A A A A A

Élet: [Szépség]


1 Péter 3:3-4
[3] A kiknek ékessége ne legyen külsõ, hajuknak fonogatásából és aranynak felrakásából vagy öltözékek felvevésébõl való;[4] Hanem a szívnek elrejtett embere, a szelíd és csendes lélek romolhatatlanságával, a mi igen becses az Isten elõtt.

2 Korintusi 4:16
Azért nem csüggedünk; sõt ha a mi külsõ emberünk megromol is, a belsõ mindazáltal napról-napra újul.

Efézusiakhoz 2:10
Mert az Õ alkotása vagyunk, teremtetvén [Általa] a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, a melyeket elõre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk.

1 Mózes 1:27
Teremté tehát az Isten az embert az õ képére, Isten képére teremté õt: férfiúvá és asszonynyá teremté õket.

Ézsaiás 40:8
Megszáradt a fû, elhullt a virág; de Istenünk beszéde mindörökre megmarad!

Filippiekhez 4:8
Továbbá, Atyámfiai, a mik csak igazak, a mik csak tisztességesek, a mik csak igazságosak, a mik csak tiszták, a mik csak kedvesek, a mik csak jó hírûek; ha van valami erény és ha van valami dícséret, ezekrõl gondolkodjatok.

Zsoltárok 139:14
Magasztallak, hogy csodálatosan megkülönböztettél. Csodálatosak a te cselekedeteid! és jól tudja ezt az én lelkem.

Rómaiakhoz 8:6
Mert a testnek gondolata halál; a Lélek gondolata pedig élet és békesség.

Énekek Éneke 4:7
Mindenestõl szép vagy, én mátkám,

Máté 6:28-29
[28] Az öltözet felõl is mit aggodalmaskodtok? Vegyétek eszetekbe a mezõ liliomait, mi módon növekednek: nem munkálkodnak, és nem fonnak;[29] De mondom néktek, hogy Salamon minden dicsõségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül egy.

1 Timóteushoz 2:9-10
[9] Hasonlatosképen az asszonyok tisztességes öltözetben, szemérmetességgel és mértékletességgel ékesítsék magokat; nem hajfonatokkal és aranynyal vagy gyöngyökkel, vagy drága öltözékkel,[10] Hanem, a mint illik az istenfélelmet valló asszonyokhoz, jó cselekedetekkel.

1 Sámuel 16:7
Az Úr azonban monda Sámuelnek: Ne nézd az õ külsõjét, se termetének nagyságát, mert megvetettem õt. Mert az [Úr] nem azt nézi, a mit az ember; mert az ember azt nézi, a mi szeme elõtt van, de az Úr azt nézi, mi a szívben van.

Prédikátor 3:11
Mindent szépen csinált az õ idejében, e világot is adta az [emberek ]elméjébe, csakhogy úgy, hogy az ember meg nem foghatja [mindazt] a dolgot, a mit az Isten cselekszik kezdettõl fogva mindvégig.

Galatákhoz 3:26-27
[26] Jare opaete pe reta vi Tumpa taɨ reta co mborogüɨrovia Cristo Jesús re penoi vae rupi.[27] Echa opaete pe reta peñembobautizauca ma peyeapo vaera Cristo jete peguara. Jae rambue pe reta peyeapo ma metei ramiño Cristo ndive.

Jakab 1:23
Oime yave quia ñee oyeapɨsaca jese vae mbaeti oyapo vae - oyeapɨsacaiño jese - jae co yeechaca pe omae iyee vae rami.

Máté 23:28
Jae ramiño vi iru vae reta oñemongueta tei pe reta co jae jupi vae reta, erei pepɨa tɨnɨe tavɨ jare icavi mbae vae pe —jei—.

Guarani 2012
Copyright © 2012 Wycliffe Bible Translators, Inc.