiás 29:11-14
[11] Mert én tudom az én gondolatimat, a melyeket én felõletek gondolok, azt mondja az Úr; békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kivánatos véget adjak néktek.[12] Akkor segítségre hívtok engem, és elmentek és imádtok engem, és meghallgatlak titeket.[13] És kerestek engem és megtaláltok, mert teljes szívetekbõl kerestek engem.[14] És megtaláltok engem, azt mondja az Úr, és visszahozlak a fogságból, és összegyûjtlek titeket minden nemzet közül és mindama helyekrõl, a hová kiûztelek titeket, azt mondja az Úr, és visszahozlak e helyre, a honnan számkivetettelek titeket.

Hungarian Bible Vizsoly 1590
Public Domain Vizsoly 1590